เทคนิคการสอนงานแบบ OJT อย่างมีประสิทธิภาพ (On the Job Training Technique)

รหัสหลักสูตร: 61304

จำนวนคนดู 3228 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
        การสอนหน้างานโดยเทคนิค OJT (On the Job Training) เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้

สำหรับพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะพนักงานที่เข้าใหม่ หรือมีการโยกย้ายมาทำหน้าที่

ในตำแหน่งใหม่ โดยวิธีนี้จะทำให้ผู้รับการสอนมีความเข้าใจ และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพราะมีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน จากสภาพที่เป็นจริง มีครูฝึก (Trainer) หรือพี่เลี้ยง

(Mentor) คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีโอกาสลงมือปฏิบัติงานพร้อมการฝึกอีกด้วย

อย่างไรก็ตามผลสำเร็จของการฝึกอบรมจะมีมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับหัวหน้างานซึ่งมีบทบาท

การเป็นครูฝึกหรือพี่เลี้ยงเป็นสำคัญ

        ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาผู้มีหน้าที่โดยตรงในการฝึกสอนงานให้มีความรู้ความเข้าใจ

ในเทคนิคนิคการสอนหน้างานแบบ OJT (On the Job Training) ซึ่งนำไปปรับใช้และเป็นแนวทาง

ในการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อผลิตภาพขององค์กรต่อ

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อสัมมนา 

1. ความสำคัญของการสอนงานแบบ OJT : On the Job Training

2. ประโยชน์ของการสอนงานแบบ OJT

3. บทบาทหัวหน้างานหรือผู้สอนงาน ที่มีต่อการสอนงาน OJT

4. หลักการสอนงานแบบ OJT

5. การวิเคราะห์งาน กำหนดเนื้อหา/เวลา ที่เหมาะสมสำหรับการสอนงานแบบ OJT

6. คุณสมบัติของผู้สอนงานมืออาชีพ

- เป็นผู้มีความรู้ และมีความเชี่ยวชาญในงาน

- จรรยาบรรณ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- บุคลิกภาพ มารยาทที่ดี และข้อควรระวัง

- จิตวิทยาการเรียนรู้ การฝึกฝนความมั่นใจ

7. การสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจสำหรับการสอนงาน

- เทคนิคการพูด การสื่อสารเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ในการสอนงาน - Workshop การพูดเพื่อสร้างแรงจูงใจ

8. Workshop การจัดทำแผนการสอนงาน และการเตรียมการสอนงาน

9. Workshop การฝึกการสอนงานแบบ OJT

10. สรุป ถาม-ตอบ ประเด็นต่าง ๆ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: สอนงาน, พี่เลี้ยง, OJT, เทคนิค, on the job