เทคนิคการนำ PDCA มาใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

เทคนิคการนำ PDCA มาใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนคนดู 102 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการนำ PDCA มาใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
แนวคิดในการใช้วงจร PDCA นั้นเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญมาช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานสำหรับการวางแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นที่นิยมใช้เป็นอย่างมากในประเทศญี่ปุ่นและสามารถนำมาใช้ได้กับทุกกิจกรรม จึงทำให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นทั่วโลก PDCA เป็นอักษรนำของศัพท์ภาษาอังกฤษ 4 คำคือ P (Plan= วางแผน) , D (DO = ปฏิบัติตามแผน) , C (Check = ตรวจสอบ / ประเมินผลและนำผลประเมินมาวิเคราะห์) และ A (Action = ปรับปรุงดำเนินการให้เหมาะสมตามผลการประเมิน) เป็นเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานของพนักงานภายในโรงงานให้ดียิ่งขึ้น และช่วยค้นหาปัญหาอุปสรรคในแต่ละขั้นตอนการผลิตโดยพนักงานเอง ด้วยเทคนิคต่างๆ ภายใต้จิตสำนึกด้านคุณภาพและมุ่งไปที่กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณภาพในการป้องกันปัญหาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการทำงานและกระบวนการทำงานอยู่ในสภาพที่ควบคุมได้และเป็นมาตรฐาน

ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติและทักษะในการพัฒนาคุณภาพงานด้วยเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง ย่อมทำให้องค์กรได้ดึงศักยภาพจากทรัพยากรมนุษย์มาใช้ได้อย่างเต็มที่ ทำให้เกิดการความเข้าใจที่ถูกต้องในมาตรฐานการทำงานซึ่งกันและกันในสถานที่ทำงาน สร้างบรรยากาศและสร้างความเป็นผู้นำให้พนักงานได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาและปรับปรุงงานอย่างเป้นระบบเกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นในองค์กรสู่การควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) ต่อไป

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจในถึงความสำคัญของการควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการของ PDCA

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ของ PDCA ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นและเข้าใจสภาพปัญหาความสูญเปล่า 7 ประการในกระงานผลิต (7 Waste)

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะและทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินกิจกรรมของ PDCA ในองค์กร

6. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมในการขับเคลื่อนกิจกรรมของ PDCA ในองค์กร


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม / สัมมนา

1. แนวคิดและหลักการความเข้าใจในการสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ” (Quality Awareness)

•แนวคิดและหลักการของ Value chain และ SIPOC Model

•หลักการและความหมายของการควบคุมคุณภาพ (Definition of Quality Control)

2. แนวคิดและหลักการสำคัญของ PDCA

•ความเป็นมาและความหมายของ PDCA

•แนวคิดและหลักการของ PDCA

•ทำไมต้องนำ PDCA มาใช้ในองค์กร

•การวิเคราะห์พฤติกรรมในองค์กร เพื่อการสนับสนุน กระบวนการ PDCA

3. ปัญหาหรือข้อผิดพลาดด้านคุณภาพ (Defective of Quality)

4. ขั้นตอนการพัฒนาและการแก้ไข การคิดตามแนวทาง PDCA

5. วิธีการและเทคนิคควบคุมคุณภาพ (Quality Control Techniques)

6. ความสูญเปล่า 7+2 ประการในงานผลิต (7+2 Waste)

7. เครื่องมือใน การดำเนินกิจกรรมแบบ PDCA การเพิ่มผลผลิตด้วย

•เช่น 5Gen, 5W&2H ,5M&1E ,Why Why Analysis และ QC 7 Tools เป็นต้น

•การทำกิจกรรม QCC Activity ด้วยกระบวนการ PDCA ในองค์กร

•การประยุกต์ใช้ PDCA กับการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Problem Solving)

8. การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานจากระบบคุณภาพ ตามแนวทาง PDCA

9. กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice)

10. สรุปการเรียนรู้และถามตอบ


วิทยากร
วิทยากรที่ปรึกษาด้านระบบคุณภาพ ด้านการเพิ่มผลผลิต
คำค้นประกาศนี้ Tags: PDCA
Lean Management
4000บาท
• เพื่อให้องค์กรผู้เข้าร่วมสัมมนาตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนรูปธุรกิจไปสู่ Lean • Lean ใช้ได้กับองค์กรธุรกิจที่มุ่งขจัดความสูญเสีย 8 ประการ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ และลดเวลากระบวนการทำงานให้สั้นลง
สัมมนาฟรี iMould Die 2018
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เทคโนโลยีการบริหารและควบคุมการผลิตในยุค 4.0
การเลือกใช้เครื่องมือ-วิธีการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมกับการทำงาน
3800บาท
ปัจจุบันการแข่งขันด้านการผลิตที่มีความรุนแรง ทำให้หลายองค์กรหันมาใช้เครื่องมือหรือวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่หลากหลาย ที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและสร้างเป็นวัฒนธรรมในการพัฒนาในองค์กร โดยการเลือกใช้เครื่องมือที่ช่วยเ
การจัดเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธี
3800บาท
ปัจจุบันมีการนำสารเคมีและวัตถุอันตรายมาใช้ในสถานประกอบการเป็นจำนวนมาก แต่การนำสารเคมีและวัตถุอันตรายเข้ามาใช้ หรือจัดเก็บจำเป็นต้องมีวิธีการและขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อมิให้เกิดอันตรายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ซึ่งทางหน่วยงานของรัฐได้มีการควบคุมทั้งก
“ลดต้นทุนโลจิสติกส์ มองเห็นอนาคตด้วย ILPI”
ไม่มีค่าใช้จ่าย
“ลดต้นทุนโลจิสติกส์ มองเห็นอนาคตด้วย ILPI” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในยุค Thailand 4.0 “Value–Based Economy” ฟรีอาหารกลางวัน และของว่าง
สัมมนาฟรี 2 หัวข้อ!! การบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิกส์ในยุค 4.0 และหัวข้อ “สิ่งปนเปื้อน ภัยเงียบของระบบไฮดรอลิกส์”
ไม่มีค่าใช้จ่าย
มุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดความรู้-ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและแนวทางในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ครบถ้วนทั้งกระบวนการ
IE เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ
6800บาท
ปัจจุบันธุรกิจ ต่างก็ประสบปัญหาเรื่องการแข่งขันทางด้านต้นทุน ซึ่งต้นทุนด้านแรงงานเป็นต้นทุนที่มีสำคัญมาก หากเราสามารถกำหนดและวางแผนอัตรากำลังคนได้อย่างเหมาะสม จะทำให้ต้นทุนลดต่ำลง เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ (IE Techniques) จึงเป็นหลักการที่สามารถช่วย
การบริหารการผลิตและกิจกรรมส่งเสริมการผลิต สำหรับหัวหน้างาน
3800บาท
ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้ ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ ดังนั้นการบริหารการผลิตในระดับต่างๆ จึงมีความ
สัมมนาในหัวข้อ “การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0” และ หัวข้อ “Boost Up ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมมนาในหัวข้อ “การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0” (Lean Production & First step to industry 4.0) และ หัวข้อ “Boost Up ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE)” โดย วิทยากรจาก สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ