สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้ ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ ดังนั้นการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน จึงมีความสำคัญอย่างมาก

การบริหารจัดการได้ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่อมจะทำให้ผลลัพธ์ Q C D (Quality, Cost, Delivery) เป็นที่พึงพอใจจนถึงเกินความคาดหมายของลูกค้าได้ ทำให้องค์กรสามารถแข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืน

ความสำเร็จทางด้านการผลิต หมายถึงความสามารถในการผลิตสินค้าได้ตรงตามเป้าหมาย ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด ความสามารถในการผลิตที่ถูกต้องนั้น ควรเทียบกับข้อสมมุติฐานที่กำลังการผลิตสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลาที่มีทั้งหมดของปี

หลักสูตร “การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่” จะกล่าวถึงสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาๆ ที่ว่าด้วยวัตถุดิบ และขบวนการผลิต รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตามหลัก 4M (Man / Machine / Method / Materials) โดยจะเน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นหัวใจของการผลิตให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้ได้คำตอบในเรื่องต้นทุน ผลกำไร และประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มหาศาลกับการบริหารงานทั้งในส่วนผลิต และการบริหารหลักขององค์กร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ในการบริหารการผลิต

2. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ 

3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง 

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้กิจกรรมเสริมในการบริหารการผลิต 

5. เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี 

6. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

วันที่จัดงาน
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 ถึง 16:00 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

- ระบบการผลิตและงานบริการในปัจจุบัน 

- ต้นทุนการผลิตและแนวทางการแก้ไขเพื่อลดต้นทุน 

- การสร้างผลกำไรให้กับองค์กรเพื่อความอยู่รอด 

- การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต คืออะไร 

- การวิเคราะห์ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพตามหลัก 4M 

- “คุณภาพ” และความอยู่รอดขององค์กร 

- ความสำคัญของ “ลูกค้าภายใน” และ “ลูกค้าภายนอก” สำหรับหัวหน้างาน 

- ดัชนีชี้วัดความสำเร็จในการผลิตและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา 

- กลยุทธ์ที่นิยมใช้ในการผลิต 

- แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามหลักการ QCDSMEE 

- แนวคิดของการเพิ่มผลผลิต 

• การปรับปรุงที่ตัวคน 

• การปรับปรุงหน่วยงาน 

• การปรับปรุงตัวงาน 

• การปรับปรุงเทคโนโลยี 

- การปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA 

- กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต 

• แนวคิด 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต 

• ไคเซ็น เพื่อการปรับปรุงงาน 

• การสร้างจิตสำนึกคุณภาพ ด้วย กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC 

• ข้อดีของระบบ TPM การซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม 

• เทคนิคการใช้ระบบ POKA YOKE เพื่อลดของเสีย 

- การทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร 

Workshop1: เพราะเราทำงานคนเดียวไม่ได้ “การทำงานเป็นทีมที่ประสบผลสำเร็จ” 

Workshop2: ระดมสมองเพื่อลดความผิดพลาดและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Workshop3: “เป้าหมายคุณภาพ” ผ่านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแบบ PDCA 

กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

รูปแบบการสัมมนา

   1. การบรรยาย 40 %

   2. เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%

   3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 %

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

          1. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในองค์กร 

          2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องของ PDCA ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้ 

          3. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น 

          4. ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

          5. ผู้เข้าอบรมมีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้น

วิทยากร
อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์
สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:กนกวรรณ
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021912509

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
SIX SIGMA คือ แนวทางการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นเครื่องมือพื้นฐานทางสถิติทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อมุ่งเน้นการลดความผันแปรของกระบวนการด้วยเป้าหมายที่ท้าทาย คือ 3.4 SIGMA จากการใช้เครื่องมือตั้ง
2500บาท
เนื่องจาก 5 ส เป็นกิจกรรมพื้นฐานที่จำเป็นในการทำงานและปรับปรุงงานต่างๆทั้งในส่วนสำนักงานและโรงงาน สำหรับดำเนินธุรกิจในภาวะที่มีการแข่งขันกันสูงอย่างเช่นปัจจุบัน
3900บาท
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gmail.com Line id : @Tesstraining Facebook : tesstrainingpage
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย ผู้นำระดับโลกด้านระบบจัดการพลังงานและออโตเมชั่น ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ในงานสัมมนา  “Industrial Seminar 2018”  เพื่อ ให้ความรู้ในเรื่องการสตาร์ทมอเตอร์อย่างปลอดภัย และได้ประสิทธิภาพสูงสุด ! 
3800บาท
การดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ในเรื่องของการเพิ่มผลผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ในสภาวะของการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงอย่างเช่นในปัจจุบัน หลายบริษัทจึงเน้นการสร้างผลกำไรจากการลดต้นทุนการผลิต ซึ่
3900บาท
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gmail.com Line id : @Tesstraining Facebook : tesstrainingpage
3900บาท
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gmail.com Line id : @Tesstraining Facebook : tesstrainingpage
3900บาท
เพื่อให้ทราบถึงการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารอันตรายที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ในผลิตภัณฑ์และให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย