ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

LEAN Warehouse การจัดการคลังสินค้าแบบลีน

จำนวนคนดู 986 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
LEAN Warehouse  การจัดการคลังสินค้าแบบลีน
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คลังสินค้าเป็นหัวใจสำคัญสำหรับองค์กรในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันที่รุ่นแรงขึ้นเรื่อยๆ หลายๆ

บริษัทประสบปัญหาการจัดการคลังสินค้าที่มีคุณภาพส่งผลให้การดำเนินการล่าช้าใช้ต้นทุนในการดำเนินงาน

คลังสินค้ามากเกินไป ทำให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง การนำหลักการลีน มาใช้ในคลังสินค้าจึงมีความ

จำเป็นอย่างมาก เพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการทำงานในคลังสินค้า ทำให้กระบวนการทำงานเร็วขึ้น มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า

หัวข้ออบรมสัมมนา
วันที่ 1

• ความรู้พื้นฐานในคลังสินค้า

• ต้นุทนในคลังสินค้า

• กิจกรรมต่างๆในคลังสินค้า

• อุปกรณ์พื้นฐานในคลังสินค้า

• การออกแบบพื้นที่จัดเก็บตามหลัก ABC

• การทำ Cross Docking 

• แนวทางการกำหนดเวลามาตรฐาน

• Work Shop

• การวางแผนงานและกำหนดกำลังคนในคลังสินค้า

• การจัดทำ KPI รายบุคคลในการบริหารคลังสินค้า

วันที่ 2

•แนวคิด LEAN กับการประยุกต์ใช้ในคลังสินค้า

• ความสูญเปล่าในคลังสินค้า

• ประเภทของงาน VA / NVA

• Work Shop ความสูญเปล่าในคลังสินค้า

• การวิเคราะห์การไหลของกระบวนการ Flow process chart

• การวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5 why

• วงล้อ PDCA เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง KAIZEN

• A3 Report

• Work Shop


Sponsored
วิทยากร
ดูประวัติ

สุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล

สำหรับองค์กร (การขาย, โลจิสติกส์, คลังสินค้าและจัดซื้อ)

ประสบการณ์ทำงาน 10 ปี ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ,การผลิต , คลังสินค้า ขนส่ง ฯลฯ

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดการคลังสินค้าแบบลีน, LEAN WAREHOUSE
หลักสูตร เทคนิคการใช้ Microsoft Excel แบบ Advanced ฝึกปฏิบัติจริง
3900บาท
+ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและสูตรต่างๆ ของโปรแกรม Microsoft Excel + ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือและสูตรของโปรแกรม Microsoft Excel + สามารถนำเอาเทคนิคการใช้เครื่องมือและสูตรของโปรแกรม Microsoft Excel ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมใ
Call Center Supervisor
4500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม/ Supervisor ของ Call Center ได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการเข้าใจปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน
Basic International Material Data System : IMDS
15000บาท
เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อกฎหมายและมาตรฐานสากล
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
3800บาท
วัฒนธรรมองค์กรถือเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งต่อการบริหารงานภาพลักษณ์ โดยเฉพาะตัวพนักงาน และสิ่งที่พนักงานปฏิบัติ ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้บุคคลภายนอกมีมุมมองย้อนกลับมาสู่องค์กรว่าเป็นอย่างไร วัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์ และความต่อเนื่องของการมีพฤติ
การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร
3800บาท
  องค์การใดก็ตามที่ได้ครอบครองบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ย่อมทำให้องค์การนั้นได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนั้น การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์การ เพราะความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์การขึ้นอยู่กับบุคลากรซึ่ง
การใช้เครื่องมือใน Excel เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4,800บาท
หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานและการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ให้มากขึ้น ทำความรู้จักกับประโยชน์ของเครื่องมือและฟังก์ชั่นต่างๆ ที่สำคัญเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้งานโปรแกรมในการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ