สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรน่าสนใจโดยวิทยากรนักพัฒนาบุคลากรด้านการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Office - Intermediate Excel for Database and Special Functions โทร 0897737091

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรน่าสนใจโดยวิทยากรนักพัฒนาบุคลากรด้านการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Office - Intermediate Excel for Database and Special Functions โทร 0897737091
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
ภาพรวมการสัมมนา

  •วันที่ 1 : การบริหารจัดการฐานข้อมูลบน Excel ให้อยู่หมัด และการทำรายงานแบบอัตโนมัติแทนอัตโนมือ

  •วันที่ 2 : เน้นเรียนรู้และประยุกต์ใช้สูตร & ฟังก์ชั่นได้อย่างทะลุปรุโปร่ง


หลักการและเหตุผล

  1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ Excel แบบคนสนิท (เพื่อไปประยุกต์ใช้งานได้ทันที)

  2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล/จัดรูปแบบข้อมูลใน Excel ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดสำหรับ Excel

  3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำงานกับข้อมูลปริมาณมากๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การเลื่อนดูข้อมูล การเลือกข้อมูล การจัดเรียงข้อมูล การกรองข้อมูล การสรุปข้อมูลเป็นตาราง การสร้างกราฟ เป็นต้น

  4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและประยุกต์ใช้คำสั่งเกี่ยวกับฐานข้อมูลใน Excel

  5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารจัดการข้อมูลบน Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  6.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้ Pivot Table ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

  7.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ Excel Functions ในภาพรวมได้อย่างถูกต้อง

  8.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าในแนวคิดของฟังก์ชั่นเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง

  9.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจฟังก์ชั่นและสามารถหยิบฟังก์ชั่นไปใช้ได้เหมาะสมกับงานนั้นๆ

  10.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวทางการใช้งานฟังก์ชั่นแบบซับซ้อน เพื่อประยุกต์ใช้งานได้ถึงขีสุด

  11.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและสามารถนำฟังก์ชั่นไปประยุกต์ใช้ได้จริง


วันที่จัดงาน
อบรมวันจันทร์ที่ 18 - วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา
** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก ("เติมเต็ม ตรงประเด็น ต่อยอดได้ชัวร์")

นักพัฒนาบุคลากรด้านการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel, Access, PowerPoint 

ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูงสุด

รับประกันคุณภาพเต็ม100% ด้วย Microsoft Office Specialist Certified และประสบการณ์ตรงอันยาวนานนับ10 ปี

Promotion!!

สมัครเข้าอบรมครบ 4ท่าน / ลดราคาท่านละ 500 บาท

สมัครเข้าอบรมครบ 5ท่าน / ท่านที่ 5 เข้าอบรมฟรีทันทีหัวข้อการอบรม

วันที่ 1

1.ทบทวนพื้นฐานที่สำคัญมากๆ

2.เทคนิคการใช้คำสั่งที่เข้ามาช่วยจัดการเรื่อง Database

     •แนะนำเครื่องมือที่เข้ามาช่วยจัดการเรื่อง Database

     •การประยุกต์ใช้คำสั่ง Auto Filter

     •การประยุกต์ใช้คำสั่ง Advanced Filter

     •การประยุกต์ใช้คำสั่ง Remove Duplicate

     •การประยุกต์ใช้คำสั่ง Sort

     •การประยุกต์ใช้คำสั่ง Sub Total

     •การประยุกต์ใช้คำสั่ง Group & Outline

     •การสร้างกราฟ (Insert Chart)

     •การประยุกต์ใช้คำสั่ง Format as Table เครื่องมือสำหรับควบคุมรูปแบบของตารางอัตโนมัติ

     •การประยุกต์ใช้คำสั่ง Format as Table เครื่องมือสำหรับช่วยทำ Dynamic Range

     •การประยุกต์ใช้คำสั่ง Text to Columns เครื่องมือสำหรับช่วยแบ่งข้อมูลออกไปหลายๆคอลัมน์

3.Pivot Table & Pivot Chart เครื่องมืออัจฉริยะ อันทรงประสิทธิภาพสำหรับการทำรายงาน & วิเคราะห์ข้อมูลแบบโต้ตอบได้

     •แนวคิดการจัดทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูล

     •แนวความคิดของ Pivot Table

     •ข้อมูลสำหรับการทำ Pivot Table

     •วิธีการสร้างPivot Table

     •แนะนำการวาง Layout เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดั่งใจ

     •แนะนำเครื่องมือของ Pivot Table

     •การทำงานกับ Pivot Chart

4.เทคนิคการใช้งาน Pivot Table

     •การปรับ Layout ให้ได้ดั่งใจ

     •การปรับแต่งตาราง Pivot Table ให้ได้ดั่งใจ

     •การใช้งานคำสั่ง Sub Totals

     •การใช้งานคำสั่ง Sort

     •การแสดงผลตัวเลขสรุปด้วยฟังก์ชั่น SUM/COUNT/AVERGAE/MAX/MIN

     •การแสดงผลตัวเลขสรุปเป็นแบบอื่นๆ เช่น % of Totals , % of Row , % of Column

     •การ Group ข้อมูลวันที่เป็น Year , Quarter, Month

     •การ Group ข้อมูลตัวเลขเป็นช่วงต่างๆ

     •การทำรายงาน Pivot Table จากแหล่งข้อมูลภายนอก (Get External Data)

5.Tips & Tricks & Workshop เพิ่มความเข้าใจ / เพิ่มความชำนาญ

วันที่ 2

1.เทคนิคการอ้างอิงเซลล์ (การนำเซลล์ไปใช้ร่วมกับสูตร/ฟังก์ชั่น)

     •งานแบบไหนควรอ้างอิงเซลล์แบบ Relative

     •งานแบบไหนควรอ้างอิงเซลล์แบบ Absolute

     •งานแบบไหนควรอ้างอิงเซลล์แบบ Absolute + Relative

     •ความแตกต่างของการอ้างอิงเซลล์ แบบใช้ชื่อจริง กับ ใช้ชื่อเล่น เช่น =SUM(Sheet1!A1:A10000) กับ =SUM(ยอด)

     •ประโยชน์ของการตั้งชื่อเล่น (Range Name) เช่น นำชื่อเล่นไปใช้ในการคำนวณข้ามชีท หรือ ข้ามไฟล์

     •เทคนิคเกี่ยวกับชื่อเล่น (Range Name)

2.เทคนิคความเข้าใจเกี่ยวกับฟังก์ชั่นเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง ถูกที่ ถูกทาง

     •วิธีการทำให้สูตรสั้นลง

     •แนวความคิดเกี่ยวกับการซ้อนฟังชั่น

3.การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่นในกลุ่มการตรวจสอบเงื่อนไข

     •SUMIF , SUMIFS , COUNTIF , COUNTIFS , COUNTA , AVERAGEIF , AVERAGEIFS ฯลฯ

4.การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่นในกลุ่มการตรวจสอบเงื่อนไข (ต่อ)

     •IF, AND, OR, IF(IF, IF(AND(, IF(OR(ฯลฯ

5.การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่นในกลุ่มการค้นหาและอ้างอิง

     •VLOOKUP แบบ TRUE กับ FALSE ต่างกันอย่างไร , HLOOKUP , ISERROR , INDEX , MATCH ฯลฯ

6.การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่นในกลุ่มวันที่ / เวลา

     •เช่น TODAY , YEAR , MONTH , DAY, DATEDIF , NOW , HOUR ,MINUTE , TIME ฯลฯ

7.เทคนิคการใช้เครื่องมือช่วยติดตามสูตร (Formulas Auditing)

     •การติดตามเกี่ยวเนื่องต่อไป (Tracing Dependent)

     •การติดตามเกี่ยวเนื่องจาก (Tracing Precedent)

     •การติดตามความผิดพลาด ( Tracing Error)

     •การเอาลูกศรติดตามออกทั้งหมด (Clearing Trace Arrows)

8.แนะนำเทคนิคการประยุกต์ใช้สูตรร่วมกับคำสั่งอื่นๆ เช่น

     •Conditional Formatting

     •Data Validation

     •Form Controls

     •ฯลฯ


สำรองที่นั่ง ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่

Tel : คุณพลอย 0897737091

www.hrdzenter.com E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter

วิทยากร

วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก ("เติมเต็ม ตรงประเด็น ต่อยอดได้ชัวร์") 

นักพัฒนาบุคลากรด้านการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel, Access, PowerPoint

ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูงสุด

รับประกันคุณภาพเต็ม100% ด้วย Microsoft Office Specialist Certified และประสบการณ์ตรงอันยาวนานนับ10 ปี

สถานที่จัดงาน
ณ Arize Hotel สุขุมวิท 26 ใกล้ BTS สถานีพร้อมพงษ์ ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 7,800.00 บาท

Promotion!!  

สมัครเข้าอบรมครบ 4ท่าน / ลดราคาท่านละ 500 บาท

สมัครเข้าอบรมครบ 5ท่าน / ท่านที่ 5 เข้าอบรมฟรีทันที

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณพลอย
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0897737091

หากท่านต้องการสมัคร เข้าร่วมอบรมหลักสูตรน่าสนใจโดยวิทยากรนักพัฒนาบุคลากรด้านการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Office - Intermediate Excel for Database and Special Functions โทร 0897737091
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


4500บาท
การให้บริการ Internet นั้น สิ่งที่สําคัญอันหนึ่งก็คือเครื่องที่ให้บริการ (Server) โดยไม่ว่าจะเป็นบริการใดก็ตาม ดังนั้น การให้บริการต่างๆ จําเป็นต้องมี Server และจะต้องทําการติดตั้งให้ถูกต้องสําหรับในการใช้งาน
3900บาท
หลักสูตร FACEBOOK MARKETING เจาะลึกเทคนิคเพิ่มยอดขายผ่านเฟสบุ๊ค ลงโฆษณาเฟสบุ๊คอย่างไรให้ได้ผล เพิ่มยอดอย่างยัั่งยืน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นมืออาชีพในการลงโฆษณาขายสินค้าใน FACEBOOK เพื่อนำไปโฆษณาขายสินค้าของท่านเอง หรือเพื่อไปเป็นนักโฆษณาขายสินค้าให้
3500บาท
เป็นหลักสูตรที่จะเน้นให้คุณได้เรียนรู้การใช้งาน Excel ให้ลึกมากกว่าการใช้งานแบบปกติทั่วไป เช่น การทำงานกับหลาย Worksheet พร้อมกัน การจัดการกับหน้าจอภาพให้แสดงข้อมูลหลาย Worksheet หรือหลาย Workbook พร้อมกัน
3500บาท
หลักสูตรนี้จึงจะสอนให้คุณได้เรียนรู้คำสั่งและเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับ Database โดยเฉพาะ ซึ่งเมื่อจบหลักสูตรนี้แล้วคุณจะสามารถสร้างรูปแบบของ Report ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
3900บาท
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเดียวที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้ดึงเอาความสามารถทางด้านการนำเสนอของ PowerPoint ออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
4500บาท
บริการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ปรึกษาและฝึกอบรมด้าน การตลาดออนไลน์ การใช้สื่อโซเชียลทำการตลาดออนไลน์ ฟรี
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 11 ก.ค. 61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
3900บาท
ENGLISH FOR SALES : ภาษาอังกฤษเพื่อนักขายมืออาชีพ จุดประสงค์หลักสูตร - สร้างความมั่นใจในการพูด การออกเสียง ขจัดความกลัวภาษาอังกฤษ เรียนแล้วสนุก - มีความกล้าในการใช้ภาษาอังกฤษ และกล้าเดินเข้าไปหาชาวต่างชาติ เพื่อการสื่อสารได้อย่างมั่นใจ - เรียนรู้ ค
7800บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 10 ก.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 6,800 บาท เท่านั้น..