การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการควบคุมสินค้า เพื่อลดต้นทุนและป้องกันการทุจริต

จำนวนคนดู 301 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการควบคุมสินค้า เพื่อลดต้นทุนและป้องกันการทุจริต
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

     ในการดำเนินธุรกิจคลังสินค้า ถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บสินค้าเพื่อรอการส่งมอบให้กับลูกค้า ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ในแต่ละขึ้นตอนเป็นอย่างดี เพื่อป้องกันการทุจริต และให้สินค้าอยู่ครบตรงตามจำนวนในระบบัญชี ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติงานหรือผู้ที่ควบคุมการปฎิบัติงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานคลังสินค้า เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการรับสินค้า การจัดเก็บ การจ่าย การตรวจนับย่อย (Cycle Count) รวมถึงการตรวจนับสินค้ากลางปี ปลายปี และการบริหารจัดการสินค้าประเภทต่างๆ ทั้งในระบบ และนอกระบบ รวมถึงเอกสารต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันสินค้าสูญหาย และเพื่อความถูกต้องตรงตามระบบ ISO รวมถึงการจัดทำรายงานต่างๆ และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) และการปฏิบัติงานตามระบบ ISO ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านทราบถึงขั้นตอนกระบวนการในการบริหารจัดการ และแนวทางในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการวัดประสิทธิภาพในแต่ละขั้นตอน ซึ่งจะช่วยป้องกันการทุจริตและลดต้นทุนให้กับองค์กร 

วัตถุประสงค์ในการอบรมสัมมนา

1.ทราบถึงขั้นตอนกระบวนการในการปฏิบัติงานและการควบคุม

2.ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการรับ จัดเก็บ และจ่าย ได้อย่างถูกวิธี

3.ทราบถึงวิธีการบริหารจัดการสินค้าภายในคลังแต่ละประเภท สินค้าเคลม สินค้าชำรุด

 สินค้าขายซาก สินค้ารับคืน และสินค้ามีอายุการจัดเก็บรวมถึงสินค้าอันตราย

4.ทราบถึงแนวทางการควบคุมสินค้าแบบ (Stock Card) โดยใช้ BIN CARD บันทึก และช่วยลดต้นทุน เรื่องโปรแกรมการจัดการคลังสินค้า และการใช้ระบบโปรแกรมควบคุม เช่น SAP

5.ทราบถึงแนวทางในการจัดเก็บสินค้าในรูปแบบต่างๆ และการจัดเก็บสินค้าอันตราย

6. ทราบถึงแนวทางขั้นตอน และรูปแบบการตรวจนับย่อย Cycle Count

7.ทราบถึงขั้นตอนแนวทางในการเตรียมการตรวจนับสินค้าประจำปี

8.การปฏิบัติงานตามระบบ ISO 9001:2015 และการจัดทำป้ายบ่งชี้

9.ทราบถึงการจัดทำ KPI เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพในการทำงานในแต่ละขั้นตอนตามระบบ ISO วิธีการคิด และการจัดทำเอกสารรายงาน

หัวข้ออบรมสัมมนา

1.ขั้นตอนกระบวนการในการปฏิบัติงานและการควบคุม

2.ขั้นตอนกระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการรับ จัดเก็บ และจ่าย รวมถึง

 การตรวจเช็คสินค้าในแต่ละขั้นตอน

3.การควบคุมสินค้าด้วย (Stock Card) โดยใช้ BIN CARD / ระบบ SAP / ระบบคอมพิวเตอร์

4.ขั้นตอน และแนวทางในการจัดเก็บสินค้าแต่ละรูปแบบ และการกำหนด Location ในการจัดเก็บ

    4.1 FIFO/ FEFO /LIFO / ABC และการกำหนดเพื่อการใช้งานจริง

    4.2 เก็บตามกลุ่มสินค้า

    4.3 เก็บแบบ Fix Location ,แบบไม่ Fix location

    4.4 เก็บแบบตามลักษณะของสินค้า

    4.5 จัดเก็บสินค้าอันตราย

5. การโอนย้ายสินค้า ภายในคลังสินค้าเพื่อให้ตรงกับ Location

6.ขั้นตอนและแนวทางในการจ่ายสินค้า

    6.1 บิลขาย /ใบเบิก /ใบยืม / เอกสารนอกระบบ

    6.2 การตัดจ่าย BIN CARD / COMPUTER / ระบบ SAP

    6.3 การตรวจสินค้าก่อนจ่าย และก่อนการส่งมอบ

    6.4 การจ่ายสินค้าขณะตรวจรับ (ต้องการสินค้าเร่งด่วน)

7.วิธีการบริหารจัดการสินค้าภายในคลังแต่ละประเภท และการจัดทำรายงานการติดตาม

oสินค้าเคลม สินค้าชำรุด สินค้าขายซาก สินค้ารับคืน สินค้ามีอายุการจัดเก็บสินค้าอันตราย

8.แนวทางในจัดทำ Cycle Count (ตรวจนับย่อย) และการตรวจนับสินค้า

    8.1 กรณีแบบเห็นจำนวน

    8.2 ไม่เห็นจำนวนสินค้า

    8.3 การ Cycle Count แบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน กลุ่มสินค้า

9.รูปแบบในการจัดทำป้ายบ่งชี้สินค้าแต่ละประเภท

10.การจัดการสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว / เคลื่อนไหวช้า พร้อมเอกสารการควบคุม

11.ขั้นตอนแนวทาง และวิธีการตรวจนับสินค้าประจำปีเพื่อความรวดเร็วและความถูกต้อง

oการประสานงาน การวางแผน การจัดเตรียมเอกสาร

12.การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามระบบ ISO 9001:2015 และแนวทางการปิด CAR

13.KPI กับการวัดผลประสิทธิภาพของการทำงาน และการจัดทำรายงาน และรูปแบบรายงาน และการเขียน JD

14.ปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติงาน และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข

Sponsored
วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, โลจิสติกส์, คลังสินค้าและจัดซื้อ, การพัฒนาตนเอง)

วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านโลจิสติกส์ คลังสินค้าขนส่ง จัดซื้อ การบริหารงานภายในองค์กร การพัฒนาบุคคากร วิทยากรและวิทยากรที่ปรึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน อาจารย์สอนพิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ที่ปรึกษาอิสระ และนักเขียนอิสระ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: จี ทอล์ค, อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี, การบริหารคลังสินค้าสำเร็จรูปFG, การควบคุมการขนส่งสินค้า