หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับหัวหน้างาน ( จป หัวหน้างาน)

รหัสหลักสูตร: 66090

จำนวนคนดู 2680 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร   เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับหัวหน้างาน ( จป หัวหน้างาน)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

     หัวหน้างานเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญและใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หัวหน้างานจะเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือ แนะนําการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งควบคุมป้องกันไม่ให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน ซึ่งถ้าหัวหน้างานมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการดําเนินงานด้านความปลอดภัย ก็จะสามารถช่วยส่งเสริมให้พนักงานรวมไปถึงองค์กรดําเนินงานด้วยความปลอดภัยเพราะหัวหน้างานมีความสําคัญต่อการบริหารงานความปลอดภัยดังกล่าว กระทรวงแรงงานจึงได้ออกกฎหมายให้สถานประกอบการ จัดให้หัวหน้างานถือเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับหัวหน้างาน และจะต้องจัดให้หัวหน้างานทุกคนในองค์กรเข้ารับการอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับหัวหน้างาน” 

     ดังนั้นการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน จะช่วยให้หัวหน้างานทราบถึงหลักการในการดําเนินงานความปลอดภัย ตลอดจนกิจกรรมที่จําเป็นในการสร้างความปลอดภัยในการทํางาน และสามารถนําไปดําเนินงานความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในองค์กรต่อไป  และที่สําคัญยังเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2549 กําหนดไว้อีกด้วย และนอกเหนือไปจากการปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนดแล้ว สิ่งสําคัญอย่างหนึ่งในการจัดอบรมหัวข้อนี้นั่นคือจะทําให้หัวหน้างาน ผู้ซึ่งมีความใกล้ชิดกับพนักงานมากที่สุดและมีบทบาทที่สําคัญที่สุดในเรื่องการที่จะควบคุม ดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย ในหลักสูตรนี่จะทําให้หัวหน้างานได้รับทราบถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในระดับของตน อันจะเป็นส่วนสําคัญต่อความสําเร็จในการบริหารงานความปลอดภัยในองค์กร

 

วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน กฎหมายความปลอดภัยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ทราบและตระหนัก และปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในฐานะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน 
  3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมนําความรู้ที่ได้ไปดําเนินงานให้เกิดความปลอดภัยขึ้นในองค์กร 
  4. เพื่อให้สอดคล้องตามตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๔๙

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

วันแรก

     หมวด 1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน
                     -  ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
                     -  บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน
     หมวด 2 กฏหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
                     -  การบริหารกฏหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ของกระทรวงแรงงาน

                     -  สาระสําคัญของกฏหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และการนํากฏหมายสู่การปฏิบัติ

วันที่สอง

     หมวด 3 การค้นหาอันตรายจากการทํางาน
                     -  การตรวจความปลอดภัย
                     -  การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

                     -  การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ

     หมวด 4 การป้องกันและควบคุมอันตราย
                     -  การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครืÉองจักร
                     -  การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า
                     -  การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลืÉอนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ
                     -  การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ
                     -  การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิÉงแวดล้อมในการทํางาน
                     -  การป้องกันควบคุมอันตรายจากสารเคมี
                     -  การป้องกันควบคุมปัญหาการยศาสตร์
                     -  การป้องกันควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง
                     -  การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
- พนักงานระดับหัวหน้างานที่มีผู้ให้บังคับบัญชา เช่น โฟร์แมน, ซุปเปอร์ไวเซอร์. หัวหน้างาน
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับหัวหน้างาน ( จป หัวหน้างาน)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับหัวหน้างาน, อบรม จป หัวหน้างาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด