สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

เทคนิคการนำ PDCA มาใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคการนำ PDCA มาใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
แนวคิดในการใช้วงจร PDCA นั้นเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญมาช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานสำหรับการวางแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นที่นิยมใช้เป็นอย่างมากในประเทศญี่ปุ่นและสามารถนำมาใช้ได้กับทุกกิจกรรม จึงทำให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นทั่วโลก PDCA เป็นอักษรนำของศัพท์ภาษาอังกฤษ 4 คำคือ P (Plan= วางแผน) , D (DO = ปฏิบัติตามแผน) , C (Check = ตรวจสอบ / ประเมินผลและนำผลประเมินมาวิเคราะห์) และ A (Action = ปรับปรุงดำเนินการให้เหมาะสมตามผลการประเมิน) เป็นเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานของพนักงานภายในโรงงานให้ดียิ่งขึ้น และช่วยค้นหาปัญหาอุปสรรคในแต่ละขั้นตอนการผลิตโดยพนักงานเอง ด้วยเทคนิคต่างๆ ภายใต้จิตสำนึกด้านคุณภาพและมุ่งไปที่กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณภาพในการป้องกันปัญหาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการทำงานและกระบวนการทำงานอยู่ในสภาพที่ควบคุมได้และเป็นมาตรฐาน

ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติและทักษะในการพัฒนาคุณภาพงานด้วยเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง ย่อมทำให้องค์กรได้ดึงศักยภาพจากทรัพยากรมนุษย์มาใช้ได้อย่างเต็มที่ ทำให้เกิดการความเข้าใจที่ถูกต้องในมาตรฐานการทำงานซึ่งกันและกันในสถานที่ทำงาน สร้างบรรยากาศและสร้างความเป็นผู้นำให้พนักงานได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาและปรับปรุงงานอย่างเป้นระบบเกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นในองค์กรสู่การควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) ต่อไป

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจในถึงความสำคัญของการควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการของ PDCA

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ของ PDCA ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นและเข้าใจสภาพปัญหาความสูญเปล่า 7 ประการในกระงานผลิต (7 Waste)

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะและทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินกิจกรรมของ PDCA ในองค์กร

6. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมในการขับเคลื่อนกิจกรรมของ PDCA ในองค์กร


วันที่จัดงาน
21 กรกฎาคม 2561
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม / สัมมนา

1. แนวคิดและหลักการความเข้าใจในการสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ” (Quality Awareness)

•แนวคิดและหลักการของ Value chain และ SIPOC Model

•หลักการและความหมายของการควบคุมคุณภาพ (Definition of Quality Control)

2. แนวคิดและหลักการสำคัญของ PDCA

•ความเป็นมาและความหมายของ PDCA

•แนวคิดและหลักการของ PDCA

•ทำไมต้องนำ PDCA มาใช้ในองค์กร

•การวิเคราะห์พฤติกรรมในองค์กร เพื่อการสนับสนุน กระบวนการ PDCA

3. ปัญหาหรือข้อผิดพลาดด้านคุณภาพ (Defective of Quality)

4. ขั้นตอนการพัฒนาและการแก้ไข การคิดตามแนวทาง PDCA

5. วิธีการและเทคนิคควบคุมคุณภาพ (Quality Control Techniques)

6. ความสูญเปล่า 7+2 ประการในงานผลิต (7+2 Waste)

7. เครื่องมือใน การดำเนินกิจกรรมแบบ PDCA การเพิ่มผลผลิตด้วย

•เช่น 5Gen, 5W&2H ,5M&1E ,Why Why Analysis และ QC 7 Tools เป็นต้น

•การทำกิจกรรม QCC Activity ด้วยกระบวนการ PDCA ในองค์กร

•การประยุกต์ใช้ PDCA กับการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Problem Solving)

8. การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานจากระบบคุณภาพ ตามแนวทาง PDCA

9. กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice)

10. สรุปการเรียนรู้และถามตอบ


วิทยากร
วิทยากรที่ปรึกษาด้านระบบคุณภาพ ด้านการเพิ่มผลผลิต
สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 2,800.00 บาท ค่าสัมมนาท่านละ 2800 บาท (ไม่รวม VAT 7%)


การชำระเงิน:

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

1.1 ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238

1.2 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสรามอินทรา 109 เลขที่ 029-7110496

          ชื่อบัญชี หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น

          และแฟ็กซ์ใบ Pay-in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330

          พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร E-mail aranya.chaidejsuriya@gmail.com

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น (Professional Training Solution Ltd, Partnership)


ต้องการจัดอบรมภายในองค์ กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา(ตุ้ม) 086-8929330

Professional Training Solution

Tel 02-1753330, 086-6183752

Fax. 02-9030080 ext.9330

www.ptstraining.co.th

E-mail info.ptstraining@gmail.com


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Ptstraining (Professional Training Solution)
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณอรัญญา(ตุ้ม)
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :086-6183752

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการนำ PDCA มาใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: PDCA
3900บาท
ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้ ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ ดังนั้นการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน จึงมีคว
3800บาท
จากปัญหาการสื่อสาร สั่งงาน ควบคุม และติดตามผลงานในการปฏิบัติงานจริงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ แนวคิดการบริหารแบบญี่ปุ่นซึ่งมุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับระดับ มีทักษะความชำนาญหลายด้าน มีหน้าที่รับผิดชอบงานย่อยๆของตนเองแบบครบวงจร สามารถแก้ปัญหาปรับปรุงการทำงานได้ด้วย
3900บาท
1. เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายและแนวคิดพื้นฐานของการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ 2. เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนและวิธีการดำเนินการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้อง และเป็นไปตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมยานยนต์ 3. เพื่อให้เข้าใจถึงเครื่องม
3900บาท
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร : ในโลกแห่งการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวันทุกๆ องค์กรต่างพัฒนายกระดับคุณภาพของสินค้าของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ตรงกับความต้องการและสามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า การควบคุมคุณภาพจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่จะข
3900บาท
ในโลกแห่งการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวันทุกๆ องค์กรต่างพัฒนายกระดับคุณภาพของสินค้าของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ตรงกับความต้องการและสามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า การควบคุมคุณภาพจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ในการที่จะทำให้องค์กรบรรลุถึ
3800บาท
ในปัจจัยบุคคลจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ ต้นทุน ผลผลิต และการวัดผลงาน สร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการปรับปรุงการทำงานให้ได้อย่างคล่องแคล่ว ให้มีมุมมองในการปรับปรุงไม่ยึดติดกับสิ่งเดิม และให้เกิดการคิดและทำงานอย่างเ
3900บาท
Six Sigma คือ แนวทางการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นเครื่องมือพื้นฐานทางสถิติทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อมุ่งเน้นการลดความผันแปรของกระบวนการด้วยเป้าหมายที่ท้าทาย คือ 3.4 Sigma จากการใช้เครื่องมือตั้งแต่ De
3900บาท
การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้ ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช