การบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนคนดู 106 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
1.การจัด LAY OUT การบริหารพื้นที่คลังสินค้า

2.การบริหารพัสดุคงคลัง / สินค้าคงเหลือ

3.การรับ / จ่ายสินค้า และการตรวจสอบ

4.การสั่งซื้อ และการกระจาย / จัดส่ง

5.ระบบความปลอดภัยของคลังสินค้า

6.บทบาทและความสำคัญของการจัดการคลังสินค้าในโลกแห่งการแข่งขัน (INDUSTRY 4.0 )

7.ทำไมต้องมีสินค้าคงคลัง ? และความสำคัญของการจัดการสินค้าคงคลัง

8.บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลังสินค้าสมัยใหม่

9.ดัชนีชี้การวัดประสิทธิภาพ (KPIS) ในการจัดการสินค้าคงคลัง

10.ปัญหาและต้นทุนประเภทต่างๆ ที่พบในการปฏิบัติงานคลังสินค้า

11.แนวคิดความสูญเปล่าจากการเก็บสินค้าคงคลัง (UNNECESSARY STOCK) ที่มากเกินไปในกระบวนการผลิต

•การค้นหาปัญหาและสาเหตุ

•การวิเคราะห์ถึงปัญหาและสาเหตุ

•แนวทางและการปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

12.การวัดผลปฏิบัติงานของฝ่ายคลังสินค้า และปัญหา/อุปสรรคในการบริหารคลังสินค้า

13.การจัดเก็บแบบ FIFO/FEFO/LIFO

14.การแยกประเภทสินค้าในการจัดเก็บ

15.WORKSHOP การค้นหาความสูญเปล่าในกระบวนการทำงานในคลังสินค้า

16.กลยุทธ์การวิเคราะห์และจัดการสินค้าคงคลังด้วยหลัก ABC ANALYSIS

17.หลักการของการออกรูปแบบการวางและระบบการขนย้ายสินค้าคงคลัง (MATERIALS HANDLING SYSTEM) ในคลังสินค้า

18.การป้องกันความผิดพลาดจากการหยิบสินค้า (ERROR PICKING) และการเติมสินค้า (REPLENISHMENT) ในคลังสินค้า

19.บทบาทหน้าที่ความสำคัญของ WAREHOUSE และศูนย์กระจายสินค้า (DISTRIBUTION CENTERS; DC)

20.เทคนิคการตรวจนับเช็คสินค้าคงเหลือ (STOCK) โดยไม่ต้องหยุดทำการเบิก-จ่ายสินค้า

21.การตรวจนับและการตรวจสอบเพื่อป้องกันการรั่วไหล

22.การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์

23.ระบบอัตโนมัติและและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการคลังสินค้า

24.ปฏิสัมพันธ์งานคลังสินค้ากับฝ่ายต่าง ๆ (ฝ่ายบัญชี จัดซื้อ และฝ่ายขาย)

25.WORKSHOP การเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงการจัดการคลังสินค้า

สรุป ถาม – ตอบข้อซักถาม และทดสอบ/ประเมินผล


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดการคลังสินค้า, คลังสินค้า, การบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ, การวางแผนจัดการคลังสินค้า, warehouse, บริหารจัดการงานสินค้าคงคลัง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด