เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

จำนวนคนดู 780 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ขอเชิญท่านผู้ประกอบการที่สนใจในการนำบริษัทเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ เข้าร่วมฟังสัมมนาการให้ความรู้ คำแนะนำ ในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Stock Exchange), ตลาดหลักทรัพย์แนสแดก (Nasdaq Stock Exchange), ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค (New York Stock Exchange), รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ OTC (OTC Market)


Seminar: Securitizing Your Company’s Value on the International Stock Exchange.

Greenpro KSP invites entrepreneurs who are interested in bringing the company to be listed in the International Stock Exchange, to attend the seminar, we provide knowledge and advice about listing the company in the International Stock Exchanges, namely, the Hong Kong Stock Exchange, the Nasdaq Stock Exchange, the New York Stock Exchange including OTC Market.

หัวข้ออบรมสัมมนา
 • ข้อดีในการนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
 • คุณสมบัติบริษัทที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 • ขั้นตอนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
 • การเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
 • ระยะเวลาในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
 • ค่าใช้จ่ายในการนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 • การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
 • หน้าที่ของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ


 • Advantages for listing the company on International Stock Exchange.
 • Requirements for listing the company on International Stock Exchange.
 • Procedures for listing the company on International Stock Exchange.
 • Preparation for listing the company on International Stock Exchange.
 • Consideration period for approval the application for listing the company on International Stock Exchange.
 • Expenses for listing the company on International Stock Exchange.
 • Underwriting of securities.
 • The duties of the Issuer on International Stock Exchange.

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: เข้าตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ, จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ, จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
วิธีการตีความ Audit Report และเทคนิคการตอบประเด็น NC ของ Certified Body ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
3900บาท
เพื่อให้เกิดความเข้าใจแผนการตรวจประเมิน Audit Plan จากผู้ตรวจสอบภายนอก Certified Body และสามารถเตรียมพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินให้เกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
การจัดส่ง-ขนส่งสินค้า / เอกสาร วางบิล รับเช็ค ที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการบริการ
3800บาท
การจัดส่งสินค้าในปัจจุบันถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งในธุรกิจ logistic และทุกๆองค์กรที่มีการส่งสินค้าให้กับลูกค้า รวมถึงการวางบิล และ รับเช็ค นอกจากการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบต่างๆให้ดีแล้ว สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือ “คน” ซึ่งทีมงานจัดส่ง วางบิล รั
เทคนิคการสรรหาเชิงรุกให้เข้าถึงคนที่ “ใช่” และได้คนที่ตรงตามต้องการ (Proactive Recruitment & Hiring for the Right People)
3900บาท
หลายองค์กรได้นำแนวทางการสรรหาบุคลากรเชิงรุกหรือที่เรียกกันอย่างง่ายว่าการสรรหาเชิงรุก (Proactive Recruitment) เข้ามาใช้เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการสรรหา คัดเลือกและประเมินผู้สมัครงานนั้นช่วยให้ได้คนที่ใช้ (the right candidate) เข้ามาปฏิบัติงาน หลักสูตรนี้ อ
สัมมนาออนไลน์ : กฎหมายแรงงาน ONLINE
1500บาท
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร
สัมมนาออนไลน์ : การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า (Solving preventing Customer complaints)
1500บาท
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์ถึง สาเหตุ และความต้องการแท้จริงของลูกค้า ที่ร้องเรียน สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ
เทคนิคการขายและการสื่อสารสำหรับลูกค้าต่างประเทศ
3800บาท
หลายธุรกิจ เมื่อประสบความสำเร็จกับการขายระดับท้องถิ่น หรือระดับภูมิภาคแล้วนั้น จะนิยมเสาะแสวงหาตลาดใหม่ ๆ ในระดับนานาชาติมากขึ้น อุปสรรคสำคัญคือการสื่อความ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งมีความแตกต่างกันทาง วัฒนธรรม การศึกษา ก