บทบาท และเทคนิคการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างานยุคใหม่ (HR Tools & HR Tricks for Non HR)

รหัสหลักสูตร: 44321

จำนวนคนดู 1287 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
หากองค์กรของท่าน ให้ความสนใจในการยกระดับการจัดการและพัฒนาคนสำหรับผู้บริหารและหัวหน้างานสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และต้องการนำพาองค์กรไปสู่การทำงานที่ยอดเยี่ยม ทุกคนในองค์กร...ร่วมมือ...ร่วมแรง...ร่วมใจ ในการพัฒนาตนเองและองค์กรให้ก้าวไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ การส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ (Competitive Advantage) ด้วยการเรียนรู้สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างานเรื่องเทคนิคการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน (Modern HR Tools & Trick for All Manager)จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อองค์กรของท่าน

          หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนายอดจากหลักสูตร HR for Non HR จากประสบการณ์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของวิทยากรในองค์ธุรกิจเอกชนชั้นนำกว่า 26 ปี ที่จะช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้างานในองค์กรของท่านสามารถบริหารและพัฒนาบุคลากรได้สอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจ เพื่อความสำเร็จขององค์กร

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการเรียนรู้ :

-เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ และบทบาทหน้าที่ของผู้จัดการและหัวหน้างานยุคใหม่ในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-เสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการจัดการและพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ในหน่วยงานของตนเอง

-เรียนรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอน วิธีการ และเทคนิคในการจัดการและพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างานในการนำไปปรับใช้ในหน่วยงานของตนเอง

-สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

หัวข้ออบรมสัมมนา
ส่วนที่ 1 : ปฐมบทการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ที่ผู้บริหารและหัวหน้างานควรรู้

o แนวคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

o 5 หลักการพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร

o ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน สำหรับหัวหน้าหน่วยงานเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร

o บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร หัวหน้างานในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน

o ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร หัวหน้างาน ในการทำงานร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล

o ภาพรวมกระบวนการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่

o Workshop 1 : HRM & HRD System Self Analysis

ส่วนที่ 2 : 4 เทคนิคในการบริหารคน สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างานสมัยใหม่ (People Management Techniques for Modern Leader)

o เทคนิคที่ 1 การสร้างภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม (The Success Leader & Teamwork)

o เทคนิคที่ 2 การสื่อสารระหว่างหัวหน้างานและพนักงานที่มีประสิทธิผล

o เทคนิคที่ 3 การจูงใจทีมงาน เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

o เทคนิคที่ 4 การสร้างที่ทำงานให้เป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน (Happy Workplace)

ส่วนที่ 3 : บทบาทหน้าที่สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างานในด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ (HRM for Non HR)

o บทบาทที่ 1 การวางแผนอัตรากำลังคน สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน(Manpower Planning)

o บทบาทที่ 2 การสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ให้เหมาะสมกับงานและวัฒนธรรมองค์กร (Selection and Interview)

o บทบาทที่ 3 การบริหารค่าจ้างที่เหมาะสม สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน (Compensation)

o บทบาทที่ 4 ผู้บริหารและหัวหน้างานกับการเป็นนักแรงงานสัมพันธ์มืออาชีพ

    + บทบาทของผู้บริหารและหัวหน้างานในการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร

    + Workshop 2 : การวิเคราะห์ความสุขในองค์กรด้วย Visual Awakening เพื่อออกแบบกิจกรรมสร้างความผูกพันในองค์กร (Employee Engagement Activity)

   + จับประเด็นกฎหมายแรงงานให้อยู่หมัดแบบนิติกรแรงงาน

ส่วนที่ 4 : บทบาทหน้าที่สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างานในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ (HRD for Non HR)

o บทบาทที่ 5 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน(Training & Development)

    + การจัดทำแผนการพัฒนาแบบ Training Road Map (TRM) ภายในฝ่ายงาน

    + Workshop 3 : การจัดทำ Training Road Map จาก Job Description

    + การจัดทำ On the Job Training (OJT Plan)

    + การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลแบบกลุ่ม (Group Develop Plan : GDP)

    + 12 เรื่องที่หัวหน้างาน “ต้องสอน”

o บทบาทที่ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Performance Evaluation) ให้สอดคล้องกับผลงานการทำงาน (KPI) และความสามารถ (Competency)

o บทบาทที่ 7 การส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพของลูกน้อง (Career Path)

14  กันยายน  2560
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: People Management Techniques for Modern Leader, The Success Leader & Teamwork, HRM for Non HR, Manpower Planning, HRD for Non HR, OJT Plan

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด