หลักสูตร : 7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (7Q for Success)

รหัสหลักสูตร: 65637

จำนวนคนดู 252 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร : 7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (7Q for Success)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

      การดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จตามที่ได้วางไว้ได้อย่างดี มีองค์ประกอบมากมายที่จะนำมาพิจารณาการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและไปในทิศทางเดียวกันนั้นจะใช้ความรู้ความสามารถเพียงด้านเดียวคงจะไม่พอต่อการถึงจุดหมายปลายทาง การพัฒนาระดับความสามารถ (Quotient) ในด้านต่างๆ ของแต่ละบุคคลจึงเป็นประเด็นที่สำคัญที่จะทำให้คนประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตและส่งให้ชีวิตการทำงานดีขึ้นไปด้วย

      การพัฒนาระดับความสามารถในด้านต่างๆ ที่สำคัญ (7Q) ของแต่ละบุคคลด้วยตัวเอง จึงเป็นแนวทางที่องค์กรส่วนใหญ่อยากให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กรของตัวเอง โดยการทำให้บุคลากรมี 7Q ที่สูงขึ้น

IQ (Intelligent Quotient) : ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างฉลาด

EQ (Emotional Quotient) : การจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง

AQ (Adversity Quotient ) : การเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสที่ท้าทาย

OQ (Optimist Quotient) : การแสดงผลงานที่มีคุณค่า

UQ (Unity Quotient) : การเป็นบุคคลที่เข้ากับคนอื่นได้ง่าย

CQ (Creativity Quotient) : ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ

PQ (Physical Quotient) : มีความมั่นใจในการเคลื่อนไหวของร่างกาย

 

      การประยุกต์ใช้แนวทางบริหารจัดการ Q (Quotient) ต่างๆ กับเป้าหมายในชีวิตหรืองานที่ได้รับรวมถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ย่อมทำให้บุคคลสามารถพิชิตเป้าหมายของตัวเองและมีความสัมพันธ์ที่มีต่อบุคคลรอบข้าง รวมถึงการเป็นบุคลากรที่มีจิตใจที่ดีขององค์กรจะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

      การเรียนรู้และนำแนวทางไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเข้าใจแนวทาง 7Q นั้น จะทำให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่แล้วอย่างเต็มที่และเต็มกำลังนั่นก็หมายความว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลที่ดีขึ้น จึงทำให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

      โดยที่ Q แต่ละตัวจะสอดคล้องกันและทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบโดยมีหลักของสมาธิเข้าไปเป็นพื้นฐานของสิ่งเหล่านี้จะทำให้เป็น 7Q แบบยั่งยืนแล้วเป็นต้นแบบเพื่อองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ได้นำไปปรับใช้ให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรตัวเอง

วัตถุประสงค์

 1. สร้างมุมมองการอยู่ร่วมกันที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยก โดยรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด เพิ่มประสิทธิผลของการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตนเองกับผู้อื่นได้อย่างลงตัว สามารถประยุกต์ใช้ 7Q กับการทำงานเพื่อการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
 2. เกิดการเรียนรู้กระบวนการของ 7Q และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีรูปแบบและเห็นผลมีมุมมองปัญหาและอุปสรรคของงานที่เจออยู่ด้วยมุมมองใหม่ๆ สามารถนำวิธีการของตนเองมาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นอัตโนมัติ
 3. ได้ปรับบุคลิกภาพให้เข้ากับผู้อื่นอย่างเหมาะสม
 4. เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
 5. ได้จุดร่วม และสงวนจุดต่างของการอยู่ร่วมกันในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน
 6. ค้นพบ “ตัวตน” ที่แท้จริงของตนเองสามารถนำพาตนเองและองค์กรที่มีความหลากหลายไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้รวมถึงประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันและการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. เข้าใจหลักของ 7Q ผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้
            - สนุกกับการใช้ IQ (Intelligence Quotient) แก้ปัญหาต่างๆ

            - พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ EQ (Emotional Quotient)

            - ก้าวข้ามอุปสรรค AQ (Adversity Quotient) อย่างกล้าหาญ

            - แสดงผลงานอย่างมีคุณค่าด้วยความเป็นเจ้าของ OQ (Optimist Quotient)

            - พัฒนาตนเองเพื่ออยู่ร่วมกับสังคม UQ (Unity Quotient)  อย่างมีความสุข

            - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ด้วย CQ (Creativity Quotient)

            - มีความมั่นใจในการเคลื่อนไหวของร่างกาย ด้วย PQ (Physical Quotient)

      8. ได้ทดลองปฏิบัติผ่าน Workshop: กำหนดแนวทางพัฒนา 7Q ของตนเอง

ครอบครัว

   - ได้ผู้นำครอบครัวและสมาชิกของครอบครัวที่เข้าใจธรรมชาติและพื้นฐานของตนเองและคนในครอบครัวด้วย 7Q

   - จุดประกายความเข้าใจภายในครอบครัว เปิดใจ เอื้ออาทรห่วงใยดูแลและรับฟังกันมากขึ้นเพราะมี 7Q

   - สมาชิกในครอบครัวรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเองอย่างเอื้ออาทรกันและกัน

   - สมาชิกในครอบครัวมีความรัก ความเข้าใจ

   - ประชาธิปไตยและเสรีภาพบนความรับผิดชอบร่วมกันเริ่มต้นที่ในบ้าน

องค์กร

   - ได้พนักงานที่มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

   - พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น

   - นโยบายขององค์กรถูกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติได้เร็วขึ้น

   - ได้รับการยอมรับในเรื่ององค์กรยุคใหม่ใส่ใจในทุกๆ ด้านของผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งหมด (ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ผลิตวัตถุดิบให้เรา ลูกค้าเราและสิ่งแวดล้อมที่องค์กรเราอยู่ร่วมด้วย)

   - ผลกำไรที่ยั่งยืน ส่งผลทำให้ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ผลิตวัตถุดิบให้เรา ลูกค้าเราและสิ่งแวดล้อมที่องค์กรเราอยู่ร่วมด้วย อยู่กันอย่างเกื้อกูล

   - เป็นองค์กรที่มีความสำเร็จและความสุข

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

 หลักและวิธีการจัดการงานและคนอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 7Q

 • ใครคือคนที่องค์กรต้องการ
 • บทบาทหน้าที่ของตัวเอง
 • ทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์เพื่อการจัดการ
 • เรียนรู้คน จากโมเดลผู้นำ 4 ทิศ

การสร้างแรงผลักดันให้ลูกน้องทำงานและมุ่งมั่นทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

 • ทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจ ในการทำงาน
 • การประยุกต์กับการทำงานได้อย่างสัมฤทธิผลด้วย 7Q
 • ทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • Work Shop ,ผ่านกิจกรรมกลุ่ม 4-5 กิจกรรม In house,ระดมสมอง และแชร์ความคิด
ความหลากหลายของกิจกรรม

   – รู้จักตนเองเพื่อเข้าใจผู้อื่นด้วย 7Q

   – ความแตกต่างของเจนเนอเรชัน (generations’ differences)

   – เราเป็นค่าเฉลี่ยของคน 5 คน ที่เราใกล้ชิดมากที่สุด

   – Work Shop 7Q ฝึกเล่าเรื่องตามคำสั่งและการแก้ปัญหา

   – การพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีด้วย 7Q

   – Work Shop เดาใจเพื่อนด้วยตัวเลข (สงครามตัวเลข)

   – Clip VDO การเข้าใจตนเอง

   – เรียนรู้การทำงานของสมอง

   – คิดด้วยสมอง…ทำด้วยใจ

   – การสื่อสารแบบปากต่อปาก (Work Shop ใบ้คำ)

   – ความหมายที่แท้จริงของชีวิต

   – คำพังเพยไทย (Work Shop สนุกคลายเครียด)

   – WHO ARE YOU (Work Shop)

   – แบบทดสอบสัตว์สี่ทิศและความหมายของ 7Q

   – Dialogue (พูดคุยกันแบบสบาย ๆ ในกิจกรรมที่ผ่านมา)

   – คนเราแตกต่างกันอย่างไร? และเราจะได้ประโยชน์จากความเข้าใจความแตกต่างนั้นได้อย่างไร?

วิทยากร
ดูประวัติ

อนุภาพ พันชำนาญ

สำหรับองค์กร (ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาทีม)

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

 1. บุคคลทั่วไปที่ต้องการเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของตนเอง และผู้อื่น
 2. บุคคลทั่วไปที่ต้องการเตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
 3. ผู้บริหาร หัวหน้างาน ระดับปฏิบัติงาน ที่ต้องการพัฒนาตนเอง

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Simplex Training
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร : 7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (7Q for Success)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน, อบรม7Q for Success

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด