อบรมสัมมนา หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงตามระบบ ISO 14001 : 2015 (Risk Management for ISO 14001 : 2015) By HRDZENTER

รหัสหลักสูตร: 54765

จำนวนคนดู 1552 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd


วัตถุประสงค์

     เพื่อให้ท่านสามารถ ระบุ กําหนด การจัดการความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจขององค์กรตามกรอบมาตรฐานระบบ

การจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) ISO 14001:2015 ได้แก่

 • ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • พันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม
 • ประเด็นและข้อกําหนดอื่น ๆ ที่มาจาก ความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร รวมถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
 • มุมมองวัฎจักรชีวิต และ การบริหารผู้ส่งมอบ

หัวข้ออบรมสัมมนา

หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงตามระบบ ISO 14001:2015

(Risk Management for ISO 14001:2015)

อบรมวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00-16:00 น.

@ Arize Hotel สุขุมวิท 26 ใกล้ BTS สถานีพร้อมพงษ์ **สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

Promotion!! สมัครเข้าอบรมครบ 3 ท่าน / ลดราคาเหลือเพียงท่านละ 3,300 บาทเท่านั้น

อบรมโดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคุณภาพรายละเอียดหลักสูตร

     องค์กรต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนกับสภาพแวดล ้อมการแข่งขันทางธุรกิจ การจัดการที่ยึดโยงกับความเสี่ยงจึง

เป็นการลดความไม่แน่นอนในการทําให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ด้านสงแวดล้อมการเรียนการสอนจะเป็นการ

ปรับข้อกําหนดมาตรฐาน ISO 14001:2015 ให้บูรณาการกับการจัดการธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมของท่าน


เนื้อหาการเรียนรู้

 1. แนวคิวพื้นฐานด้านการจัดการความเสี่ยง
 2. การกําหนดปัจจัยความเสี่ยง
 3. การจัดทําโครงการเพื่อบริหารความเสี่ยงและข้อควรระวังในการจัดทําโครงการในองค์กร 
 4. การฝึกอบรมและคุณลักษณะทีมที่จําเป็น
 5. การทําการฝึกปฎิบัติ workshop
 6. การจัดการกับประเด็นและข้อกําหนดอื่น ๆ ที่มาจาก ความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร
 7. การจัดการสิ่งแวดล้อมในมุมมองวัฎจักรชีวิต และ การบริหารผู้ส่งมอบด้านสิ่งแวดล้อม
 8. Gree Procurement and Eco Design
 9. ถาม-ตอบทุกประเด็น

หลักสูตรนี้จะช่วยคุณ

 • กําหนดบริบทองค์กรและความต้องการคาดหวังของผู้มีส่วนได ้เสียด้านสิ่งแวดล้อมได ้
 • สามารถจัดทําระเบียบปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง
 • สามารถจัดทําโครงการบริหารความเสี่ยง
 • สามารถทําการระบุความเสี่ยงในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
 • สามารถกําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงด ้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม

สำรองที่นั่ง ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่

Tel :  คุณพลอย 0897737091 

www.hrdzenter.com E-mail : [email protected]


อบรมวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม,สัมมนา,หลักสูตร,ISO 14001:2015,hrdzenter, หลักสูตรISO 14001:2015,hrdzenter, Risk Management for ISO 14001:2015,hrdzenter, บริหารความเสี่ยงตามระบบ ISO 14001:2015,hrdzenter, บริหารผู้ส่งมอบด้านสิ่งแวดล้อม,hrdzenter, Gree Procurement and Eco Design,hrdzenter