เข้าร่วมอบรมหลักสูตรน่าสนใจโดยวิทยากรนักพัฒนาบุคลากรด้านการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Office - Intermediate Excel for Database and Special Functions โทร 0897737091 | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup
728x150 banner
search now

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรน่าสนใจโดยวิทยากรนักพัฒนาบุคลากรด้านการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Office - Intermediate Excel for Database and Special Functions โทร 0897737091

จำนวนคนดู 61 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เข้าร่วมอบรมหลักสูตรน่าสนใจโดยวิทยากรนักพัฒนาบุคลากรด้านการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Office - Intermediate Excel for Database and Special Functions โทร 0897737091
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ภาพรวมการสัมมนา

  •วันที่ 1 : การบริหารจัดการฐานข้อมูลบน Excel ให้อยู่หมัด และการทำรายงานแบบอัตโนมัติแทนอัตโนมือ

  •วันที่ 2 : เน้นเรียนรู้และประยุกต์ใช้สูตร & ฟังก์ชั่นได้อย่างทะลุปรุโปร่ง


หลักการและเหตุผล

  1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ Excel แบบคนสนิท (เพื่อไปประยุกต์ใช้งานได้ทันที)

  2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล/จัดรูปแบบข้อมูลใน Excel ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดสำหรับ Excel

  3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำงานกับข้อมูลปริมาณมากๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การเลื่อนดูข้อมูล การเลือกข้อมูล การจัดเรียงข้อมูล การกรองข้อมูล การสรุปข้อมูลเป็นตาราง การสร้างกราฟ เป็นต้น

  4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและประยุกต์ใช้คำสั่งเกี่ยวกับฐานข้อมูลใน Excel

  5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารจัดการข้อมูลบน Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  6.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้ Pivot Table ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

  7.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ Excel Functions ในภาพรวมได้อย่างถูกต้อง

  8.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าในแนวคิดของฟังก์ชั่นเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง

  9.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจฟังก์ชั่นและสามารถหยิบฟังก์ชั่นไปใช้ได้เหมาะสมกับงานนั้นๆ

  10.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวทางการใช้งานฟังก์ชั่นแบบซับซ้อน เพื่อประยุกต์ใช้งานได้ถึงขีสุด

  11.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและสามารถนำฟังก์ชั่นไปประยุกต์ใช้ได้จริง


หัวข้ออบรมสัมมนา
** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก ("เติมเต็ม ตรงประเด็น ต่อยอดได้ชัวร์")

นักพัฒนาบุคลากรด้านการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel, Access, PowerPoint 

ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูงสุด

รับประกันคุณภาพเต็ม100% ด้วย Microsoft Office Specialist Certified และประสบการณ์ตรงอันยาวนานนับ10 ปี

Promotion!!

สมัครเข้าอบรมครบ 4ท่าน / ลดราคาท่านละ 500 บาท

สมัครเข้าอบรมครบ 5ท่าน / ท่านที่ 5 เข้าอบรมฟรีทันทีหัวข้อการอบรม

วันที่ 1

1.ทบทวนพื้นฐานที่สำคัญมากๆ

2.เทคนิคการใช้คำสั่งที่เข้ามาช่วยจัดการเรื่อง Database

     •แนะนำเครื่องมือที่เข้ามาช่วยจัดการเรื่อง Database

     •การประยุกต์ใช้คำสั่ง Auto Filter

     •การประยุกต์ใช้คำสั่ง Advanced Filter

     •การประยุกต์ใช้คำสั่ง Remove Duplicate

     •การประยุกต์ใช้คำสั่ง Sort

     •การประยุกต์ใช้คำสั่ง Sub Total

     •การประยุกต์ใช้คำสั่ง Group & Outline

     •การสร้างกราฟ (Insert Chart)

     •การประยุกต์ใช้คำสั่ง Format as Table เครื่องมือสำหรับควบคุมรูปแบบของตารางอัตโนมัติ

     •การประยุกต์ใช้คำสั่ง Format as Table เครื่องมือสำหรับช่วยทำ Dynamic Range

     •การประยุกต์ใช้คำสั่ง Text to Columns เครื่องมือสำหรับช่วยแบ่งข้อมูลออกไปหลายๆคอลัมน์

3.Pivot Table & Pivot Chart เครื่องมืออัจฉริยะ อันทรงประสิทธิภาพสำหรับการทำรายงาน & วิเคราะห์ข้อมูลแบบโต้ตอบได้

     •แนวคิดการจัดทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูล

     •แนวความคิดของ Pivot Table

     •ข้อมูลสำหรับการทำ Pivot Table

     •วิธีการสร้างPivot Table

     •แนะนำการวาง Layout เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดั่งใจ

     •แนะนำเครื่องมือของ Pivot Table

     •การทำงานกับ Pivot Chart

4.เทคนิคการใช้งาน Pivot Table

     •การปรับ Layout ให้ได้ดั่งใจ

     •การปรับแต่งตาราง Pivot Table ให้ได้ดั่งใจ

     •การใช้งานคำสั่ง Sub Totals

     •การใช้งานคำสั่ง Sort

     •การแสดงผลตัวเลขสรุปด้วยฟังก์ชั่น SUM/COUNT/AVERGAE/MAX/MIN

     •การแสดงผลตัวเลขสรุปเป็นแบบอื่นๆ เช่น % of Totals , % of Row , % of Column

     •การ Group ข้อมูลวันที่เป็น Year , Quarter, Month

     •การ Group ข้อมูลตัวเลขเป็นช่วงต่างๆ

     •การทำรายงาน Pivot Table จากแหล่งข้อมูลภายนอก (Get External Data)

5.Tips & Tricks & Workshop เพิ่มความเข้าใจ / เพิ่มความชำนาญ

วันที่ 2

1.เทคนิคการอ้างอิงเซลล์ (การนำเซลล์ไปใช้ร่วมกับสูตร/ฟังก์ชั่น)

     •งานแบบไหนควรอ้างอิงเซลล์แบบ Relative

     •งานแบบไหนควรอ้างอิงเซลล์แบบ Absolute

     •งานแบบไหนควรอ้างอิงเซลล์แบบ Absolute + Relative

     •ความแตกต่างของการอ้างอิงเซลล์ แบบใช้ชื่อจริง กับ ใช้ชื่อเล่น เช่น =SUM(Sheet1!A1:A10000) กับ =SUM(ยอด)

     •ประโยชน์ของการตั้งชื่อเล่น (Range Name) เช่น นำชื่อเล่นไปใช้ในการคำนวณข้ามชีท หรือ ข้ามไฟล์

     •เทคนิคเกี่ยวกับชื่อเล่น (Range Name)

2.เทคนิคความเข้าใจเกี่ยวกับฟังก์ชั่นเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง ถูกที่ ถูกทาง

     •วิธีการทำให้สูตรสั้นลง

     •แนวความคิดเกี่ยวกับการซ้อนฟังชั่น

3.การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่นในกลุ่มการตรวจสอบเงื่อนไข

     •SUMIF , SUMIFS , COUNTIF , COUNTIFS , COUNTA , AVERAGEIF , AVERAGEIFS ฯลฯ

4.การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่นในกลุ่มการตรวจสอบเงื่อนไข (ต่อ)

     •IF, AND, OR, IF(IF, IF(AND(, IF(OR(ฯลฯ

5.การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่นในกลุ่มการค้นหาและอ้างอิง

     •VLOOKUP แบบ TRUE กับ FALSE ต่างกันอย่างไร , HLOOKUP , ISERROR , INDEX , MATCH ฯลฯ

6.การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่นในกลุ่มวันที่ / เวลา

     •เช่น TODAY , YEAR , MONTH , DAY, DATEDIF , NOW , HOUR ,MINUTE , TIME ฯลฯ

7.เทคนิคการใช้เครื่องมือช่วยติดตามสูตร (Formulas Auditing)

     •การติดตามเกี่ยวเนื่องต่อไป (Tracing Dependent)

     •การติดตามเกี่ยวเนื่องจาก (Tracing Precedent)

     •การติดตามความผิดพลาด ( Tracing Error)

     •การเอาลูกศรติดตามออกทั้งหมด (Clearing Trace Arrows)

8.แนะนำเทคนิคการประยุกต์ใช้สูตรร่วมกับคำสั่งอื่นๆ เช่น

     •Conditional Formatting

     •Data Validation

     •Form Controls

     •ฯลฯ


สำรองที่นั่ง ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่

Tel : คุณพลอย 0897737091

www.hrdzenter.com E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter

วิทยากร

วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก ("เติมเต็ม ตรงประเด็น ต่อยอดได้ชัวร์") 

นักพัฒนาบุคลากรด้านการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel, Access, PowerPoint

ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูงสุด

รับประกันคุณภาพเต็ม100% ด้วย Microsoft Office Specialist Certified และประสบการณ์ตรงอันยาวนานนับ10 ปี

คำค้นประกาศนี้ Tags: Intermediate Excel for Database, Special Functions, Intermediate Excel for Database , hrdzenter
หลักสูตร Excel Advanced for Special Functions
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 20 ส.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
Cyber Insights 2018
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Kaspersky Cyber Insights 2018 welcomes IT security professionals and business-decision makers from across industry.
คอร์สฟรีสอน Content Marketing Superhero #11
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ในโลกที่ Social Media ที่เฟื่องฟู การขายของ Online เป็นเรื่องง่ายๆ แต่คุณรู้หรือไม่ว่า คุณกำลังยืนอยู่บนความเสี่ยงที่อาจทำลายธุรของคุณได้ หากคุณไม่รู้จักสิ่งนี้
Microsoft Excel Pivot Table & Pivot Chart
3900บาท
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ Microsoft Excel Pivot Table & Pivot Chart เพื่อจัดทำรายงานได้
หลักสูตร Microsoft PowerPoint Basic & Intermediate
6500บาท
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การใช้งาน PowerPoint ในระดับเบื้องต้น ซึ่งเนื้อหาจะเน้นในส่วนที่จำเป็นต่อการใช้งานประจำวันเริ่มจาก การสร้างพรีเซนเตชั่นใหม่ การป้อนข้อความในสไลด์ การจัดรูปแบบข้อความ การนำเอาภาพมาใช้ในสไลด์ การตกแต่ง Slide Background
หลักสูตร Intermediate Excel for Database and Special Functions
7800บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 10 ก.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 6,800 บาท เท่านั้น..
PowerPoint Advanced for Effective Presentation
3900บาท
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเดียวที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรม ได้ดึงเอาความสามารถทางด้านการนำเสนอของ PowerPoint ออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
สัมมนา “Customer-Driven Networking: Extreme Now Meets Your Future”
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Westcon Solutions บริษัทที่ปรึกษาด้านโซลูชัน IT ระดับ Enterprise-class ชื่อดัง เตรียมจัดงานสัมมนา Customer-Driven Networking: Extreme Now Meets Your Future พร้อมอัปเดตเทคโนโลยีทางด้านเครือข่ายประสิทธิภาพสูงในยุค Cloud และ IoT