พื้นฐานการค้าระหว่างประเทศ สำหรับมือใหม่ (The Principle of International Trade)

จำนวนคนดู 178 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
พื้นฐานการค้าระหว่างประเทศ สำหรับมือใหม่ (The Principle of International Trade)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 27 มีนาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 26 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 15 พฤษภาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 75 วัน


รอบที่

3

วันที่จัดงาน 25 มิถุนายน 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 116 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

การค้าระหว่างประเทศ (International Trade) เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีบทบาทอย่างสำคัญยิ่งต่อการเร่งรัดพัฒนาประเทศ เนื่องจากการค้าระหว่างประเทศทั้งด้านส่งออกสินค้า (Export) และการนำเข้าสินค้า (Import) เป็นช่องทางหนึ่งช่วยให้การใช้ และการจัดสรรทรัพยากร  ของป
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการเรียนรู้  (Course Outline) :  


เวลา 08.30-09.00 น. - ลงทะเบียน       09.00-16.00 น.

 - เริ่มเนื้อหาการเรียนรูู้ความรู้ทั่วไปและพื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

          > การส่งออกสินค้า                               

          > การนำเข้าสินค้า

กระบวนการและการไหลของการค้าระหว่างประเทศ 

         > การเจรจาจะซื้อจะขายสินค้าระหว่างประเทศ

         > การตกลงการซื้อขายสินค้าระหว่าประเทศ Contract หรือ Purchase Order 

         > การเลือกใช้ระบบการชำระเงิน 

          > การจัดเตรียมสินค้าเพื่อเตรียมทำการจัดส่ง และเลือกเงื่อนไขในการส่งมอบสินค้า

          > การจัดหาตัวแทนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

         > พิธีการศุลกากรขาเข้า การออกของหรือรับสินค้า

          > ขั้นตอนในการชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ ตามวิธีการชำระเงินต่าง ๆ โดยผ่ายธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน

         > การบริหารความเสี่ยงการค้าระหว่างประเทศ

          > ข้อได้เปรียบจากการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ประเพณีปฏิบัติ เพื่อการค้าระหว่างประเทศ

เอกสารทางการค้าระหว่างประเทศ 

       > รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศ

         > การจัดทำ หรือจัดเตรียมเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศประเภทต่าง ๆ

        > ปัญหาของการจัดทำ หรือจัดเตรียมเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศประเภทต่าง ๆ

         > เทคนิคการตรวจสอบเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศประเภทต่าง ๆ

การชำระเงินระหว่างประเทศ

        >  เงื่อนไขการชำระเงินระหว่างประเทศ

        >  วิธีการชำระเงินระหว่างประเทศ 

             - วิธีการชำระเงินล่วงหน้า   (Advance Payment : AP)  

            - วิธีการชำระเงินด้วยลการเปิดบัญชีขายเชื่อ   (Open Account : OA)

            - วิธีการชำระเงินด้วยการใช้เอกสารเรียบเก็บผ่านธนาคาร  (Bill for Collection : BC)  

            - วิธีการชำระเงินด้วยเครดิต  (Letter of Credit : LC)  

            - วิธีการชำระเงินด้วยวิธีอื่น ๆ ตามที่ตกลงกัน

      >  การโอนเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ        

           - รูปแบบการโอนเงินค่าสินค้าขาเข้า (Inward Remittance)  

          - รูปแบบการโอนเงินค่าสินค้าขาออก (Outward Remittance) 

กฎเกณฑ์ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ

        >  กฎเกณฑ์สำหรับการขนส่งทางน้ำและทางทะเล (Rules for Sea and Inland Water Way Transport)

        >  กฎเกณฑ์สำหรับการขนส่งหลายรูปแบบรวมกันหรือรูปแบบอื่น ๆ  สินเชื่อสถาบันการเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ

        >  สินเชื่อเพื่อการส่งออกสินค้า เป็นการรับเงินค่าสินค้า

        >  สินเชื่อเพื่อการนำเข้าสินค้า เป็นการจ่ายชำระเงินค่าสินค้า    

โลจิสติกส์และการขนส่งเพื่อการค้าระหว่างประเทศ 

         >  การสั่งซื้อสินค้าระหว่างประเทศ 

         >  การขนส่งเพื่อการค้าระหว่างประเทศ   

        >  การประกันภัยการขนส่งเพื่อการค้าระหว่างประเทศ  การบริหารความเสี่ยงการค้าระหว่างประเทศ

         >  ความเสี่ยงในการทำ LC

         >  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และเทคนิคการจัดการความเสี่ยง  

ระเบียบ ประเพณีปฏิบัติ เพื่อการค้าระหว่างประเทศ

       > ประเพณีและพิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครดิตชนิดที่มีเอกสารประกอบ ฉบับปรับปรุงปี 2007 เล่มที่ 600 (Uniform Customs and Practice for Documentary Credit 2007 Revision Publication No.600 : UCP600)

       > ประเพณีและพิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครดิตชนิดที่ต้องใช้เอกสารประกอบเป็นอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Uniform Customs and Practice for Documentary Credit supplement to UCP600 Version 1.1. : e-UCP600 Version 1.1.) 

        > กฎระเบียบที่ว่าด้วยการใช้เงินคืนระหว่างธนาคารภายใต้เครดิต (Uniform Rules for Bank-to-Bank Reimbursements under Documentary Credits Publication No.725 : URR725) 

        > กฎระเบียบที่ว่าด้วยการค้าด้วยการใช้เอกสารเรียกเก็บเงินผ่านธนาคาร   (Uniform Rules for Collections Publication No.522 : URC522)

        > กฎหมาย และระเบียบทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ 

       > มาตรฐานสากลสำหรับการปฏิบัติงานเอกสารตามเครดิต ฉบับ 745E (International Standard Banking Practice 745E under UCP600 :  ISBP.745E12) 

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 


————————————————

วิธีการเรียนรู้ :

– บรรยายอย่างย่อและซักถาม

– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

– กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม

– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ


กลุ่มเป้าหมาย :

– เจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกสินค้า ต่างประเทศ

– ผู้จัดการฝ่าย/แผนก

– เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกับเอกสารนำเข้าและส่งออก

– ผู้ที่สนใจทั่วไป 


วิทยากร : ดร.ชำนาญ เงินดี

วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน การค้าระหว่างประเทศ (International Trade) การให้บริการทางการเงินการค้าระหว่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ (Trade Finance) รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวม และการพัฒนาองค์กร การจัดการเชิงกลยุทธ์องค์กรด้านการบัญชีและการเงิน และการจัดซื้อจัดหาวิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสบการณ์มากมายจากองค์กรทั้งในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำ


วิทยากร

ดร.ชำนาญ เงินดี (อาจารย์)

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (โลจิสติกส์, งานเอกสาร, ธุรกิจการเงิน การธนาคาร, ธุรกิจการขนส่ง โลจิสติกส์)

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
– เจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกสินค้า ต่างประเทศ

– ผู้จัดการฝ่าย/แผนก

– เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกับเอกสารนำเข้าและส่งออก

– ผู้ที่สนใจทั่วไป 

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:คุณสุธาสินี (อ้น)
เบอร์โทรศัพท์ :089-677-6047,092-431-6631
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร พื้นฐานการค้าระหว่างประเทศ สำหรับมือใหม่ (The Principle of International Trade)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: การค้าระหว่างประเทศ, พื้นฐานการค้าระหว่างประเทศ, หลักสูตรพื้นฐานการค้าระหว่างประเทศ, อบรมการค้าระหว่างประเทศ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

Sponsored
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี