เทคนิคการขายเชิงที่ปรึกษา

จำนวนคนดู 155 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

การขายสินค้าในปัจจุบันนี้มีความยากและสลับซับซ้อนมากขึ้นกว่าในอดีตเนื่องจากปัจจัยหลายประการที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ผู้บริโภคมีการศึกษาสูง ผู้บริโภคสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น 

และที่สำคัญคือผู้บริโภคมีทางเลือกในการซื้อสินค้ามากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบมากขึ้น  ดังนั้นนักขายจึงไม่สามารถที่ใช้เทคนิคในการเสนอขายสินค้าและบริการให้แก่ผู้บริโภค เหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาได้อีกแล้ว 

นักขายจะต้องเป็นมากกว่า "ผู้ที่เพียงเสนอขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า"ด้วยการเป็น “นักขายเชิงที่ปรึกษา” 

หลักสูตรฝึกอบรมนี้เป็นหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อต้องการให้นักขายมีเทคนิคในการค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และสามารถที่จะให้คำแนะนำ รวมถึงการให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจแก่ลูกค้า 

อีกทั้งยังต้องสามารถที่จะวิเคราะห์ถึงผลดีและผลเสียของแต่ละทางเลือกให้แก่ลูกค้าได้อีกด้วย เพื่อลูกค้าจะได้ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการให้สอคล้องกับความต้องการของตนเองให้มากที่สุดนั่นเอง 

โดยเนื้อหาการอบรมสัมมนาจะเน้นหนักในเรื่องการนำความรู้จากการอบรมสัมมนาไปประยุกต์ใช้มากกว่าเรียนรู้แต่เพียงภาคทฤษฎี ซึ่งจะช่วยให้นักขายทุกท่านสามารถสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้...

วัตถุประสงค์

1.เข้าใจหลักและกระบวนการขายเชิงที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ

2.การวิเคราะห์พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์ตามทฤษฎีจิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์สมัยใหม่

3.เพิ่มอัตราการซื้อซ้ำและรักษาสัมพันธภาพที่ยืนยาวกับลูกค้า


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม

1. ทำความรู้จักให้ลึกซึ้งกับธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ในการสร้างความได้เปรียบในการขาย

      1.1. Self Centered ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง

        1.2. Similarity ชอบและยอมรับคนที่มีอะไรๆที่คล้ายคลึงกับตนเอง

        1.3. Sensitive อ่อนไหวง่ายและไวต่อการตอบสนองสิ่งเร้าด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า

        1.4. Surprise ชอบสิ่งที่ไม่คาดคิดหรือไม่คาดหวังมาก่อน

        1.5. Share Information ชอบแบ่งปันข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูล

       1.6. Steak Holder มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกัน

2. กระบวนการขายเชิงที่ปรึกษา (I See U Go concept)

      2.1. Ideal คุยถึงความคิดเห็นในอุดมคติของลูกค้า เกี่ยวกับการใช้ out Source

        2.2. Situation สอบถามสถานการณ์ที่ประสบอยู่ในขณะนี้

        2.3. Experience เปรียบเทียบสถานการณ์ปัจจุบันกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการใช้บริการของเรา

        2.4. Expectation มีความคาดหวังอะไรอีกจากการใช้บริการในอนาคต

        2.5. Understand แสดงความเข้าใจในประเด็นต่างๆที่สนทนามา

       2.6. Gathering the information & needs รวบรวมข้อมูลและความต้องของลูกค้า

       2.7. Of course ตกลงที่จะปรับแต่งเงื่อนไขหรือข้อเสนอตามความเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

       3. เทคนิคจิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์กับการขายแบบเผชิญหน้า (Face to Face Selling) ประกอบด้วย

3.1. เทคนิคการสร้างความสนิทสนมอย่างฉับพลัน (Rapport & Mirror Technique)

3.2. เทคนิคการนำเสนอให้เข้าถึงจิตใจแบบ Buy in (Modality Technique)

3.3. เทคนิคการตอบคำถามและข้อโต้แย้งตัดจบที่ต้นตอ (Meta Model Technique)

3.4. เทคนิคการลบความคิดเดิมที่ฝังใจสู่การคิดที่สร้างสรรค์มีคุณค่า (Milton Model Technique)

3.5. เทคนิคการปิดการขายแบบสั่งจิต (Repetition Technique)

       4. เทคนิคการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจ

4.1. Give & Take Technique

4.2. Bad & Worse Technique

4.3. Split Items Technique

4.4. A Whole Bunch Technique

4.5. Rush Hour Technique


วิทยากร

อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี

หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาหัวข้อบรรยาย1. หมวดการบริหารจัดการ : การวางแผนงาน การแก้ปัญหาและตัดสินใจ / การสั่งงาน การสอนงาน การมอบหมายงาน / ภาวะผู้นำการจูงใจ / การบริหารความขัดแย้ง/ การบริหารเวลา / การประเมินผลงาน / การพัฒนาทีมงาน / เทคนิคการนำเสนอ / Train the trainer 2. หมวดบริหารทรัพยากรบุคคล : การจัดทำ Competency ในงานบุคคล / การวางแผนพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) / การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม(Training Needs Survey) / การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Planning) / การกำหนดดัชนีชี้วั...

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการขายเชิงที่ปรึกษา