องค์กรก้าวหน้าและพัฒนาด้วย Kaizen

จำนวนคนดู 804 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
องค์กรก้าวหน้าและพัฒนาด้วย Kaizen
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักการและเหตุผล

เป้าหมายสูงสุดในการดำเนินธุรกิจนั้นคือการได้มาซึ่งกำไร หากปัจจุบันในกระบวนการผลิตยังมีปัญหาและมีความสูญเปล่าในการทำงานขึ้น ซึ่งจะส่งผลทำให้ดัชนีชี้วัดในการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ การหวังได้มาซึ่งผลกำไรก็คงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก ในปัจจุบันมีเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารงานและพัฒนาให้องค์กรก้าวหน้าและมั่นคงอยู่เป็นจำนวนมาก Kaizen เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สร้างความเจริญเติบโตและเฟื่องฟูให้กับอุตสาหกรรมในญี่ปุ่น ซึ่งแสดงให้ถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการนำ Kaizen มาใช้ในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ในการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบถึงแนวคิดในการนำ Kaizen มาประยุกต์ใช้ในโลกปัจจุบัน หลักการและแนวคิดการปรับปรุงงานด้วย Kaizen ซึ่งนำไปสู่การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต ทั้งนี้เพื่อพัฒนาองค์กรของท่านสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึง แนวคิดและความเป็นมาของการปรับปรุงงานด้วย Kaizen 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงงานด้วย Kaizen 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมปรับตัวสู่การพาองค์กรให้เป็นเลิศด้านการพัฒนา 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถคิดหัวข้อการปรับปรุงงานด้วย Kaizen ในหน่วยงานของตนเองได้อย่างน้อย 1 เรื่องในขณะอบรม

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการฝีกอบรม

1. แนวคิดในการเพิ่มผลผลิตเพื่อองค์กรเป็นเลิศ 

2. หลักการและแนวคิดของ Kaizen ตั้งแต่ญี่ปุ่นจนถึงโลกปัจจุบัน 

3. ขั้นตอนและเครื่องมือในการปรับปรุงงาน 

4. 7 Wastes ศัตรูตัวฉกาจของ Kaizen 

5. ECRS เสริมแรงแซงความคิดเดิมๆ 

6. การเตรียมพร้อมให้เป็นองค์กร Kaizen 

7. การคิดและวิเคราะห์การปรับปรุงงานด้วย Kaizen ด้วยกรณีศึกษาและกิจกรรมกลุ่ม (Workshop)

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: พัฒนาองค์กร, เพิ่มผลผลิต, การปรับปรุงงาน, วิเคราะห์งาน, kaizen

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด