บันทึกสำเร็จ...

อ.จุ๊

นภัสวรรณ  กัญจณจักก์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

จำนวนเข้าชม 32221 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยในอาหารและเครื่องสำอางค์

ประสบการณ์

• ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพมาตรฐานสากล ในโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP : Innovation and Technology Assistance Program) เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

• วิทยากรให้คำปรึกษา แนะนำและฝึกอบรมระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล เช่น GHP .GMP, HACCP, ISO9001, ISO22000FSSC22000 BRC I8, BRC Consumers(for Cosmetic) ISO/IEC17025, Productivity, สอบเทียบ เป็นต้น

• ที่ปรึกษา ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท ควอลิตี้ แซททิสฟำยด์ จำกัด ให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรมระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล เช่นGMP, HACCP, ISO9001, ISO22000FSSC22000 BRC, IFS , Productivity เป็นต้น

• QA Manager บริษัท Food Blessing(1988) จำกัด ให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรมจัดตั้งห้องปฏิบัติการสอบเทียบ จุลชีววิทยา และเคมี ตามระบบ ISO/IEC 17025:2005 ระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลเช่น BRC, GMP, HACCP, ISO9001

• Technical Manager บริษัท คลอลิตี้ เทรดดิ้ง แอนด์ แคลลิเบรชั่น จำกัด ให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรม การจัดตั้งห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องชั่ง และตุ้มน้ำหนัก ตำมISO/IEC 17025:2005

• QA Supervisor บริษัท เซียนหนิง ซีฟู้ดส์จำกัด พัฒนา และฝึกอบรมห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา เคมี และสอบเทียบฝึกอบรม ด้ำนเครื่องตรวจวัด GMP ให้พนักงานในโรงงานทั้งหมด

• นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิชาการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม


ความสามารถด้านมาตรฐาน

• จัดตั้งระบบ ISO 9001, GHP, GMP, HACCP, GAP, BRC, IFS, ISO22000, Halal, FSSC22000

• การประยุกต์ใช้ระบบแบบรวมระบบ (Integrate System) ISO 9000, GMP, HACCP, BRC, ISO 22000, FSSC22000,Productivity

• สอนเรื่อง ISO 9001, GHP, GMP, HACCP, GAP, BRC, IFS, ISO22000, FSSC 22000, KPI, การบริหารจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบ , การวางแผนการทางานอย่างเป็นระบบ (PDCA Cycle) และ การเพิ่มศักยภาพระดับหัวหน้างาน ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม

• ตรวจประเมินระบบ ISO 9001:2015, GMP, HACCP,

• Pre audit ระบบ ISO 9001:2015, GHP, GMP, HACCP, BRC, ISO22000, FSSC22000

• ทวนสอบระบบเอกสาร ISO 9001, GHP ,GMP, HACCP, GAP, BRC, IFS, ISO22000

• พัฒนาองค์กรในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารตามมาตรฐาน ISO 9001, GMP, HACCP, GAP, BRC, IFS, ISO22000, FSSC 22000

• โค้ชเทคนิคอุตสาหกรรม เช่น การสอบเทียบ การกาหนดเกณฑ์ยอมรับ การแก้ปัญหาแบบเป็นระบบ การกาหนดเกณฑ์ยอมรับเครื่องมือวัด การพัฒนาบุคลากรขององค์กร


Sponsored
หลักสูตร งานขายต่างประเทศ + ระเบียบโลกใหม่ (Oversea Sale + New World Order)

      หลักการและเหตุผล  ในปีนี้ผมได้มีการปรับปรุง และเพิ่ม...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร ขั้นตอน เทคนิค กระบวนการนำเข้า-ส่งออก และพิธีการศุลกากร สำหรับผู้ประกอบการ ( Important Rules of Export, Import and Customs Formality )

ยืนยันจัดอบรม วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00-16.00 น. อบรมผ่านระบบ Zoomหลักการและเหตุ...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อ.จุ๊ นภัสวรรณ กัญจณจักก์

  • ทั้งหมด
  • อบรม มาตรฐานอื่นๆ
  • อบรม มาตรฐานอาหาร
  • อบรม มาตรฐานอาหาร
  • อบรม Risk management
  • อบรม ISO 9001
  • อบรม เซฟตี้/จป./คปอ.

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »