หลักสูตร การสื่อสารประสานงานอย่างสร้างสรรค์

จำนวนคนดู 466 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล

             ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การสื่อสารและการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก เนื่องจาก การสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ จะแสดงผลให้ลูกค้าได้สัมผัสถึงประสบการณ์อันแสนประทับใจ ในทางตรงข้าม หากบริษัท หรือ องค์กรใดมีแต่ความขัดแย้ง เน้นการประสานงา เป็นอาจิณลูกค้าย่อมได้รับแต่ประสบการณ์อันเลวร้าย ทุกองค์กรจึงต้องรีบเร่งพัฒนาการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กร เนื่องจาก “การสื่อสารและการประสานงาน คือ หัวใจหลักของการขับเคลื่อนองค์กร”
              หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการพัฒนาทั้งการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กร ประสานรอยร้าวที่เกิดขึ้น เข้าใจหลักการและการนำจิตวิทยามาใช้ในการสื่อสารและการประสานงาน การมุ่งประโยชน์ของ “องค์กร” แทน “ตัวเอง” และระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างสรรค์มิติใหม่ขององค์กร เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กรได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง 


วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการสร้างสรรค์และพัฒนาการสื่อสารและการประสานงานภายในและ ภายนอกองค์กร

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนาการสื่อสารและการประสานงานภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.กรอบแนวคิดการสื่อสารและการประสานงาน

    •มุมมองที่แตกต่างกันในการสื่อสาร

    •ความสำคัญของการสื่อสารที่ดี

    •ปัญหาของการสื่อสารและการประสานงาน

    •กิจกรรม Workshop วางแผนสื่อสารและประสานงาน

2.สื่อสารอย่างไรให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกัน

    •องค์ประกอบการสื่อสาร

    •แนวทางการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

3.การประสานงานอย่างไรให้ทุกฝ่ายร่วมมือ

   •แนวทางและการดำเนินงาน

   •รูปแบบการประสานงาน

   •เคล็ดลับการประสานงาน

4.ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสื่อสารและการประสานงาน

5.กิจกรรม Workshop “สื่อสารประสานงานให้ได้ผลงาน”

6.“จิตวิทยา” กุญแจแห่งการสื่อสารและการประสานงาน

    •ลักษณะการสื่อสารที่สร้างปัญหา และ ที่ควรจะเป็น

    •ตัวอย่างคำพูด

7.การมุ่ง “องค์กร” แทน “ตัวเอง”

8.กรณีศึกษา “การสื่อสารและประสานงานในโลกธุรกิจ”

9.แนวคิดการสื่อสารภายนอกองค์กร

10.การปรับเปลี่ยนทัศนคติและการคิดเชิงบวกในการสื่อสารประสานงาน

11.การประยุกต์ความรู้เรื่องการสื่อสารภายในองค์กร มาใช้กับ การสื่อสารภายนอกองค์กร

12.สรุป คำถามและคำตอบ


ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 ราคาหลักสูตรออนไลน์

อบรม 1 ท่าน ราคา 2,500 .- บาท/ท่าน

โปรโมชั่นพิเศษ

อบรม 2 ท่าน เหลือเพียง 1,900.- บาท/ท่าน

อบรม 3 ท่าน เหลือเพียง 1,500 .- บาท/ท่าน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, ประสานงาน, พนักงาน, สือสาร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด