สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลเพื่อการประสานการทำงานอย่างสัมฤทธิ์ผล

จำนวนคนดู 158 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลเพื่อการประสานการทำงานอย่างสัมฤทธิ์ผล
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 28 พฤษภาคม 2562

เวลา 09:00 - 16:30 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 3 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจ เห็นจุดเด่น และรูปแบบที่ตนเองถนัดในการสื่อสาร รวมถึงสามารถพัฒนาการสื่อสารในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

2.ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในการ พัฒนาการเขียน การพูด การนำเสนอ การรายงาน การใช้โทรศัพท์ หรือผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Line, Facebook etc.

3.มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาษาพูด และภาษากาย และการสื่อสารที่ดี เพื่อใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิผล

4.ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติ มีแรงบันดาลใจ และมีเป้าหมาย ในการพัฒนาทักษะการสื่อสารในการทำงานอย่างมืออาชีพ และพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อความสำเร็จของตน และองค์กร

5.มีขั้นตอน และวัฒนธรรมในการสื่อสารเพื่อการทำงานที่ดีให้แก่กันในองค์กร

 

หัวข้ออบรมสัมมนา
  แบบอย่างของผู้ที่ประสบความสำเร็จในระดับประเทศ และระดับโลก ในด้านการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ธรรมชาติของคนกับการสื่อสาร การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง การเตรียมการสื่อสาร ด้วยคำพูด ภาษากาย ที่เหมาะกับท่าน ในสไตล์ของตนเอง

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้:

เพื่อให้ทราบ ผลการวิจัยเรื่องธรรมชาติของคนกับการสื่อสาร การสร้างความกล้าลดความประหม่า และเรียนรู้การเตรียมตัวที่ดี ค้นให้พบจุดเด่นของตนในการพูด (Verbal) และการสื่อสารทั้งน้ำเสียง และภาษากาย (Non-Verbal)

  ขั้นตอนการนำเสนอและการพูดจูงใจกับลูกค้า กระบวนการขาย และเทคนิคในการนำสินค้า หรือบริการต่างๆ

เนื้อหาในการบรรยาย:

- การพูดเพื่อจูงใจ

- เทคนิคการนำเสนอให้กับผู้บริหาร ทีมงาน

- การนำเสนอ

  การนำเสนอโดยใช้เทคนิคการสื่อสารกับลูกค้าแบบ เทคนิคในการนำเสนอรายงาน ข้อมูล แนวคิดต่างๆด้วย หลัก 3 สบาย

เนื้อหาในการบรรยาย:

- การพูดเพื่อจูงใจผู้อื่น

- เทคนิคการนำเสนอ ด้วย หลัก 3 สบาย

กิจกรรม "การนำเสนอจุดเด่นของตน”

      วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้:

- เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมทราบสไตล์การสื่อสารขอแต่ละท่าน (D I S C) และจับกลุ่มหาจุดเด่น

- เพื่อพัฒนา พร้อมทั้งปรับจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข

- เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจ และมีทักษะการพัฒนาการสื่อสารที่เหมาะกับจุดเด่นของตน

  พัฒนาบุคลิกภาพในการพูด และเทคนิคการตอบคำถามให้กับทีมงาน และผู้บริหาร ลูกค้า เพื่อสร้างความเข้าใจและการยอมรับอย่างมืออาชีพ ด้วย กฎกลุ่มละสาม , 5W + 2H

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้:

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ และทักษะใน ภาษาพูด และภาษากาย เพื่อการสื่อสารความคิดหรือ ข้อมูลให้ผู้ฟัง

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะการพูด การถาม และตอบคำถาม การใช้น้ำเสียง ด้วย 5W + 2H รวมถึงสื่อสารผ่านโทรศัพท์

  พัฒนาบุคลิกภาพในการพูด และเทคนิคการตอบคำถามให้กับลูกค้า อย่างมืออาชีพ ด้วยบทพูด หรือสคริปต์มาตรฐาน ที่เหมาะสมในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล และเสริมสร้างทักษะในการ พัฒนาการเขียน การพูด การนำเสนอ การรายงาน การใช้โทรศัพท์ หรือผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Line , Facebook etc.

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้:

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ และทักษะใน ภาษาพูด และภาษากาย เพื่อการสื่อสารความคิดหรือ ข้อมูลให้ผู้ฟัง

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะการพูด การถาม และตอบคำถาม การใช้น้ำเสียง อย่างมืออาชีพ โดยการใช้ Model TIME , PLACE , TRIANGLE , กฎกลุ่มละสาม , 5W + 2H

กิจกรรม:

 "บุคลิกภาพต้องตา-สื่อสารโดนใจ" Got Talent

  เทคนิคในการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ด้วย Model 4R (R = Receive รับฟัง ,R = Reactive of feeling สะท้อน , R = Restatement ทวนความ , R = Review สรุปความ)การตอบข้อโต้แย้ง การรับมือกับปัญหา ข้อร้องเรียน และ ข้อชื่นชมในการทำงานงาน เพื่อเปลี่ยนข้อร้องเรียนหรือข้อขัดแย้งเป็นโอกาสพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้:

- เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจ และมีทักษะในการปรับเปลี่ยนข้อร้องเรียนให้เป็นโอกาสที่จะทำให้ลูกค้ามั่นใจในสินค้าและการบริการ รวมถึงอยากใช้บริการต่อไปอย่างยั่งยืน

  พัฒนาบุคลิกภาพในการพูด และเทคนิคการตอบคำถามให้กับลูกค้า ในสถานการณ์ที่มีความเข้าใจไม่ตรงกัน หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจและการยอมรับอย่างมืออาชีพ ด้วย Model T-T-A-T-T (T ell your facts , T ell your story , A sk for other’s view , T alk Tentative , T esting )

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้:

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ และทักษะใน ภาษาพูด และภาษากาย เพื่อการสื่อสารความคิดหรือ ข้อมูลให้ผู้ฟัง

กิจกรรม:

 "สื่อสารชัดเจน-บริการประทับใจ"

  การพัฒนาทักษะการจัดการอารมณ์ (EQ) แนวคิดการคิดเชิงบวกเพื่อสร้างสรรค์การบริการ การทำงานเชิงรุก รวมถึงการสร้างบัญชีออมใจให้แก่ผู้ที่ต้องติดต่องานด้วย

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม:

- เพื่อให้ทราบการพัฒนาทักษะการจัดการอารมณ์ (EQ)

- ฝึกฝนในการปรับใช้แนวคิดสร้างบัญชีออมใจให้กับผู้ที่ต้องติดต่องานด้วย เพื่อให้เกิดการยอมรับและประทับใจ

  สรุปการบรรยาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และถาม-ตอบ

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้ในหลากหลายวิธีการ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งยากง่ายของเนื้อหาสอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้เรียน รวมทั้งใช้วิธีการโค้ชชิ่งแบบกลุ่มบนพื้นฐานบริบทในงานของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งเพื่อให้ตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม (Participative Technique)

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

4. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

5. สื่อมัลติมีเดีย


Sponsored
สัมมนาฟรี สูตรพลิกธุรกิจสู่อนาคต

สัมมนาดีดีพรีเมียม จัดหลักสูตรพลิกธุรกิจกับ อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ฟรี!!!  คุณกำลังมอ...

ดูรายละเอียด
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่เงินล้าน

*** ก้าวแรกสู่เงินล้าน ***คุณเคยได้ยินคำนี้หรือไม่“ ล้านแรกยากมาก ล้านต่อไป ปฎิเสธไม่ได...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ

เชี่ยวชาญ : ที่ปรึกษาทางบุคลิกภาพ การสื่อสาร การนำเสนอ การบริการ CRM&CEM , EQ และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย NLP และพลังจิตใต้สำนึก

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
โปรแกรมอบรมนี้เหมาะสำหรับ

บุคลากรในทุกระดับทั้งบริหารและปฏิบัติงานในทุกสายงานขององค์กร

  ฝ่ายบริการ

  ฝ่ายขาย-ตลาด

  ฝ่ายผลิต-ปฏิบัติงาน

  ฝ่ายสำนักงานและสนับสนุน


สถานที่จัดงาน

โรงแรมซีทรัส

เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 5,200 บาท โปรโมชั่นอบรมเป็นกลุ่ม

  โปรพิเศษ1 สำหรับองค์กรที่สมัครส่งบุคลากรเข้าร่วมโปรแกรมอบรมตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป ได้รับส่วนลดอัตราค่าบริการสัมมนาในราคาพิเศษ 4,900 บาท/ท่าน หรือ

  โปรพิเศษ2 สำหรับองค์กรที่สมัครส่งบุคลากรเข้าร่วมโปรแกรมอบรม 5 ท่าน ชำระเพียง 4 คนเท่านั้น ในอัตราค่าบริการสัมมนาในราคาสมาชิก 5,200 บาท/ท่าน (4 แถม 1)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท อินนิเชียทีฟ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:พัชราพร
เบอร์โทรศัพท์ :063-1464644

หากท่านต้องการสมัคร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลเพื่อการประสานการทำงานอย่างสัมฤทธิ์ผล
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: การสื่อสารการประสานงาน, Effective Communication, Communication, การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลเพื่อการประสานการทำงานอ
การบริหารผลงาน สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ (Performance Management  for Professional Supervisor/Manager)
3600บาท
เรียนรู้ ทบทวนกระบวนการบริหารผลงาน (Performance Management Process) กับลูกน้องผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย ปรับปรุงผลงาน (Performance Improvement) ด้วยมุมมองทางจิตวิทยาและการดำเนินการทางวินัย ฝึกทักษะการบริหารผลงานลูกน้องด้วยการ การโค้ชงาน (Performance Coaching)
Enneagram Transformation in Sand Tray: การเติบโตของคน 9 ลักษณ์ผ่านกระบะทราย (รุ่น 2)
6000บาท
หากคุณคือคนหนึ่งที่มักพบกับปัญหาซ้ำๆ ในชีวิต เช่น ความไม่มั่นใจในตนเอง, ความสัมพันธ์ทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน, การเห็นคุณค่าในตนเอง, การตั้งเป้าหมายให้กับชีวิต ซึ่งเป็นปัญหาที่คอยกัดกินศักยภาพในตัวคุณไม่ให้ฉายแสงออกมาได้อย่างเต็มที่
Sponsored
สัมมนาฟรี สูตรพลิกธุรกิจสู่อนาคต
ไม่มีค่าใช้จ่าย
คุณกำลังมองหาสูตรพลิกธุรกิจอยู่หรือเปล่า มาร่วมพลิกธุรกิจ 8 มิ.ย นี้ กับนักพลิกธุรกิจตัวเอง จำกัดเพียง 100 ธุรกิจต่อรอบเท่านั้น!! สามารถมาได้ 2 ท่านต่อธุรกิจ
First Impression ปรับลุคอย่างไรให้ประทับใจเมื่อแรกพบ
500บาท
Workshop นี้จะช่วยสร้างและเสริมความมั่นใจให้กับผู้เรียน ในการปรับลุค ปรับการแต่งตัวที่เหมาะสมกับตัวเอง เพื่อสร้างความประทับใจต่อผู้คนตั้งแต่ครั้งแรกที่พบกัน
เทคนิคการเป็นวิทยากร : พูดได้ บรรยายดี-Train The Trainer Program
7000บาท
Train The Trainer เป็นหลักสูตรอบรมเพื่อให้สามารถ พูดได้ บรรยายดี โดยเน้นองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติที่ดี ในการพูดและการบรรยายแบบมืออาชีพ ท่านจะได้รับการฝึกปฎิบัติการบรรยายรายบุคคล
คิดเชิงบวกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน
3500บาท
ความสำเร็จและความสุขในการทำงานเป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรใดก็ตามปรารถนาให้เกิดขึ้น การบรรลุถึงเป้าหมายด้วยความราบรื่นขององค์กร ขึ้นอยู่บุคลากรทุกคนทำงานกันอย่างมีพลังสมกับมืออาชีพซึ่งต้องประกอบด้วยเป้าหมาย หน้าที่ บทบาทของสมาชิก ที่ถูก
ศิลปะการพูด และการพัฒนาบุคลิกภาพ
7000บาท
ไม่กล้าพูด ประหม่า ตื่นเต้น ไม่รู้จะเริ่มต้นพูดอย่างไร พัฒนาการพูด ด้วยหลักสูตรนี้ ศิลปะการพูด และการพัฒนาบุคลิกภาพ สอนโดย วิทยากรทรงคุณวุฒิ
บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี
3500บาท
บุคลิกภาพและการปรากฏกายที่ดี เป็นปราการด่านแรกที่จะสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบ สร้างความน่าเชื่อถือ สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของตนเองและองค์กร หลักสูตรพิเศษ 1 วัน คัดสรรเนื้อหาที่เน้นๆและเรื่องที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานโดยเฉพ