Update กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ที่นายจ้างและผู้บริหารต้องรู้

รหัสหลักสูตร: 66411

จำนวนคนดู 1083 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
Update กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ที่นายจ้างและผู้บริหารต้องรู้
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
   1.  เพื่อให้นายจ้าง ผู้บริหารงานบุคคลทราบถึงการทำสัญญาจ้าง เทคนิคการแก้ไข เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างและการออกระเบียบปฏิบัติเพื่อให้สวัสดิการที่จ่ายให้ลูกจ้าง ไม่ให้เป็นค่าจ้าง ต้องเขียนอย่างไร..?
   2.  เพื่อให้ผู้บริหารงานบุคคลและหัวหน้างานทราบหรือเข้าใจถึงกรอบในการลงโทษทางวินัยต่อพนักงานและการพิจารณาความผิดที่กำหนดลงโทษทางวินัยความผิดลักษณะใดเป็นการตักเตือนหรือในกรณีใดเป็นความผิดที่ร้ายแรงถึงจะต้องมีการเลิกจ้างพนักงาน
   3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงในการออกหนังสือเลิกจ้างในกรณีต่างๆ เขียนให้ดีให้มีผลทางกฎหมายและป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลังได้ต้องเขียนอย่างไร..?

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อในการอบรม
***หมวด 1  :   การแก้ไข เปลี่ยนแปลง สภาพการจ้าง***

       1.  นายจ้างทำสัญญาจ้างกับลูกจ้างที่ขัดต่อกฎหมาย บังคับใช้ไม่ได้ (เป็นโมฆะ)  มีกรณีใดบ้าง..?
               -  ยกตัวอย่าง   การทำสัญญาจ้าง 7 กรณี   พร้อมคำอธิบาย
       2.  นายจ้าง มีสิทธิเรียก,รับเงินประกันการทำงานกับลูกจ้างมีกรณีใดบ้าง..?
               -  ยกตัวอย่าง   ตำแหน่งงานที่เรียกรับเงินประกันได้ 7 กรณี   พร้อมคำอธิบาย
       3.  สภาพการจ้างที่เกิดขึ้นจากนายจ้างได้กำหนดขึ้น มีกรณีใดบ้าง..?
               -  ยกตัวอย่าง  สวัสดิการที่ลูกจ้างได้รับ 5 กรณี   พร้อมคำอธิบาย
       4.  สภาพการจ้างที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงระหว่างนายจ้าง กับลูกจ้าง มีกรณีใดบ้าง..?
               -  ยกตัวอย่าง  ข้อตกลงที่กำหนดขึ้นร่วมกัน 5 กรณี   พร้อมคำอธิบาย
       5.  กรณีนายจ้างมีนโยบาย,แก้ไข,เปลี่ยนแปลง,ยกเลิก สภาพการจ้าง ต้องดำเนินการอย่างไร..?
               -  ยกตัวอย่าง   การเปลี่ยนแปลง สวัสดิการ 5 กรณี  พร้อมคำอธิบาย
       6.  กรณีลูกจ้างมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างหรือ เปลี่ยนแปลงข้อตกลงสภาพการจ้าง ปฏิบัติให้ถูกกฎหมาย ต้องดำเนินการอย่างไร..?
               -  ยกตัวอย่าง   การเปลี่ยนแปลง 5 กรณี   พร้อมคำอธิบาย
       7.  นายจ้าง ลูกจ้างตกลงกันกำหนดเหมาจ่ายค่าล่วงเวลาวันละ2 ชั่วโมงรวมกับค่าจ้างในแต่ละวันทำได้ไหมเพราะอะไร..?
               -  ยกตัวอย่าง   การทำงานเกิดเวลาปกติ 5 กรณี   พร้อมคำอธิบาย
       8.  นายจ้างมีนโยบาย,ลดค่าจ้าง,ลดสวัสดิการ,ลดค่าเดินทาง ทำได้ไหม - เพราะอะไร..?
               -  ยกตัวอย่าง   สิ่งที่นายจ้างกำหนด 5 กรณี  พร้อมคำอธิบาย
       9.  ลูกจ้างชอบมีพฤติกรรม,มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้มาติดต่องานกับนายจ้าง จะมีความผิดได้รับโทษทางวินัย อย่างไร..?
               -  ยกตัวอย่าง    การมีพฤติกรรมมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้มาติดต่องานกับนายจ้าง 5 กรณี   พร้อมคำอธิบาย
      10.  ลูกจ้างชอบดื่มสุราหรือเสพสารเสพติดแล้วเข้ามาทำงาน ให้กับนายจ้าง จะมีความผิดได้รับโทษทางวินัย อย่างไร..?
                -  ยกตัวอย่าง    การดื่มสุราหรือเสพสารเสพติดแล้วเข้ามาทำงาน   พร้อมคำอธิบาย
***หมวด  2 : การพิจารณาความผิด เพื่อลงโทษทางวินัย***
       1.  ลูกจ้างชอบมีพฤติกรรมด่าทอเพื่อนร่วมงาน,ชอบโต้เถียงผู้บังคับบัญชา จะมีความผิดได้รับโทษทางวินัยอย่างไร..?
                -  ยกตัวอย่าง  การมีพฤติกรรมต่างๆ 5 กรณี   พร้อมคำอธิบาย
       2.  ในกรณีลูกจ้างโพสต์ข้อความด่าบริษัทฯ,ด่าผู้บังคับบัญชา,ด่าเพื่อนร่วมงานลงทางไลน์,ทางเฟซบุ๊กจะมีความผิดได้รับโทษทางวินัยอย่างไร..?
                -  มีตัวอย่าง  การออกประกาศ การห้ามโพสต์ข้อความด่าบริษัทฯ พร้อมคำอธิบาย
       3.  กรณีนายจ้างจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างน้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำที่รัฐกำหนดไว้จะมีความผิดอย่างไร..?
                -  ยกตัวอย่าง  ความผิดที่ได้รับทางแพ่ง-อาญา  พร้อมคำอธิบาย
       4.  จ้างแรงงานต่างด้าวจ่ายค่าจ้าง,จ่ายสวัสดิการให้ได้รับน้อยกว่า แรงงานไทยนายจ้างทำได้ไหม...เพราะอะไร..?
                -  ยกตัวอย่าง  การจ่ายค่าจ้าง,จ่ายสวัสดิการ พร้อมคำอธิบาย
       5.  นายจ้างมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการเป็นบางส่วน 30 วันเป็นการชั่วคราวต้องแจ้งภาครัฐ,ต้องจ่ายค่าจ้างอย่างไร..?
                -  มีตัวอย่าง  การจัดทำเอกสารแจ้งภาครัฐ พร้อมคำอธิบาย
       6.  กรณีลูกจ้างลางานไม่ถูกระเบียบบ่อยๆ นายจ้างจะแก้ปัญหาอย่างไร..?
                -  ยกตัวอย่าง  การออกระเบียบปฏิบัติ การลงโทษทางวินัย  พร้อมคำอธิบาย
       7.  หัวหน้างาน อนุมัติการลาที่ไม่ถูกระเบียบบ่อยๆ จนเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายจะมีความผิดอย่างไร..?
                -  ยกตัวอย่าง  การอนุมัติการลาต่างๆ 5 กรณี   พร้อมคำอธิบาย
       8.  ปัญหาที่ทำให้พนักงานในองค์กรหรือลูกจ้างตามสัญญาจ้างต่างๆทำผิดวินัยบ่อยๆมาจากอะไร..?
                -  ยกตัวอย่าง  จุดอ่อนที่เกิดขึ้น 5 กรณี   พร้อมคำอธิบาย
       9.  กรณีลูกจ้างออกจากงานนายจ้างไม่ออกใบสำคัญการทำงานให้จะมีความผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อลูกจ้างอย่างไร..
                -  ยกตัวอย่าง  การชดใช้ค่าเสียหายตามตำแหน่งงาน 5 กรณี  พร้อมคำอธิบาย
       10.  เมื่อเกิดปัญหามีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้นในองค์กรมีพนักงานชุมนุมในเวลาทำงานหรือในเวลาพัก ตรวจสอบพบว่านายจ้างได้รับความเสียหายนายจ้าง เลิกจ้างเป็นบางคนทำได้ไหม...เพราะอะไร..?
                -  ยกตัวอย่าง  การก่อม๊อปเถื่อนหรือการชุมนุมในกรณีต่างๆ  พร้อมคำอธิบาย
       11.  ความผิดที่ผู้บริหาร,หัวหน้างานเป็นผู้ลงโทษทางวินัย เป็นความผิดลักษณะใด..?
                -  ยกตัวอย่าง การทำผิดวินัย 5 กรณี พร้อมคำอธิบาย
       12.  ความผิดที่ผู้บริหารงานบุคคล (HR.) เป็นผู้ลงโทษทางวินัยเป็นความผิดลักษณะใด..?
                -  ยกตัวอย่าง  การทำผิดวินัย 5 กรณี  พร้อมคำอธิบาย
***หมวด 3  :   การออกหนังสือเลิกจ้าง และการป้องกันมิไห้ลูกจ้างฟ้องศาลภายหลัง***
       1.  การพิจารณาความผิดเพื่อกำหนดลงโทษทางวินัย เป็นหนังสือเตือน หรือสั่งพักงาน เป็นความผิดลักษณะใด..?
                -  มีตัวอย่าง  การหนังสือเตือน การออกหนังสือสั่งพักงาน  แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย
       2.  การพิจารณาความผิด เพื่อกำหนดลงโทษทางวินัย เป็นกรณีร้ายแรง ซึ่งจะต้องถูกเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆ เป็นความผิดลักษณะใด..?
                -  มีตัวอย่าง  การหนังสือเตือนลิกจ้าง กรณีทำผิดวินัย เป็นกรณีร้ายแรง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย
       3.  ในสัญญาจ้างระบุไว้ว่าในระหว่างเป็นลูกจ้างหรือลูกจ้างออกจากงานไปแล้วภายใน 2 ปี ห้ามมิให้ลูกจ้างเอาความลับทางการค้าของนายจ้างไปเปิดเผยให้กับคู่แข่งทางการค้าของนายจ้างหรือไปทำงาน,ไปถือหุ้นหรือไปทำธุรกรรมต่างๆ กรณีลูกจ้างฝ่าฝืนจะรับผิดชดใช้ค่าเสียหายอย่างไร..?
                -  ยกตัวอย่าง  การรับผิดชดใช้ค่าเสียหายกรณีผิดสัญญาจ้าง  พร้อมคำอธิบาย
       4.  ลูกจ้างปฏิบัติงานทำความเสียหายแล้วออกจากงานไป นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง,ไม่จ่ายเงินประกันการทำงานคืนให้ ทำได้ไหม...เพราะอะไร..?
                -  ยกตัวอย่าง  การทำผิดในกรณีต่างๆแล้วออกจากงานไป  พร้อมคำอธิบาย
       5.  ลูกจ้างทำผิดวินัยร้ายแรงในระหว่างที่นายจ้างสอบสวนความผิดได้ไกล่เกลี่ยให้ลูกจ้างลาออกจากงานเพื่อป้องกัน มิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลังต้องบันทึกข้อตกลงอย่างไร..?
                -  มีตัวอย่าง  การบันทึกข้อตกลงเพื่อประกอบกับหนังสือลาออกจากงาน  พร้อมคำอธิบาย
       6.  กรณียื่นหนังสือลาออกก่อนออกจากงาน 30 วัน ทำงานได้ 3 วันแล้วไม่ได้มาทำงานอีก ลูกจ้างจะมีความผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อนายจ้างอย่างไร..?
                -   ยกตัวอย่าง  การรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อนายจ้าง  พร้อมคำอธิบาย
       7.  เลิกจ้างลูกจ้างที่ไม่ผ่านทดลองงานหรือในระหว่างขยายระยะเวลาทดลองงานเพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง นายจ้างต้องแจ้ง,ต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง..?
                -  ยกตัวอย่าง  การบอกกล่าวล่วงหน้าและการได้รับสิทธิของลูกจ้าง  พร้อมคำอธิบาย
       8.  เลิกจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างงานปีต่อปีนายจ้างต้องแจ้ง,ต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง..?
                -  ยกตัวอย่าง  การเลิกจ้างสัญญาจ้างต่างๆ  พร้อมคำอธิบาย
       9.  เลิกจ้างลูกจ้าง เพราะเหตุมาปฏิบัติงานสาย และนายจ้างได้ตักเตือนแล้วเพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง นายจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่ายอะไรบ้าง..?
                -  ยกตัวอย่าง  การออกแบบหนังสือเลิกจ้างและการได้รับสิทธิของลูกจ้าง  พร้อมคำอธิบาย
      10.  เลิกจ้างลูกจ้างที่มีปัญหาด้านสุขภาพ,ลาหยุดงานมาก,หย่อนสมรรถภาพในการทำงานเพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง นายจ้างต้องแจ้ง,ต้องจ่ายอะไรบ้าง..?
                -  มีตัวอย่าง  การออกหนังสือเลิกจ้างและการได้รับสิทธิของลูกจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา  พร้อมคำอธิบาย
      11.  เลิกจ้างลูกจ้าง เพราะพิษเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 ระบาด เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง นายจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่ายอะไรบ้าง..?
                -  มีตัวอย่าง  การออกหนังสือเลิกจ้าง และการได้รับสิทธิของลูกจ้าง  แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย
     12.  เลิกจ้างลูกจ้างเพราะปิดกิจการตามสาขาที่นายจ้างเป็นเจ้าของกิจการเพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลังนายจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่ายอย่างไร..?
                 -  ยกตัวอย่าง  การได้รับสิทธิของลูกจ้าง  พร้อมคำอธิบาย
      13.  เลิกจ้างลูกจ้างที่ไม่มีความผิดมีนโยบาย ให้ออกจากงานตามโครงการเกษียณงานก่อนกำหนด ตามที่ระบุไว้ ในข้อบังคับในการทำงาน เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลังนายจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่ายอย่างไร.. ?
                -  มีตัวอย่าง  การออกหนังสือเลิกจ้างโครงการเกษียณงานก่อนกำหนด แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย
      14.  กรณีเลิกจ้าง,ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าเสียหาย จากกการถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเป็นความผิดลักษณะใด..?
                -  ยกตัวอย่าง  ความผิดที่ถูกเลิกจ้าง 5 กรณี  พร้อมคำอธิบาย
      15.  เลิกจ้างลูกจ้างกรณีเกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจจึงมีนโยบายเปลี่ยนนายจ้างใหม่,เปลี่ยนนิติบุคคลเพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลังนายจ้างต้องแจ้ง,ต้องจ่ายอย่างไร..?
                -  ยกตัวอย่าง  การได้รับสิทธิของลูกจ้าง  พร้อมคำอธิบาย
      16.  ลูกจ้างออกจากงานลาออก,ถูกปลดออก,ถูกไล่ออกจะได้รับสิทธิวันลาหยุดพักผ่อนอย่างไร..?
                -  ยกตัวอย่าง  การออกจากงานในกรณี ต่างๆ  พร้อมคำอธิบาย
      17.  ลูกจ้างออกจากงาน,ลาออก,ถูกปลดออก,ถูกไล่ออกจะได้รับสิทธิการว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมในอัตราเท่าใด..?
                -  ยกตัวอย่าง  การออกกจากงานในกรณีต่างๆ  พร้อมคำอธิบาย
      18.  นายจ้าง มีนโยบายแก้ไขข้อบังคับในการทำงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่,ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันจะตัดหรือเพิ่มข้อความ ต้องดำเนินการอย่างไร..?
                -  ยกตัวอย่าง  การแก้ไขหมวด สวัสดิการ หมวดลงโทษทางวินัย  พร้อมคำอธิบาย
                -  ถาม - ตอบ – แนะนำ
                -  ให้คำปรึกษาหลังการสัมมนา “ ฟรี ” ตลอดกาลไม่มีค่าใช้จ่าย


วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร Update กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ที่นายจ้างและผู้บริหารต้องรู้
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Update กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ที่นายจ้างและผู้บริหาร, Update กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ที่นายจ้างและผู้บริหาร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต