สัมมนา Online : เทคนิคการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

จำนวนคนดู 15 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
สัมมนา Online : เทคนิคการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 31 มีนาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 33 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

บทนำ

ISO 14001:2015 เป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ซึ่งมีข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการตรวจติดตามภายในของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อยู่ในข้อกำหนดที่ 9.2 เพื่อเป็นการตรวจติดตามประสิทธิภาพและสมรรถนะของการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรได้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามนโยบายสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การตรวจวัดสมรรถนะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญและการประเมินความเสี่ยง การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ทั้งด้านมลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ การตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่าง ค่าความร้อน ความมีประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงาน การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับกฎหมายและพันธสัญญาตามข้อตกลง และข้อบังคับ กฎระเบียบของหน่วยงานราชการ ลูกค้า สังคมและชุมชน รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

          

หลักสูตร เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จึงเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เข้าใจเทคนิคการตรวจติดตามภายในตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดทำแผนการตรวจติดตามภายใน Internal Environmental Audit Plan การกำหนดผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Environmental Auditor เทคนิคในการจัดทำ Audit Check Lists สำหรับการตรวจติดตามภายในตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 หัวข้อและสาระสำคัญที่ต้องทำการตรวจติดตามและเทคนิคในการลงมือปฏิบัติจริงในการตรวจติดตามภายใน เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่สามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาและยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักเกณฑ์ในการตัดสินใจในการออก CAR หรือ PAR เมื่อพบข้อบกพร่องในการตรวจติดตามภายใน เทคนิคและวิธีการปรับปรุง แก้ไขประเด็นที่บกพร่องด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักการพิจารณาในการปิด CAR และ PAR รวมถึงการจัดทำรายงานผลสำเร็จของการตรวจติดตามภายในตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการนำข้อมูลเข้าสู่การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร Management Review เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง Top Management ได้ทำการตัดสินใจให้การสนับสนุนในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ประสพผลสำเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างแท้จริง


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดและเทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 ตั้งแต่ความมุ่งมั่นและความเป็นผู้นำในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อตกลงและพันธสัญญา ความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การพิจารณาความเสี่ยงและโอกาส และตรวจติดตามประสิทธิผลของสมรรถนะและการบรรลุผลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามนโยบายที่ประกาศไว้

2. เพื่อให้สามารถเข้าใจเทคนิคการตรวจติดตามภายในเกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ Significant Environmental Aspect การวิเคราะห์ประเด็นสิ่งแวดล้อมในมุมมองวัฏจักรวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ Life Cycle Aspect การตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม Environmental Impact ความมีประสิทธิภาพและการดำเนินการตามแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management Plan ตามระบบ ISO 14001:2015

3. เพื่อให้สามารถเข้าใจเทคนิคในการตรวจติดตามภายใน เกี่ยวกับการตรวจวัดประสิทธิภาพในการดำเนินการตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การตรวจวัดค่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งน้ำ อากาศ เสียง ความร้อนและแสงสว่าง การตรวจติดตามการปฏิบัติการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายและข้อตกลง รวมถึงการตรวจประเมินในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1. ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม, ผู้จัดการแผนกบุคคล, หัวหน้างาน, ซุปเปอร์ไวเซอร์

2. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ISO 14001:2015, เจ้าหน้าที่ Safety

3. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม, DCC

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1: หลักปรัชญาของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

· ความเป็นมาของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

· หลักปรัชญาของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

· ISO 14001:2015 Model วัฏจักรของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

· Intended Outcome ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

บทที่ 2: ทบทวนข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 Requirement

· บริบทขององค์กร Context of the Organization

· ความเป็นผู้นำ Leadership

· การวางแผน Planning

· การสนับสนุน Support

· การปฏิบัติการ Operation

· การประเมินสมรรถนะ Performance Evaluation

· การปรับปรุง Improvement

บทที่ 3: หลักการตรวจติดตามภายใน Internal Audit Principle

· หลักการตรวจติดตามภายในตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

· เหตุผลและประโยชน์ในการตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015

· ผลลัพธ์ของการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 14001:2015

บทที่ 4: การวางแผนการตรวจติดตามภายใน Internal Audit Plan

· การจัดทำแผนการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 14001:2015

· คุณสมบัติของผู้ที่จะทำการตรวจติดตามภายใน Internal Auditor

· การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 14001:2015

· องค์ประกอบสำคัญที่ต้องมีในแบบฟอร์ม Audit Check Lists

· การเตรียม Audit Check Lists ที่มีประสิทธิภาพ

บทที่ 5: เทคนิคการจัดทำ Audit Check Lists ตามระบบ ISO 14001:2015

· หลักสำคัญที่ต้องจัดเตรียมในการทำ Audit Check Lists

· ข้อดีและข้อเสียในการจัดทำ Audit Check Lists

· เทคนิคในการจัดทำ Audit Check Lists ที่มีประสิทธิภาพ

· หัวใจของการจัดทำ Audit Check Lists

บทที่ 6: เทคนิคการทำ Internal Audit ตามระบบ ISO 14001:2015

· เทคนิคในการดำเนินการตรวจติดตามภายใน

· หลัก 3P ในการตรวจติดตามภายใน ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

· สิ่งสำคัญในการกล่าวเปิดการตรวจติดตามภายใน ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

· เทคนิคในการสอบถาม และการขอดูหลักฐานในระหว่างการตรวจติดตามภายใน

· สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในระหว่างการตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015

บทที่ 7: เทคนิคการตรวจติดตามภายใน - บริบทขององค์กร (ข้อกำหนด 4)

· การวิเคราะห์บริบทขององค์กร Context of the Organization

· การวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยภายนอกและภายใน Internal/External Factors

· ความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Interested Party

· การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส Risk and Opportunity

· การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคาม SWOT Analysis

· การกำหนดขอบเขตของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

บทที่ 8: เทคนิคการตรวจติดตามภายใน – การเป็นผู้นำ (ข้อกำหนด 5)

· ความมุ่งมั่นของผู้นำองค์กรจากวิสัยทัศน์ และพันธะกิจ Vision & Mission

· การประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม Environmental Policy

· การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม Objective & Target

· การกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

· การแต่งตั้ง EMR - Environmental Management Representative

· การจัดตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Team

บทที่ 9: เทคนิคการตรวจติดตามภายใน – การวางแผน (ข้อกำหนด 6)

· การพิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม Environmental Aspect

· การพิจารณามุมด้านวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ Life Cycle Aspect

· การพิจารณาประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ Significant Aspect

· การจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management Plan

บทที่ 10: เทคนิคการตรวจติดตามภายใน – การสนับสนุน (ข้อกำหนด 7)

· การประเมินบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

· การจัดการฝึกอบรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สารเคมีและมลพิษ

· การสร้างความตระหนักด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Awareness

· การสื่อสารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก Communication

· เอกสารสารสนเทศและบันทึกด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

บทที่ 11: เทคนิคการตรวจติดตามภายใน – การปฏิบัติงาน (ข้อกำหนด 8)

· การเตรียมแผนปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม Operation Planning

· การจัดทำแผนการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน Emergency Preparing

· การมอบหมายบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

บทที่ 12: เทคนิคการตรวจติดตามภายใน – ประเมินสมรรถนะ (ข้อกำหนด 9)

· การกำหนดเกณฑ์การวัด KPI ของกระบวนการ EMP

· การตรวจวัดค่าสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนด ความร้อน, แสงสว่าง, เสียง, น้ำ, อากาศ

· การจัดทำทะเบียนกฎหมาย ข้อตกลงและพันธสัญญา

· การตรวจประเมิน ความสอดคล้องตามกฎหมาย ข้อตกลงและพันธสัญญา

บทที่ 13: เทคนิคการตรวจติดตามภายใน – ปรับปรุง (ข้อกำหนด 10)

· ความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดและกิจกรรมการแก้ไข

· การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง Continual Improvement

บทที่ 14: เทคนิคการจัดทำรายงานการตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015

· การจัดทำรายงานการตรวจติดตามภายในและการสรุปผล

· หลักในการพิจารณาตัดสินใจออก CAR หรือ PAR เมื่อพบข้อบกพร่อง

· เทคนิคในการเขียนใบ CAR และ PAR

บทที่ 15: เทคนิคในการติดตามผลและการปิด CAR และ PAR

· แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เมื่อมีการออกใบ CAR และ PAR

· เทคนิคในการติดตามผลหลังการออกใบ CAR และ PAR

· หลักการพิจารณาปิด CAR และ PAR ที่ถูกต้อง

บทที่ 16: เทคนิคการสรุปผลการตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO 14001:2015

· เทคนิคในการจัดทำรายงานสรุปผลของการตรวจติดตามภายใน

· หัวใจสำคัญของสรุปผลการตรวจติดตามภายใน ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

· เทคนิคการนำเสนอในการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร

· เทคนิคการต่อยอด พัฒนาและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

· การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการจัดการสิ่งแวดล้อม

· เคล็ดลับนำองค์กรสู่ความสำเร็จด้วยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015


ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 6 ชั่วโมง เวลา 09.00 – 16.00 น.


รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

วิทยากร

กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

สำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

ผู้เชี่ยวชาญด้าน ระบบการบริหารคุณภาพ, ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม, 5ส, ไคเซน, การบริหารการจัดซื้อ, การบริหารงานขาย, การบริหารคลังสินค้า

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 2,500.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021579083
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร สัมมนา Online : เทคนิคการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 14001:2015, Internal Audit ตามระบบ ISO 14001:2015, Internal Audit, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เป็นการร่วมมือจากทุกภาคส่วนในองค์กรในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง โดยมีหน้าที่ในการพิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทา
ชัยมงคล(อาจารย์ดล)