การบริหารจัดการงานภายในคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG) เพื่อป้องกันสินค้าสูญหายและการตรวจนับสินค้าประจำปี

จำนวนคนดู 281 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การบริหารจัดการงานภายในคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG) เพื่อป้องกันสินค้าสูญหายและการตรวจนับสินค้าประจำปี
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 1 สิงหาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 61 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 28 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 180 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

ปัจจุบันการจัดเก็บสินค้าประเภทคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG) มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะสินค้าที่จัดเก็บเป็นสินค้าที่พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้า ซึ่งการบริหารจัดการคลังสินค้าประเภทนี้ จะต้อง มีความถูกต้องแม่นยำ ทั้งด้านการรับ การจัดเก็บ และการจ่าย รวมถึงการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์สินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมจ่ายตลอดเวลา และถูกต้องตรงตามระบบ ISO ซึ่งในการปฏิบัติงาน ในแต่ละขั้นตอน กระบวนการมักจะประสบกับปัญหาในหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นการรับผิด จัดเก็บ ไม่ตรงตาม Location ทำให้หาสินค้ายาก จ่ายสินค้าผิด ยืมสินค้าแล้วไม่นำมาคืน สินค้ารับคืน จากลูกค้ามีจำนวนมาก ซึ่งปัญหาเหล่านี้หากไม่มีการบริหารจัดการที่ดีพอจะทำให้เกินปัญหาตามมาหลายอย่างเช่น สินค้าสูญหาย สินค้าขาด-เกิน ไม่ตรงตามระบบบัญชี ทำให้สินค้าไม่มีส่งมอบให้กับลูกค้า หากองค์กรของท่านประสบกับปัญเหล่านี้ หลักสูตร “การบริหารจัดการงานภายในคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG) เพื่อป้องสินค้าสูญหายและการตรวจนับสินค้าประจำปี” เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่จะช่วย เป็นแนวทางในการบริหารจัดการคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG) ทราบถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงานในคลังสินค้าเพื่อช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นต่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ในการอบรมสัมมนา 

1.ทราบถึงแนวทางในการบริหารงานคลังสินค้าสำเร็จรูป

2.ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการรับ จัดเก็บ และจ่าย สินค้าปกติและสินค้าอันตราย

3.ทราบถึงวิธีการบริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บ และสินค้าภายในคลังแต่ละประเภท เช่น สินค้าเคลม สินค้าชำรุด สินค้าขายฝาก สินค้าขายซาก สินค้ารับคืน และสินค้ามีอายุการจัดเก็บ รวมถึงสินค้าอันตราย

4.ทราบถึงแนวทางการควบคุมสินค้า (Stock Card) โดยใช้ BIN CARD บันทึกสำหรับธุรกิจที่เริ่มดำเนินการช่วยลดต้นทุน เรื่องโปรแกรมการจัดการคลังสินค้า และการใช้ระบบ SAP

5.ทราบถึงแนวทางในการจัดเก็บสินค้าในรูปแบบต่างๆ

6.ทราบถึงแนวทางการตรวจนับย่อย (Cycle Count) เพื่อป้องกันสินค้าสูญหาย

7.ทราบถึงขั้นตอนแนวทางในการเตรียมการตรวจนับสินค้าประจำปี

8.การจัดทำป้ายบ่งชี้สินค้าในแต่ละประเภท

9.การปฏิบัติงานตามระบบ ISO การจัดทำ KPI เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพในการทำงานในแต่ละขั้นตอน วิธีการคิด และการจัดทำเอกสารรายงานต่างๆ


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ความสำคัญของคลังจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป

2.ทราบถึงแนวทางในการบริหารงานคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG) และการปฏิบัตงานภายในคลังสินค้า

3.ขั้นตอนกระบวนการในการปฏิบัติงานในคลังสินค้า การรับ จัดเก็บและจ่าย

oการรับสินค้าแบบไม่ครบจำนวนตาม PO

oการตรวจรับแบบ 100% และการสุ่มตรวจ

oการรับและจ่ายสินค้ากรณีเร่งด่วนขณะตรวจนับ

4.การควบคุมสินค้าด้วย (Stock Card) โดยใช้ BIN CARD / ระบบ SAP / ระบบคอมพิวเตอร์

5.ขั้นตอนและแนวทางในการจัดเก็บสินค้า และการกำหนด Location เพื่อการจัดเก็บ

     5.1 จัดเก็บ FIFO/ FEFO /LIFO / ABC

     5.2 จัดเก็บตามกลุ่มสินค้า

     5.3 จัดเก็บแบบ Fix Location ,แบบไม่ Fix location 

     5.4 จัดเก็บแบบตามลักษณะของสินค้า 

     5.5 จัดเก็บสินค้าอันตราย

6.  การโอนย้ายสินค้า ภายในคลังสินค้าเพื่อให้ตรงกับ Location ในระบบ

7.ขั้นตอนและแนวทางในการจ่ายสินค้าตามเอกสาร ต่างๆ

     7.1 การตัดจ่าย Stock Card ด้วย BIN CARD / COMPUTER / ระบบ SAP

    7.2 การตรวจสินค้าก่อนจ่าย และก่อนการส่งมอบ

8. วิธีการบริหารจัดการสินค้าภายในคลังแต่ละประเภท การจัดเก็บและการจัดทำรายงานการติดตาม

   8.1 สินค้าเคลม สินค้าชำรุด สินค้าขายฝาก สินค้าขายซาก สินค้ารับคืน ใบยืม สินค้ามีอายุการจัดเก็บสินค้าอันตราย

9.ขั้นตอนและแนวทางในการจัดทำ Cycle Count (ตรวจนับย่อย) และการตรวจนับสินค้าในแต่ละรูปแบบ

10.การจัดทำป้ายบ่งชี้สินค้าแต่ละประเภทเพื่อให้ตรงตามระบบ ISO

11.รูปแบบการจัดทำรายงานสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว / เคลื่อนไหวช้า

12.การวางแผนในการตรวจนับสินค้ากลางปีและปลายปี เพื่อความรวดเร็วและความถูกต้อง

13.การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ตามระบบ ISO และการจัดทำ KPI เพื่อวัดผลประสิทธิภาพของการทำงานในแต่ละกระบวนการขั้นตอน รวมถึงการจัดทำรายงานแต่ละประเภท

14.ปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติงาน และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข


Sponsored
สัมมนาออนไลน์ฟรี ความรู้​เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา

สัมมนา​ออนไลน์​ Webinar ฟรี หัวข้อ "ความรู้​เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญากับผู้เชียวชาญโดยตรง" จัดโดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เริ่ม 10...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, โลจิสติกส์, คลังสินค้าและจัดซื้อ, การพัฒนาตนเอง)

วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านโลจิสติกส์ คลังสินค้าขนส่ง จัดซื้อ การบริหารงานภายในองค์กร การพัฒนาบุคคากร วิทยากรและวิทยากรที่ปรึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน อาจารย์สอนพิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ที่ปรึกษาอิสระ และนักเขียนอิสระ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ หรือผู้จัดการ หัวหน้างาน ธุรการคลังสินค้า พนักงานที่ปฏิบัติงานภายในคลัง หรือองค์กรที่ต้องการเพิ่มทักษะให้กับพนักงานด้านคลังสินค้า นักศึกษาด้านโลจิสติกส์ ที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมก่อนสำเร็จการศึกษา องค์กรที่ต้องการปรับปรุงพัฒนาระบบและบวนการการทำงานภายในคลังสินค้า หรือองค์กรที่เริ่มดำเนินธุรกิจและต้องการรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการทำงาน หรือวางระบบคลังสินค้า

การอบรมสัมมนาเน้นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงรวมถึง work shop และตัวอย่าง KPI แบบฟอร์มเอกสาร และรายงานต่างๆ ในแต่ละขั้นตอน ที่เกี่ยวของกับคลังสินค้า สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง


สถานที่จัดงาน

โรงแรมเซนต์เจมส์ (St. James Hotel)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,300 บาท สมัครลงทะเบียนท่านละ 3,300 บาท

สมัครลงทีเบียน 2-4 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,00 บาท

สมัครลงทีเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,800 บาท

*** ราคานี้ยังไม่รวมภา่ษีมูลค่าเพิ่ม 7% ***


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท จี ทอล์ค จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:แพรวพรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0897990890

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารจัดการงานภายในคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG) เพื่อป้องกันสินค้าสูญหายและการตรวจนับสินค้าประจำปี
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: จี ทอล์ค, อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี, การเพิ่มทักษะวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กร, การทำงานในคลังและการทบทวนการขับรถ Fork Lift, หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งกับการบริหารงาน

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

คอร์สออนไลน์ (VDO)