ปลุกความคิดในการทำงานเชิงรุก

จำนวนคนดู 416 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ปลุกความคิดในการทำงานเชิงรุก
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผล:

            ในปัจจุบันการดำเนินชีวิตของแต่ละคนต้องพบเจอกับสิ่งเร้าทั้งภายในและภายนอกองค์กรมากมายในแต่ละวัน จนบางครั้งหมดกำลังใจในการปฏิบัติงานทำให้มีความคิดไม่อยากมาทำงาน และทำให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาในด้านความคิดในการทำงานเชิงรุกและดึงศักยภาพภายในตัวของพนักงานออกมาใช้อย่างเต็มที่ เสริมสร้างความคิดเชิงบวกในการปฏิบัติงานรวมทั้งการอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดีให้กับพนักงาน การทำงานนั้นใครก็สามารถทำได้ แต่การทำงานให้ได้ดีกว่าเดิมทุกครั้งที่ลงมือทำนั้นถือเป็นเรื่องยาก ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่ายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร หากพนักงานมีความสามัคคี ร่วมมือกันในการทำงาน องค์กรนั้นก็จะมีความเจริญยั่งยืน 

วัตถุประสงค์:

          ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา เข้าใจถึงวิธีการทำงานเชิงรุก และมีทัศนคติในการทำงานเชิงบวก สามารถดึงศักยภาพภายในตัวออกมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และสามารถตั้งเป้าหมายในการทำงานรวมถึงเป้าหมายในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งสร้างความสามัคคีภายในองค์กร

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อหลักสูตร:

Ø ความสำคัญในการทำงานเชิงรุก 

Ø กรอบความคิดในการทำงานเชิงรุก 

Ø เปรียบเทียบการทำงานเชิงรุก & การทำงานเชิงรับ 

Ø ทำงานเชิงรุกอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ 

Ø การตั้งเป้าหมายในการทำงาน และเป้าหมายในชีวิต 

Ø คิดบวกกับเป้าหมาย 

Ø การสร้างแรงบันดาลใจ ขจัดอารมณ์ผัดวันประกันพรุ่ง 

Ø ทุกสิ่งเป็นไปได้ด้วยความคิดของคุณ 

วิธีการอบรม:

Ø การบรรยาย/ การระดมสมอง/ กิจกรรมเกม 

ระยะเวลาการอบรม: 1 วัน


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, ปลุกความคิด, ทำงานเชิงรุก

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด