สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

หัวหน้างาน สร้างจิตสำนึกอย่างไร..? ให้ผู้ใต้บังคับบัญชารักองค์กรและอยู่กับองค์กรได้นานๆ

จำนวนคนดู 34 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หัวหน้างาน สร้างจิตสำนึกอย่างไร..? ให้ผู้ใต้บังคับบัญชารักองค์กรและอยู่กับองค์กรได้นานๆ
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 14 พฤษภาคม 2562

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 50 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล

1. เพื่อให้หัวหน้างานมีความรู้และใช้จิตวิทยาในการแนะนำให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีจิตสำนึกรักองค์กร-ให้เกียรติองค์กร 

2. เพื่อให้ทราบถึงเทคนิคการสร้างแรงงานสัมพันธ์อันดีงานระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างหรือระหว่างหัวหน้างานกับผู้ใต้บังคับบัญชา 

3. เพื่อให้หัวหน้างานนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงต่อการระงับข้อพิพาทแรงงานและการไกล่เกลี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร 

4. เพื่อให้ทราบและให้เข้าใจถึงการกล่าวโทษทางวินัยต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะไม่ขัดต่อข้อบังคับในการทำงาน หรือผิดกฎหมายแรงงาน 

ผู้เข้าร่วมสัมมนา : ผู้บริหาร – หัวหน้างาน – เจ้าของกิจการ

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อในการอบรม

หมวด 1 ปัจจัยหลักที่จะทำให้พนักงานมองเห็นองค์กรมีความเป็นเลิศ

1. ผู้บริหาร – หัวหน้างานจะสร้างจิตสำนึกอย่างไร? ให้ผู้ใต้บังคับบัญชารักองค์กร 

   · ต้องวิเคราะห์ถึงจุดแข็งขององค์กรอย่างน้อย 10 ประการ 

2. การสร้างสิ่งโน้มน้าวจิตใจให้พนักงานอยู่กับองค์กรได้นานๆ หัวหน้างานต้องดำเนินการอย่างไร? 

   · ต้องตรวจสอบสิ่งที่ผู้ใต้บังคับบัญชาควรจะได้รับในด้าน การทำงาน - สวัสดิการ ที่มีอยู่อย่างน้อย 10 ประการ 

3. การสร้างแรงงานสัมพันธ์อันดีงามระหว่างหัวหน้างานกับผู้ใต้บังคับบัญชาผู้บริหาร – หัวหน้างาน ต้องเป็นผู้ให้อย่างไร? 

   · ต้องเป็นผู้เปิดใจกว้างและเป็นผู้ให้อย่างน้อย 10 ประการ 

หมวด 2 การระงับข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้นในองค์กร

1. หัวหน้างานพบปัญหาผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันละทิ้งหน้าที่ในเวลาทำงานออกนอกหน่วยงานไปชุมนุมกัน เพื่อกดดันนายจ้างให้จ่ายโบนัสตามที่ต้องการต้องดำเนินการอย่างไร?

   · เทคนิคการแก้ปัญหาและทำให้ปัญหาหมดไปต้องมีความพร้อมหลายประการ

2. กรณีมีผู้ใต้บังคับบัญชาชกต่อยกันในเวลาทำงานหัวหน้างานจะไกล่เกลี่ยปัญหาอย่างไร? เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานร่วมกันต่อไปได้

   · ต้องใช้จิตวิทยาในการอบรมอย่างน้อย 5 ขั้นตอน

3. อะไร..? คือสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาพนักงานทำผิดวินัยในการทำงานบ่อยๆ

   · ยกตัวอย่างความบกพร้องที่เป็นจุดอ่อนในด้านต่างๆ อย่างน้อย 7 ประการ


หมวด 3 การพิจารณาความผิดและกล่าวโทษทางวินัย

1. มาทำงานสายเป็นอาจิณ-ลาไม่ถูกระเบียบก็บ่อย-ในรอบปีหยุดงานมากจนเป็นที่หนึ่งของแผนกหัวหน้างานจะกล่าวโทษหรือเลิกจ้างต้องดำเนินการอย่างไร?

2. กรณีเข้าถึงหน่วยงานสายเป็นประจำหรือก่อนทำงานไม่ใส่ใจ-เพิกเฉย-ไม่เข้าร่วมการประชุมกับหัวหน้างานบ่อยๆ จะกล่าวโทษต้องดำเนินการอย่างไร?

3. โทรศัพท์แจ้งหัวหน้างานเพื่อลากิจ 2 วัน หัวหน้างานรับทราบแต่แจ้งว่าไม่อนุมัติในการลาพนักงานก็หยุดงานไปเมื่อถึงวันทำงานมายื่นใบลาหัวหน้างานต้องทำอย่างไร.?

4. โทรศัพท์แจ้งหัวหน้างานว่าไม่สบายขอลาหยุด 1 วัน เมื่อมาทำงานขอลาป่วยหัวหน้างานมีข้อมูลว่าได้ขับรถรับจ้างมอเตอร์ไซค์วินทั้งวัน กรณีเช่นนี้จะมีความผิดอย่างไร?

5. หยุดงานไป 4 วัน ไม่ได้โทร-ไม่ได้แจ้ง-ไม่ได้ลา เมื่อถึงวันมาทำงานมายื่นใบลาป่วย พร้อมมีใบรับรองแพทย์มาประกอบการลาด้วย ผู้บริหาร-หัวหน้างานต้องทำอย่างไร?

6. ออกนอกหน่วยงานไปโผล่หน่วยงานอื่นบ่อยๆโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหัวหน้างานต้องทำอย่างไร?

7. ได้รับการปรับเงินขึ้นน้อยกว่าเพื่อนร่วมงานอื่น แล้วโวยวายหัวหน้างานจะยุติปัญหาอย่างไร?

8. ผู้ใต้บังคับบัญชาลงลายมือชื่อ เพื่อทำ OT ในวันทำงานปกติหรือวันหยุดถึงเวลาทำงานแล้วไม่ทำหัวหน้างานจะลงโทษอย่างไร?

9. ลงมือทำงานก่อนเวลาทำงานปกติได้รับอุบัติเหตุหัวหน้างานจะถือว่าเป็นในงานหรือนอกงานจะเข้ารับการรักษากองทุนเงินทดแทนหรือกองทุนประกันสังคม

10. อนุญาตให้ผู้ใต้บังคับบัญชาออกนอกโรงงานไปทำธุรกิจส่วนตัว 15 นาที เกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางหัวหน้างานจะถือว่าเป็นในงานหรือนอกงาน

11. หัวหน้างานตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่ามีพนักงานนั่งหลับในเวลางานเป็นอาจิณจะลงโทษหรือเลิกจ้าง ต้องดำเนินการออย่างไร?

12. ได้รับการร้องทุกข์จากผู้ใต้บังคับบัญชาหญิงว่ามีเพื่อนร่วมงานชายได้พูดจาลวนลาม ซ้ำยังทำท่าทางประกอบหลายครั้งจนรู้สึกอาย หัวหน้างานจะกล่าวโทษอย่างไร? (เพราะเป็นความผิดร้ายแรง)

13. ชอบเสพสิ่งมึนเมาหรือสารเสพติดแล้วเข้ามาทำงานจะกล่าวโทษหรือเลิกจ้างหัวหน้างานต้องดำเนินการอย่างไร?

14. ตั้งใจเล่นโทรศัพท์หรือโน้ตบุ๊กในเวลางาน อันมิใช่เรื่องงานหัวหน้างานจะแก้ปัญหาอย่างไร? จะกล่าวโทษ-เลิกจ้าง ต้องดำเนินการอย่างไร?

15. ใช้สถานที่ทำงานแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตน เช่น ขายหวย-ขายของผ่อน-ขายของกิน-ขายสิ่งเสพติด-รับแทงหวย-รับแทงบอล-ปล่อยเงินกู้-ตั้งวงแชร์ ผู้บริหาร-หัวหน้างานจะกล่าวโทษให้ถูกกฎหมายต้องดำเนินการอย่างไร?

16. ร่วมกันชุมนุมในเวลางานเพื่อกดดันนายจ้างให้จ่ายค่าสวัสดิการ-ค่าจ้าง ผู้บริหารหรือหัวหน้างานจะใช้เทคนิคอย่างไร? ให้ปัญหายุติลง

17. ชกต่อยกันในเวลางานเป็นความผิดที่เลิกจ้างได้และเลิกจ้างไม่ได้ ผู้บริหาร-หัวหน้างานจะพิจารณาจากอย่างไร?

18. ร่วมกันทำผิดวินัยหลายคนผู้บริหาร-หัวหน้างานเลิกจ้างเป็นบางคนทำได้หรือไม่เพราะอะไร?

19. ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาเป็นอาจิณหัวหน้างานต้องดำเนินการอย่างไร?

20. ไม่ยอมเซ็นรับผิด ในหนังสือเตือนหัวหน้างานต้องดำเนินการอย่างไร?

21. ชอบเรียกรับผลประโยชน์หรือสิ่งของของขวัญจากผู้มาติดต่องานกับบริษัทฯ ในปลายปี ทุกๆ ปี หัวหน้างานจะกล่าวโทษอะไรได้บ้าง?

22. แอบเอาชิ้นงานออกไปนอกรั้วข้างโรงงาน 15 เมตร หัวหน้างานสอบสวนจึงรับสารภาพและเอามาคืนไว้ให้อยู่ในสภาพเดิม กรณีเช่นนี้หัวหน้างานจะลงโทษอย่างไร?

23. ในระหว่างเป็นลูกจ้างเอาความลับทางการค้าของนายจ้างไปเปิดเผยให้กับคู่แข่งทางการค้าของนายจ้าง จะมีความผิดอย่างไร?

24. ทำความเสียหายให้กับนายจ้างแล้วออกจากงานไปผู้ค้ำประกันการทำงานจะรับผิดในทางเสียหายในอัตราเท่าใด?

25. ยื่นใบลาออกต่อหัวหน้างานแล้วจะมีผลเมื่อใด?

· ถาม – ตอบ – แนะนำ 

· ให้คำแนะนำ – ให้คำปรึกษา “ ฟรี ” ตลอดกาล ไม่มีค่าใช้จ่าย

วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า

สำหรับองค์กร (กฎหมายแรงงาน การจ้างงาน, กฎหมาย)

เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง 8 ปี และผู้ประนอมคดีในชั้นศาลแรงงานกลาง

สถานที่จัดงาน

โรงแรมเซนต์เจมส์ (St. James Hotel)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021912509

หากท่านต้องการสมัคร หัวหน้างาน สร้างจิตสำนึกอย่างไร..? ให้ผู้ใต้บังคับบัญชารักองค์กรและอยู่กับองค์กรได้นานๆ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, หัวหน้างาน, จิตสำนึก, ผู้ใต้บังคับบัญชา, รักองค์กร
เทคนิคการ Feedback ผลการปฏิบัติงานของลูกน้องให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน (Performance Feedback Techniques for The Success) รุ่นที่ 2
4000บาท
“กระชับ เข้าใจง่ายแก่การเรียนรู้ และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง ที่ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เทคนิค และเครื่องมือในการFeedback ผลการปฏิบัติงานลูกน้อง ให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน”
หลักสูตร ปลดล็อกความคิด … พิชิตความจำ เพื่อความสำเร็จในงาน
3900บาท
ความคิดเปรียบเหมือนเข็มทิศในการดำเนินชีวิต ความจำเปรียบเสมือนคลังที่เก็บข้อมูล การคิดอย่างเป็นระบบ และการมีความจำที่ดี จะช่วยให้การทำงานเป็นขั้นตอนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดข้อผิดพลาดน้อยลง และยังช่วยให้เรารับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าได
The Professional Trainer – การเป็นวิทยากรมืออาชีพ
6600บาท
1. ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอน (trainer) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. สามารถวางแผนการสอน , ถ่ายทอดความรู้ พร้อมทั้งมีวิธีการติดตามผลการสอนได้อย่างเหมาะสม
Smart Presentation for Kaizen
3800บาท
1. เพื่อเสริมสร้างทักษะการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ 2. เพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานที่สั้น กระชับ ตรงประเด็น 3. เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจในการนำเสนอ
การบริหารงานขนส่ง
3900บาท
ปัญหาในการบริหารงานขนส่ง-จัดส่งมีมากมายหลากหลายและซับซ้อน หากเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์การจัดส่งจะติดขัดไม่ราบลื่นส่งผลเสียต่อการทำธุรกิจ ลูกค้าไม่พอใจและจะหยุดสั่งสินค้าหรือสั่งสินค้าลดลง นอกจากนี้การบริหารเพื่อให้ค่าใช้จ่ายในกา
บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า
3500บาท
เพื่อสร้างพลังจูงใจให้ทีมงานเพิ่มพูนทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิด และความเข้าใจในการทำงานบริการที่เป็นเลิศ อย่างมีประสิทธิผล เป็นแนวทางที่จะนำไปปฏิบัติงานส่งเสริมธุรกิจ ที่มีการแข่งขันทางการตลาดอย่างรุนแรง โดยมุ่งที่จะ รักษาลูกค้าเดิม สร้างลูกค้าเพิ่ม
การวางแผนในการปฏิบัติงาน และการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
3,300บาท
ในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จต้องมีการวางแผนงานที่ดีรวมถึงการปรับปรุงงานที่ทำอยู่เสมอจึงจะทำให้ประสบความสำเร็จและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งทุกองค์กรต้องมีการวางการทำงานในแต่ละวันเพื่อปรับปรุงทำงาน และกระบวนการให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา
หลักสูตร เคล็ดลับการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น
การปฐมพยาบาลและฟื้นคืนชีพ รอบพิเศษ +++
3900บาท
รอบพิเศษ +++ พบกัน 27 มีนาคม 62 นี้ พิเศษ สมัคร 3 ท่านๆ ละ 3,300 บาท ยิ่งสมัครมาก ยิ่งลดมาก รับไม่เกิน 15 ท่านเท่านั้น !!!