สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่ รุ่นที่ 2 (Modern Human Resource Officer)

จำนวนคนดู 305 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่ รุ่นที่ 2 (Modern Human Resource Officer)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

ปัจจุบันองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ต่างก็มี HR หรือที่เรียกกันว่า ฝ่ายบุคคล มาช่วยให้การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน โดยให้ทำงานในหน้าที่ต่างๆ ได้แก่ งานสรรหาว่าจ้าง งานแรงงานสัมพันธ์ งานวินัยและแรงงานสัมพันธ์ งานอบรม งานค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ เช่น โรงอาหาร ห้องปฐมพยาบาล เป็นต้น ซึ่งจะเป็นที่จะต้องจัดระบบบริหารงานให้มีคุณภาพ และเพิ่มผลผลิต อาจทำงานประชาสัมพันธ์ในองค์กรด้วยถือว่าต้องทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทุก หน่วยงานในองค์กร พนักงานในบริษัทโดยทั่วไปรู้จักและต้องเข้ามาติดต่อขอใช้บริการต่างๆ  การทำงานหน้าที่ดังกล่าวซึ่งเป็นหัวใจขององค์กร ต้องมีความรู้สึกเข้าใจพนักงานและเข้าใจองค์กร   

การอบรมครั้งนี้จะมู่งเน้นพัฒนาศักยภาพทั้งในส่วนตัว และศักยภาพภายนอกที่จำเป็นเกี่ยวกับการทำหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดกับองค์กร   

  

 ใครควรเข้า(Who Should Attend) ??   

พนักงานฝ่ายบุคคลน้องใหม่ เพื่อปรับพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของฝ่ายบุคคลที่เป็นหน่วยงานสำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กร และเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริการบุคลากรด้านต่าง ๆ   

พนักงานฝ่ายบุคคลที่ทำงานมานาน ต้องการ Update วิธีการคิดในการทำงานให้เข้ากับกลยุทธ์ขององค์กร  

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อเรียนรู้ (Course Outline) :    

  

>>  บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  

>> เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ผู้บริหารปรารถนา  

>> คุณสมบัติที่จำเป็นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  

>> รูปแบบการทำงานเชิงรุกสำหรับยุคใหม่  

>> Services Mind ในงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล  

>> การประสานงานกับบุคลากรให้เข้าใจธุรกิจขององค์กและเข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลง ทางธุรกิจ  

>> แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพงานHRที่ผู้บริหารและองค์การคาดหวัง  

          - งานด้านการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร  

          - งานด้านค่าตอบแทน ค่าจ้าง  

          - งานแรงงานสัมพันธ์และการจัดสวัสดิการต่างๆ เช่น โรงอาหารห้องปฐมพยาบาล ห้องสันทนาการ และการบันเทิง  

          - การจัดฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน  

          - งานด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน  

          - งานเอกสารที่ต้องจัดระบบในฝ่ายทรัพยากรบุคคล  

          - งานด้านบริหารงานธุรการทั่วไป  

          - สาระสำคัญของกฎหมายสำคัญที่ควรรู้  

          - การประชาสัมพันธ์ในงานด้านHR  

          - เทคนิคการสื่อสารกับพนักงานในด้านต่าง ๆ การลา การขาดการมาสาย การลาออก และอื่น ๆ  

           - การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน และภักดีต่อองค์กร  

           - เทคโนโลยีที่จำเป็นที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องเรียนรู้  

           - สิ่งที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องเตรียมพัฒนาเพิ่มเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

>> คำถามคำตอบ  

   

  

วิธีการเรียนรู้ :  

  - บรรยายอย่างย่อและซักถาม  

  - อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์  

  - ฝึกปฏิบัติ พร้อมคำแนะนำ  

  - การบ้านนำส่งหลังฝึกอบรม  

  

กลุ่มเป้าหมาย :  

   - เจ้าของธุรกิจขนาดSME  

   - ผู้จัดการ/หัวหน้างาน  

   - เจ้าหน้าที่ HR มือใหม่และมืออาชีพ  

   - ผู้สนใจทั่วไป  

   

.................................................................  

  

วิทยากร  :  อาจารย์ ดร.ชัชวาล  อรวงศ์ศุภทัต  

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและบุคลากร  

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อัตรากำลังที่มีประสบการณ์ให้กับองค์กรในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง  

  

== จัดอบรมในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม  2561 (ระหว่าง09.00-16.30 น.) สถานที่โรงแรมเซนต์เจมส์ - สุขุมวิท 26 ==  

  

ค่าบริการอบรมหลักสูตร :  3,400.-บาท/ต่อท่าน   (รวมภาษี 3,638.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% ชำระยอด 3,536.-บาท)   

  


  

  

 

วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

งานบุคคล HR หัวหน้างาน การทำงาน

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร ระบบบริหารงานบุคคลประสบการณ์ในงานประจำ    ผู้อำนวยการอาวุโส-พัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์การ           บริษัท ซิมโฟนี่คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล           สายงานพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรบุคคล           บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) บริษัทในเครือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ           บริษัท เครื่องดื่มกระ...

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรงานบุคคล, หลักสูตรเจ้าหน้าที่บุคคล, HR Modern, HR มือใหม่, HR for New HR, หลักสูตร HR
หลักสูตร เทคนิคการจ่ายค่าจ้างสวัสดิการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ลูกจ้างพอใจ และนายจ้างได้ประโยชน์
2900บาท
ทำไมจ่ายค่าจ้าง สวัสดิการให้มากกว่ากฎหมายแล้ว ลูกจ้างยังลาออกไม่หยุด สวัสดิการที่จ่ายไปแน่ใจหรือว่าจะไม่ถูกลูกจ้างไปฟ้องให้เป็นค่าจ้างเรียกเงินเพิ่มภายหลัง ? ประกันสังคมกำลังไล่ให้นำสวัสดิการไปรวมจ่ายเงินสมทบด้วย ทำยังไงจึงจะไม่ต้องส่ง ?
การวางแผนกลยุทธ์งานจัดซื้อ และการวัดผลแบบก้าวกระโดด
3,900บาท
ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว อาชีพนักจัดซื้อจำเป็นต้องปรับตัวรู้ให้เท่าทันในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี้ หลักสูตรนี้จะเริ่มกันตั้งแต่ วิสัยทัศน์ (Vision/Mission) ทัศนคติ (Mindset) ที่มีต่องานจัดซื้อ
LEAN EXPRESS for SMEs
19,000บาท
บริษัทท่านเคยเจอปัญหานี้ไหม รายได้เยอะแต่กำไรเหลือนิดเดียว หรือบางองค์กรขาดทุนด้วยซ้ำ การทำงานล่าช้า ส่งของไม่เคยทัน พนักงานก็ขยันทำงานนะ แต่ผลผลิตที่ได้ต่อวันน้อย เก็บสต๊อกสินค้าจำนวนมาก การทำงานเดินไปเดินมา สุดท้ายลูกค้าไม่ค่อยพอใจ
หลักสูตร เทคนิคการบริหารจัดการความขัดแย้ง - Conflict Management Techniques
3900บาท
เพื่อสามารถวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการกับความขัดแย้งให้ถูกต้องและชัดเจน
Efficiency and Productivity Improvement by PDCA
2900บาท
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น รีบติดต่อสำรองที่นั่งนะคะ
หลักสูตร เทคนิคการขายยุค 4.0 Modification to keep up with Selling 4.0
3900บาท
วิวัฒนาการทางการตลาด มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แปรเปลี่ยนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของพลวัตรของโลก และพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่ ยุคการตลาด 1.0 ไปจนถึงยุคการตลาด 4.0 เป็นตลาดที่เน้นการผสมผสา
ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 3
12000บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจภาษีที่เกี่ยวข้อง/ภาษีที่ต้องเสียและภาษีที่ประหยัดได้จากการซื้อขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รวมถึงผลกระทบจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะใช้ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป
การจัดทำ Training Roadmap สำหรับ HRD
7800บาท
ปัจจุบันนี้ หลายองค์กรชั้นนำได้ใช้เครื่องมือบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ (Modern HR Tools) ที่เรียกว่า "สมรรถนะ (Competency)" จึงได้นำมาขมวดเข้ากับการฝึกอบรมและการพัฒนาพัฒนาบุคลากร เมื่อต้องวางแผนการฝึกอบรมให้ควบคู่ไปกับโอกาสความก้าวหน้าของพนักงานอย่างต่อเ