การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ SMART MANAGER SKILLS ผู้บริหารระดับสูง - Online Class

รหัสหลักสูตร: 65984

จำนวนคนดู 4134 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ SMART MANAGER SKILLS ผู้บริหารระดับสูง - Online Class
รอบที่

1

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โปรโมชั่นพิเศษ! มา 4 จ่าย 3

**ยืนยันจัดอบรมรูปแบบ Zoom

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

2

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โปรโมชั่นพิเศษ! มา 4 จ่าย 3
2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

3

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โปรโมชั่นพิเศษ! มา 4 จ่าย 3
2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

*** ยืนยันจัดอบรม 23 เมษายน 2567 เวลา 09:00-16:00 น. รูปแบบ Zoom ***

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการบริหารจัดการ สำหรับผู้จัดการในการสร้างมาตรฐานระดับความสามารถของผู้จัดการที่สามารถนำทีมงานให้ปฏิบัติงานได้  ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
 2. เพื่อเรียนรู้วิธีบริหารจัดการสำหรับการพัฒนาตนเองอย่างผู้จัดการมืออาชีพ ด้วยการค้นหาพร้อมพัฒนาตนเอง สู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการงานโดยมององค์กร เพื่อนร่วมงาน และลูกน้องอย่างเข้าใจ พร้อมจะพัฒนาไปด้วยกัน
 3. 3เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ (Managerial Competencies) สู่ความสำเร็จในอาชีพด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ การบริหารจัดการงาน ภาวะผู้นำและการพัฒนาทีม และการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ โดยร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านอื่นๆ จากประสบการณ์จริงที่สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
 4. เพื่อพัฒนาทักษะพิเศษสำหรับการบริหารจัดการ “คน” และ “ผลงาน” ด้วยการให้คำปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงที่ดี โดยสามารถแยกแยะ สังเกตพฤติกรรมลูกน้องระหว่างการให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อพัฒนา “ผล      งาน” และ “คน” อย่างมีขั้นตอน

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
ความสามารถพื้นฐานตามตำแหน่งงาน และทักษะพิเศษสำหรับการบริหารจัดการ “คน” และ “ผลงาน” ด้วยการให้คำปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยง


   1.บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและการบริหารจัดการคุณสมบัติของผู้จัดการตามมาตรฐาน

           Managerial Competencies

               - การบริหารเชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ (Strategic Management/Vision)

               - การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making)

               - การบริหารจัดการงาน (Task Management)

               - ภาวะผู้นำและการพัฒนาทีม (Leadership and Team Development)

               - การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation)

           กิจกรรมการเรียนรู้ : ระดมความคิดกลุ่มทีมงานผู้จัดการเพื่อทำความเข้าใจรายละเอียดจำเป็นของ Managerial Competencies แต่ละคุณสมบัติ

   2.พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับความคิด และการวิเคราะห์ความเข้าใจธรรมชาติของคน และลักษณะของคนประเภทต่างๆ

           กิจกรรมฝึกทักษะ : การสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของคน อาริยาบทต่างๆ

   3.จิตวิทยาของผู้นำแบบผู้ให้คำปรึกษากับการแจ้งผลการปฏิบัติงานที่ดี

                - การแจ้งผลการที่จะมีผลกระทบทางบวก

                - การแจ้งผลการที่จะมีผลกระทบทางลบ

                - เรื่องที่หัวหน้าพึงระมัดระวังในการแจ้งผล

   4.การแจ้งผลการประเมินต่อผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกน้องทราบจุดแข็งและจุดอ่อนในการปฏิบัติงาน

                 - เพื่อการแก้ไขปรับปรุง

                 - เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

                 - เพื่อบรรลุเป้าหมาย หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด

   5.วิธีการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนา “คน”

                 - การให้คำปรึกษาเพื่อการแก้ปัญหาเกี่ยวกับอารมณ์ (Emotion)

                 - การให้คำปรึกษาเพื่อการแก้ปัญหาเกี่ยวกับผลประโยชน์ (Benefits)

                 - การให้คำปรึกษาเพื่อการแก้ปัญหาเกี่ยวกับข้อเท็จจริง (Fact)

            กิจกรรมฝึกทักษะ : การให้คำปรึกษาจากกรณีศึกษาขององค์กร เพื่อการพัฒนาคน

   6.วิธีการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนา “ผลงาน”

                  - การให้คำปรึกษาเพื่อกำหนดเป้าหมายการทำงาน (Reaching Agreement)

                  - การให้คำปรึกษาเพื่อปรับปรุงงาน (Improvement)

                  - การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาผลงาน (Reinforcement)

                  - การให้คำปรึกษาเพื่อประเมินผลงาน (Performance Review)

            กิจกรรมฝึกทักษะ : การให้คำปรึกษาจากกรณีศึกษาขององค์กร เพื่อการพัฒนาผลงาน

   7.แบบฟอร์มสังเกตพฤติกรรมและความสามารถการให้คำปรึกษา 10 ขั้นตอน

                   - การสร้างบรรยากาศอย่างเป็นกันเอง

                   - การเปิดโอกาสให้ลูกน้องได้พูด

                   - การฟังด้วยความเข้าใจ

                   - การฟังด้วยความเห็นอกเห็นใจ

                   - การถามเพื่อความกระจ่างและความชัดเจน

                   - การทำความเข้าใจในปัญหาให้ตรงกัน

                   - การทำความเข้าใจในสาเหตุของปัญหา

                   - การบอกความต้องการของหัวหน้า

                   - การจัดแผน หรือแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน

                   - ลูกน้องรู้สึกสบายใจ หลังการพูดคุย

              สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา


วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

     เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

             - การบรรยาย

             - กิจกรรม และเกม 

             - การแสดงออก

             - กลุ่มสัมพันธ์ 

             - การแสดงความคิด ถาม – ตอบ


การประเมินผลและติดตามความสามารถ

ระดับความสามารถ

    ระดับ 1 : มีความรู้ความเข้าใจ และเรียนรู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการบริหารจัดการ สำหรับผู้จัดการตามระดับมาตรฐานความสามารถของผู้จัดการ

    ระดับ 2 : มีการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ (Managerial Competencies) สู่ความสำเร็จในอาชีพด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ การบริหารจัดการงาน

                  ภาวะผู้นำและการพัฒนาทีม และการสื่อสาร

    ระดับ 3 : มีความสามารถการบริหารจัดการ “คน” และ “ผลงาน” ด้วยการให้คำปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงที่ดี โดยสามารถแยกแยะ สังเกตพฤติกรรมลูกน้องระหว่างการให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อพัฒนา “ผลงาน” และ

                  “คน” อย่างมีขั้นตอน

    ระดับ 4 : มีการเชื่อมโยงทักษะความสามารถการบริหารจัดการทั้ง 3 ด้าน Shared Goals (Business Concept), Result-based Goals (Managerial Skills), People Management Goal(People Skills)

                  ตามแนวทางของหน่วยงาน ระดับฝ่าย แผนก หรือองค์กร

วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง

อบรมสำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การขาย, การบริการ)

ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

  หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
  หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
  (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
  ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ SMART MANAGER SKILLS ผู้บริหารระดับสูง - Online Class
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ, SMART MANAGER SKILLS ผู้บริหารระดับสูง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด