บันทึกสำเร็จ...

อ.จุ๊

นภัสวรรณ  กัญจณจักก์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

จำนวนเข้าชม 17935 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยในอาหารและเครื่องสำอางค์

ประสบการณ์

• ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพมาตรฐานสากล ในโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP : Innovation and Technology Assistance Program) เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

• วิทยากรให้คำปรึกษา แนะนำและฝึกอบรมระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล เช่น GHP .GMP, HACCP, ISO9001, ISO22000FSSC22000 BRC I8, BRC Consumers(for Cosmetic) ISO/IEC17025, Productivity, สอบเทียบ เป็นต้น

• ที่ปรึกษา ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท ควอลิตี้ แซททิสฟำยด์ จำกัด ให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรมระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล เช่นGMP, HACCP, ISO9001, ISO22000FSSC22000 BRC, IFS , Productivity เป็นต้น

• QA Manager บริษัท Food Blessing(1988) จำกัด ให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรมจัดตั้งห้องปฏิบัติการสอบเทียบ จุลชีววิทยา และเคมี ตามระบบ ISO/IEC 17025:2005 ระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลเช่น BRC, GMP, HACCP, ISO9001

• Technical Manager บริษัท คลอลิตี้ เทรดดิ้ง แอนด์ แคลลิเบรชั่น จำกัด ให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรม การจัดตั้งห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องชั่ง และตุ้มน้ำหนัก ตำมISO/IEC 17025:2005

• QA Supervisor บริษัท เซียนหนิง ซีฟู้ดส์จำกัด พัฒนา และฝึกอบรมห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา เคมี และสอบเทียบฝึกอบรม ด้ำนเครื่องตรวจวัด GMP ให้พนักงานในโรงงานทั้งหมด

• นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิชาการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม


ความสามารถด้านมาตรฐาน

• จัดตั้งระบบ ISO 9001, GHP, GMP, HACCP, GAP, BRC, IFS, ISO22000, Halal, FSSC22000

• การประยุกต์ใช้ระบบแบบรวมระบบ (Integrate System) ISO 9000, GMP, HACCP, BRC, ISO 22000, FSSC22000,Productivity

• สอนเรื่อง ISO 9001, GHP, GMP, HACCP, GAP, BRC, IFS, ISO22000, FSSC 22000, KPI, การบริหารจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบ , การวางแผนการทางานอย่างเป็นระบบ (PDCA Cycle) และ การเพิ่มศักยภาพระดับหัวหน้างาน ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม

• ตรวจประเมินระบบ ISO 9001:2015, GMP, HACCP,

• Pre audit ระบบ ISO 9001:2015, GHP, GMP, HACCP, BRC, ISO22000, FSSC22000

• ทวนสอบระบบเอกสาร ISO 9001, GHP ,GMP, HACCP, GAP, BRC, IFS, ISO22000

• พัฒนาองค์กรในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารตามมาตรฐาน ISO 9001, GMP, HACCP, GAP, BRC, IFS, ISO22000, FSSC 22000

• โค้ชเทคนิคอุตสาหกรรม เช่น การสอบเทียบ การกาหนดเกณฑ์ยอมรับ การแก้ปัญหาแบบเป็นระบบ การกาหนดเกณฑ์ยอมรับเครื่องมือวัด การพัฒนาบุคลากรขององค์กร


Sponsored
หลักสูตรอบรม ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร สำหรับโรงงานควบคุม (Energy Internal Audit for Factory)

หลักการและเหตุผล           ตามกฎกระทรวงฯ กำหนดอาคารต้องดำเนินการตรวจประเมินโ...

ดูรายละเอียด
หลักสูตรอบรม การสื่อสารในการทำงานและให้บริการ 2566

วัตถุประสงค์          1. เพื่อเสริมความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกของผู้ส่งสาร           2...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อ.จุ๊ นภัสวรรณ กัญจณจักก์

  • ทั้งหมด
  • ระบบมาตรฐานและคุณภาพ
  • การบริหาร
  • งานอุตสาหกรรม
  • ทักษะความชำนาญทั่วไป
  • การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »