เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการควบคุมสินค้า เพื่อลดต้นทุนและป้องกันการทุจริต

จำนวนคนดู 197 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการควบคุมสินค้า เพื่อลดต้นทุนและป้องกันการทุจริต
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 17 กรกฎาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 103 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 20 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 229 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

     ในการดำเนินธุรกิจคลังสินค้า ถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บสินค้าเพื่อรอการส่งมอบให้กับลูกค้า ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ในแต่ละขึ้นตอนเป็นอย่างดี เพื่อป้องกันการทุจริต และให้สินค้าอยู่ครบตรงตามจำนวนในระบบัญชี ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติงานหรือผู้ที่ควบคุมการปฎิบัติงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานคลังสินค้า เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการรับสินค้า การจัดเก็บ การจ่าย การตรวจนับย่อย (Cycle Count) รวมถึงการตรวจนับสินค้ากลางปี ปลายปี และการบริหารจัดการสินค้าประเภทต่างๆ ทั้งในระบบ และนอกระบบ รวมถึงเอกสารต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันสินค้าสูญหาย และเพื่อความถูกต้องตรงตามระบบ ISO รวมถึงการจัดทำรายงานต่างๆ และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) และการปฏิบัติงานตามระบบ ISO ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านทราบถึงขั้นตอนกระบวนการในการบริหารจัดการ และแนวทางในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการวัดประสิทธิภาพในแต่ละขั้นตอน ซึ่งจะช่วยป้องกันการทุจริตและลดต้นทุนให้กับองค์กร 

วัตถุประสงค์ในการอบรมสัมมนา

1.ทราบถึงขั้นตอนกระบวนการในการปฏิบัติงานและการควบคุม

2.ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการรับ จัดเก็บ และจ่าย ได้อย่างถูกวิธี

3.ทราบถึงวิธีการบริหารจัดการสินค้าภายในคลังแต่ละประเภท สินค้าเคลม สินค้าชำรุด

 สินค้าขายซาก สินค้ารับคืน และสินค้ามีอายุการจัดเก็บรวมถึงสินค้าอันตราย

4.ทราบถึงแนวทางการควบคุมสินค้าแบบ (Stock Card) โดยใช้ BIN CARD บันทึก และช่วยลดต้นทุน เรื่องโปรแกรมการจัดการคลังสินค้า และการใช้ระบบโปรแกรมควบคุม เช่น SAP

5.ทราบถึงแนวทางในการจัดเก็บสินค้าในรูปแบบต่างๆ และการจัดเก็บสินค้าอันตราย

6. ทราบถึงแนวทางขั้นตอน และรูปแบบการตรวจนับย่อย Cycle Count

7.ทราบถึงขั้นตอนแนวทางในการเตรียมการตรวจนับสินค้าประจำปี

8.การปฏิบัติงานตามระบบ ISO 9001:2015 และการจัดทำป้ายบ่งชี้

9.ทราบถึงการจัดทำ KPI เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพในการทำงานในแต่ละขั้นตอนตามระบบ ISO วิธีการคิด และการจัดทำเอกสารรายงาน

หัวข้ออบรมสัมมนา

1.ขั้นตอนกระบวนการในการปฏิบัติงานและการควบคุม

2.ขั้นตอนกระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการรับ จัดเก็บ และจ่าย รวมถึง

 การตรวจเช็คสินค้าในแต่ละขั้นตอน

3.การควบคุมสินค้าด้วย (Stock Card) โดยใช้ BIN CARD / ระบบ SAP / ระบบคอมพิวเตอร์

4.ขั้นตอน และแนวทางในการจัดเก็บสินค้าแต่ละรูปแบบ และการกำหนด Location ในการจัดเก็บ

    4.1 FIFO/ FEFO /LIFO / ABC และการกำหนดเพื่อการใช้งานจริง

    4.2 เก็บตามกลุ่มสินค้า

    4.3 เก็บแบบ Fix Location ,แบบไม่ Fix location

    4.4 เก็บแบบตามลักษณะของสินค้า

    4.5 จัดเก็บสินค้าอันตราย

5. การโอนย้ายสินค้า ภายในคลังสินค้าเพื่อให้ตรงกับ Location

6.ขั้นตอนและแนวทางในการจ่ายสินค้า

    6.1 บิลขาย /ใบเบิก /ใบยืม / เอกสารนอกระบบ

    6.2 การตัดจ่าย BIN CARD / COMPUTER / ระบบ SAP

    6.3 การตรวจสินค้าก่อนจ่าย และก่อนการส่งมอบ

    6.4 การจ่ายสินค้าขณะตรวจรับ (ต้องการสินค้าเร่งด่วน)

7.วิธีการบริหารจัดการสินค้าภายในคลังแต่ละประเภท และการจัดทำรายงานการติดตาม

oสินค้าเคลม สินค้าชำรุด สินค้าขายซาก สินค้ารับคืน สินค้ามีอายุการจัดเก็บสินค้าอันตราย

8.แนวทางในจัดทำ Cycle Count (ตรวจนับย่อย) และการตรวจนับสินค้า

    8.1 กรณีแบบเห็นจำนวน

    8.2 ไม่เห็นจำนวนสินค้า

    8.3 การ Cycle Count แบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน กลุ่มสินค้า

9.รูปแบบในการจัดทำป้ายบ่งชี้สินค้าแต่ละประเภท

10.การจัดการสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว / เคลื่อนไหวช้า พร้อมเอกสารการควบคุม

11.ขั้นตอนแนวทาง และวิธีการตรวจนับสินค้าประจำปีเพื่อความรวดเร็วและความถูกต้อง

oการประสานงาน การวางแผน การจัดเตรียมเอกสาร

12.การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามระบบ ISO 9001:2015 และแนวทางการปิด CAR

13.KPI กับการวัดผลประสิทธิภาพของการทำงาน และการจัดทำรายงาน และรูปแบบรายงาน และการเขียน JD

14.ปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติงาน และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข

วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, โลจิสติกส์, คลังสินค้าและจัดซื้อ, การพัฒนาตนเอง)

วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านโลจิสติกส์ คลังสินค้าขนส่ง จัดซื้อ การบริหารงานภายในองค์กร การพัฒนาบุคคากร วิทยากรและวิทยากรที่ปรึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน อาจารย์สอนพิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ที่ปรึกษาอิสระ และนักเขียนอิสระ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ หรือผู้จัดการ หัวหน้างาน ธุรการคลังสินค้า พนักงานที่ปฏิบัติงานภายในคลัง ผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะด้านคลังสินค้า นักศึกษาด้านโลจิสติกส์ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาองค์กรที่ต้องการปรับปรุงพัฒนาระบบภายในคลังสินค้า หรือองค์กรที่เริ่มดำเนินธุรกิจและต้องการรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการทำงาน หรือผู้ที่ต้องการจัดระบบคลังสินค้าใหม่

การอบรมสัมมนาเน้นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงรวมถึง work shop และตัวอย่าง KPI แบบฟอร์มเอกสาร และรายงานต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนที่เกี่ยวของกับคลังสินค้าสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

สถานที่จัดงาน

โรงแรมเซนต์เจมส์ (St. James Hotel)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท สมัครลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก 3,500 บาท

สมัครลงทีเบียน 3-5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

สมัครลงทีเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

*** ราคานี้ยังไม่รวมภา่ษีมูลค่าเพิ่ม 7% ***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท จี ทอล์ค จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี
เบอร์โทรศัพท์ :0897990890

หากท่านต้องการสมัคร การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการควบคุมสินค้า เพื่อลดต้นทุนและป้องกันการทุจริต
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: จี ทอล์ค, อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี, การบริหารคลังสินค้าสำเร็จรูปFG, การควบคุมการขนส่งสินค้า
Internal Auditor Training เพื่อเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน สำหรับระบบ ISO 9001:2015
3900บาท
เพื่อให้ผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor สามารถทำการสรุปรายงานผลการตรวจติดตามภายในได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามข้อกำหนด เพื่อนำเข้าสู่การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร Management Review ได้อย่างมี
การประยุกต์ใช้ process audit VDA6.3
7800บาท
พิเศษ ชำระก่อนวันสัมมนา ลดเหลือท่านละ 7,500 บาท (จากราคาปกติท่านละ 7,800 บาท)
หลักสูตร กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิต (Strategic for Production Management)
3900บาท
สร้างแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ในการบริหารการผลิตเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างมีรูปแบบเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
การวิเคราะห์อัตรากำลังคน
3900บาท
การวิเคราะห์ และบริหารกำลังคน นับได้ว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายความสามารถขององค์กรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในโลกของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง องค์กรมักประสบปัญหาการหาคนทำงาน“ที่ใช่” (The Right People) ได้ยากจากตลาดแรงงานที่มีภาวะการแข่งขันกันสูง
Sponsored
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี
เรียนออนไลน์ รุ่น1 New2020 หลักสูตร ทักษาการนำเสนอพิชิตใจลูกค้า
2000บาท
การขายยุคใหม่ที่ลูกค้ามีความเปลี่ยนแปลงสู่การมุ่งหามืออาชีพที่แท้จริงเพื่อให้เกิดโอกาสในการร่วมงานที่มีประสิทธิภาพ กลายเป็นประเด็นใหญ่มากในปีนี้ เหตุเพราะลูกค้ามีโอกาสฝนการเลือกหาและทุกองค์กรต่างก็งัดกลยุทธ์ในการนำเสนอมากมายเพื่อให้ตนเองได้เป็นคู่ค้าเพียง
วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ
3900 บาท(ราคาไมบาท
ลำพังรายงานว่า รับ PR เข้ามากี่ใบ ออก PO กี่ใบ ซื้อของกี่รายการ เป็นเงินเท่าไรนั้น ท่านทราบไหมว่า รายงานแบบนี้ ใช้วัดผลงานไม่ได้ และท่านทราบไหมว่า เขาวัดผลงานจัดซื้อกันในประเด็นใดบ้าง? การทำรายงานเกี่ยวกับ Cost saving และข้อควรระวังในการตั้งเป้าหมายเกี่ยว
Application of APQP 2nd Edition
3000บาท
อบรม Application of APQP 2nd Edition เพื่อให้ท่านมีความเข้าใจในแนวคิดกระบวนการและ เทคนิคในการทำ APQP เพื่อประกันคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ก่อนการผลิตจริง
ศักยภาพเลขานุการยุคใหม่ สู่ความเป็นมืออาชีพ...การบริหารการประชุม
3900บาท
ความสำคัญ และบทบาทหน้าที่ - ระดับผู้ช่วยผู้บริหาร วิเคราะห์การบริหารวงจรการประชุมที่เกิดประสิทธิผล (5 วงจร)