โปรแกรมการดูแลพนักงานและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร (On Boarding & Mentoring Program)

จำนวนคนดู 187 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล (Introduction)

เมื่อองค์การรับบุคลากรเข้ามาแล้ว ระบบการดูแลพนักงานใหม่ On boarding และ Mentor เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะดูแลรักษาพนักงานใหม่ ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ กระบวนการ ค่านิยม วัฒนธรรมในองค์การ เพื่อให้เขาสามารถปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ การเตรียมแผนการ On Boarding และการมีพี่เลี้ยง หรือ Mentor ที่ดีที่ให้การดูแล เอาใส่ใจ สอนงานที่ครบถ้วน ชัดเจน มีคุณภาพ จะสามารถรักษาและดึงดูดพนักงานไว้ให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และเติบโตไปพร้อมกับองค์การได้ 

วัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจระบบการดูแลพนักงานและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์การ (On Boarding and Mentoring System) 

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักการทำแผนงาน On boarding & Mentoring System ที่มีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ในการดูแลรักษาและเป็นพี่เลี้ยงพนักงานไปประยุกต์ใช้ในองค์การ ลดปัญหาการลาออกได้ 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

หัวหน้างาน ผู้จัดการ ฝ่าย HR และหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1. Onboarding Program ต่างกับการ Orientation อย่างไร 

2. Mentoring คืออะไร 

3. ผู้รับชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ On boarding & Mentoring 

4. การจัดทำแผนงาน Onboarding & Mentoring และกิจกรรมที่ควรมี 

· แผนงาน 7 วันแรก 

· แผนงาน 30 วัน 

· แผนงาน 90 วัน 

· แผนพัฒนาเชื่อมโยงกับ Career Path Development Plan 

Workshop 

5. รูปแบบลักษณะ Mentor ในองค์กร 

6. คุณสมบัติ Mentor 

7. เข้าใจความแตกต่างของ Mentee และวิธีการดึงศักยภาพคนแต่ละลักษณะ 

8. เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงโดยใช้ TAPS Model ร่วมกับการโค้ชและการฟัง 

     Workshop 

9. สรุปประเด็นการเรียนรู้ 

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

    1. บรรยาย และเรียนรู้ผ่านการอบรม พร้อมทั้งการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน 

    2. การทบทวนการเรียนรู้ และลองฝึกใน WORKSHOP พร้อมให้ผู้เข้าอบรมสรุปการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, โปรแกรมการดูแลพนักงาน, การเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร, On Boarding, Mentoring Program

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด