เตรียมความพร้อมรับมือกฏหมายควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual Used Items : DUI)

จำนวนคนดู 1764 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เตรียมความพร้อมรับมือกฏหมายควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual Used Items : DUI)
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
รู้หรือไม่ ??? ประเทศไทยจะประกาศใช้กฏหมายควบคุมการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทางมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2563

รู้หรือไม่ ??? หากพิกัดอัตราศุลกากรอยู่ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ ท่านต้องปฏิบัติกฏหมายใหม่นี้

รู้หรือไม่ ??? ทำไมถึงต้องควบคุมการส่งออกภายในองค์กร (Internal Compliance Program:ICP) ทำอย่างไร และดีอย่างไร

หรือไม่ ??? พิกัดศุลกากรมีผลการการส่งออกของท่าน

ขอเชิญผู้ส่งออก เตรียมความพร้อมด้วยการศึกษาระบบการควบคุมการส่งออกผ่านระบบ ECCN และพิกัดศุลกากรในระดับสากลและไทย , กฏหมายการควบคุมการนำเข้าส่งออก และพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้อง , แนะนำการจัดทำระบบการควบคุมการส่งออกภายในองค์กร (ICP) และทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร เพื่อนำพิกัดอัตราศุลกากรไปใช้อย่างถูกต้อง ส่งออกได้อย่างถูกต้อง ---ไม่สะดุด ราบรื่น ----ไม่เกิดปัญหาในภายหลัง

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ระบบการควบคุมการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทาง WMDในระดับสากลและไทย

          * WMD-DUI CONTROL SYTEM MODEL

          * การควบคุมด้วยภาครัฐออกกฎหมายควบคุมการส่งออก : ด้วยรหัส ECCN กับรหัสตัวเลข HS

          * สรุปการตรวจสอบสินค้า DUI บัญชี 1 ตาม ปก. พณ. 2558 ด้วยรหัส ECCN-HS

          * ระบบ E-TMD/TCWMD ช่วยค้นหารหัส ECCN-HS

          * EX-CHEMICAL DUI

            (บรรยายโดย ดร.สงบ สิทธิเดช)

2.กฏหมายการควบคุมการนำเข้า-ส่งออกของไทย กับสินค้า DUI

          * การควบคุมโดยภาครัฐ กม. ภายใน 13+1 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับ WMD-DUI

          * ลักษณะการควบคุมนำเข้า – ส่งออก – นำผ่าน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

          * ร่าง พ.ร.บ. การค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

          * กฏหมายศุลกากรกับการควบคุมส่งออกสินค้า

          * พิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสินค้า DUI

          * ใบขนสินค้าขาออก ประเภท 1 ที่ต้องควบคุม DUI

          * ข้อยกเว้นสำหรับเขตปลอดอากรในพื้นที่ EEC

          * ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับระบบการบริหารการค้าสินค้าที่ใช้ได้สองทางของไทย

             (บรรยายโดย ดร.สงบ สิทธิเดช)

3.ระบบการควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทางภายในองค์กร INTERNAL COMPLIANCE PROGRAM (ICP)

          * INTERNAL COMPLIANCE PROGRAM (ICP) ในระดับสากล

          * ระบบงานควบคุมสินค้าภายใน (ICP)

          * การควบคุมภายใน (COSO)

          * หลักเกณฑ์ ICP ของ EU , US และ ไทย

          * เปรียบเทียบข้อกำหนด ICP : COSO-TH-EU-US

          * ระบบ E-ICP ของไทย

                  1. การกำหนดคำมั่นสัญญาของผู้บริหารองค์กร (COMMITMENT MANAGEMENT)

                  2. การตรวจสอบการซื่อขายที่ปลอดภัย (TRADE SCREENING)

                  3. การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร (TRAINING)

                  4. การเก็บรักษาข้อมูล (RECORD KEEPING)

                  5. การตรวจสอบและประเมินระบบงาน ICP ภายในองค์กร (AUDITING)

                  6. การรายงานและลงโทษบุคลากรที่ละเมิด กม. (PENALTIES AND REPORTING)

          * ผู้ประกอบการมาตราฐาน AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR: AEO 

             (บรรยายโดย ดร.สงบ สิทธิเดช) 

4. พิกัดอัตราศุลกากรไทยเบื้องต้น

          * HARMONIZED SYSTEM: พิกัดอัตราศุลกากรไทยและสากล

          * การตีความตามพิกัดอัตราศุลกากร

          * หลักสำคัญของการจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร

          * ข้อควรรู้ เพื่อจัดประเภทพิกัดอัตราศุลกากร

          * ความหมายของตารางพิกัดอัตราศุลกากร

          * ฝึกปฏิบัติ และ ตัวอย่างการจัดประเภทพิกัดอัตราศุลกากร

          * การค้นหาพิกัดศุลกากรระบบอิเลคทรอนิคส์

            (บรรยายโดย อ.ธงชัย สุมโนทยาน)

 *** แถมฟรี CD เอกสารประกอบคำบรรยายเนื้อหา ***

 

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: DUI, ICP, สินค้าที่ใช้ได้สองทาง, การควบคุมการส่งออก, กฏหมาย