หลักสูตร "ฝ่าวิกฤติ มุ่งสู่การพัฒนาองค์กรดิจิทัลยุคใหม่อย่างยั่งยืน"

รหัสหลักสูตร: 62571

จำนวนคนดู 704 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
1.หลักการและเหตุผล

 จากความผันผวนของสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด ตั้งแต่ ซาร์ อิโบล่า PM2.5 COVID-19 แสดงให้เห็นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และต่อไปในอนาคต ยังมีสิ่งที่ไม่รู้อีกมากมาย ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งที่อาจเกิดจากคน และธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม (น้ำท่วม โลกร้อน แผ่นดินไหว) จนส่งกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการขององค์การอย่างมาก ซึ่งทุกองค์การจะต้องปรับตัวให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะจะต้องปรับรูปแบบทางการดำเนินธุรกิจ การบริหารงาน การบริหารคน และที่ปฏิเสธไม่ได้ คือ การนำดิจิทัลมาใช้ให้ตรงกับงานอย่างคุ้มค่าและปลอดภัย ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนานโยบายและการให้บริการภาครัฐ

ดังนั้น การนำกรอบแนวคิดของการบริหารจัดการขององค์กรชั้นเลิศของหน่วยงานมาใช้ คือ การขับเคลื่อนเข้าสู่องค์กรดิจิทัล ที่จะได้รับประโยชน์ทั้งการทำความเข้าใจบริบทแวดล้อมของหน่วยงานตนเองแบบรอบด้าน และสามารถใช้เครื่องมือการจัดการที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร จะสามารถนำพาองค์การให้มีผลงานที่เป็นเลิศได้ในที่สุด เป็นการขับเคลื่อนไปสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงนั่นเอง

ในเนื้อหาการเรียนรู้เชิงปฎิบัติการนี้จะช่วยทำให้ผู้บริหารและบุคลากรในองค์การสามารถบริหารจัดการองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเริ่มต้นในการปรับตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารองค์กรและธุรกิจ โดย (1) การจัดทำพิมพ์เขียวองค์กรดิจิทัล (Digital Enterprise Blueprint) เพื่อทำให้เห็นภาพรวมทั้งหมดขององค์การตรงกันทุกคน เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์และออกแบบบริการใหม่ รวมถึง (2) การปรับปรุงงานต่าง ๆ ขององค์การด้วยเครื่องมือการออกแบบนวัตกรรมบริการระดับองค์กร (Enterprise Service Design) เพื่อสร้างบริการที่ตอบสนองผู้รับบริการ ช่วยปรับปรุงวิธีการทำงาน ให้กระชับ และ lean ที่สุด การนำใช้เทคโนโลยีด้านข้อมูลให้เป็นประโยชน์สูงสุด การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy) การวิเคราะห์ความเข้าใจผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างลึกซึ้ง และบริหารจัดการความสัมพันธ์อย่างสมดุล รวมถึงการทำให้ผู้บริหาร (และทุกคนในองค์กร) ให้เห็นภาพรวมและการขับเคลื่อนทิศทางองค์กรให้ตรงกัน โดย (3) การพัฒนาเครื่องมือแผนที่นำทางองค์กรดิจิทัล (Digital Organization Roadmap) จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างตรงจุด และเกิดการพัฒนาองค์กรดิจิทัล (Digital Organization) ที่ยั่งยืน

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมองค์ความรู้ โดยมุ่งเน้นการเรียนจริง รู้จริง เกี่ยวกับเครื่องมือการบริหารจัดการยุคใหม่แก่ผู้ที่รับผิดชอบการพัฒนาองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจเครื่องมือต่าง ๆ ในเชิงลึก สามารถนำไปปรับใช้ได้ในหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม อันจะส่งผลให้องค์กรก้าวสู่การเป็นองค์การสมัยใหม่ สามารถฝ่าวิกฤติต่างๆ ได้ รวมถึงการเป็นระบบราชการ 4.0 ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว สถาบันฯ จึงได้จัดทำโครงการอบรมหลักสูต “ฝ่าวิกฤติ มุ่งสู่การพัฒนาองค์กรดิจิทัลยุคใหม่อย่างยั่งยืน” ขึ้น

2.วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาพิมพ์เขียวองค์กรดิจิทัล (Digital Enterprise Blueprint) ที่จะช่วยให้ผู้บริหารมองเห็นงานบริการ และงานที่เกิดขึ้นทั้งหมดในองค์การ มีความเข้าใจที่ตรงกัน ทั้งงานหลักและงานสนับสนุนและสามารถปรับปรุงองค์การด้วยความเข้าใจถึงผลกระทบที่มีต่อกัน สามารถรับกับสถานการณ์วิกฤติและช่วยพัฒนาองค์กรให้เป็นระบบในระยะต่อไปอีกด้วย

2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในออกแบบบริการใหม่ (Service Design) ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ใช้เทคโนโลยีตรงกับความต้องการอย่างเป็นระบบ เพื่อรับมือตั้งแต่ในสถานการณ์วิกฤติและในระยะต่อไป

2.3เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปรับปรุงงานบริการเดิมให้กระชับ ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนลง ใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy) และมุ่งสู่ความสำเร็จได้ตรงเป้าหมาย รวมถึงการยกเลิกงานที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า

2.4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถกำหนดแผนที่นำทางองค์กรดิจิทัล (Digital Organization Roadmap) และแนวทางการพัฒนาองค์กรมุ่งสู่ความก้าวหน้าบนสมดุลใหม่ที่ยั่งยืน (Sustainable Operating Model)

2.5เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ทักษะใหม่ ที่จำเป็นต้องใช้ทั้งในด้านการรับมือกับสถานกรณ์วิกฤติและใช้ในการพัฒนาองค์กรแห่งอนาคตสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไป

2.6เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาองค์กรดิจิทัลยุคใหม่อย่างยั่งยืน


☎️ ติดต่อคุณปาริชาติ คมขำ, คุณเจนจิรา ช้างแก้ว

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Google Hangouts

หัวข้ออบรมสัมมนา

ระยะเวลาในการศึกษาอบรม

รุ่นที่ 1 วันที่ 8 - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รุ่นที่ 2 วันที่ 7 – 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563


วันที่ 1 : การทำพิมพ์เขียวองค์กรดิจิทัล (Digital Enterprise Blueprint) สู่องค์กรสมรรถนะสูง

วันที่ 2 : ฝึกทักษะการออกแบบบริการระดับองค์กร (Enterprise Service Design) ด้วย Service Worksheet และการใช้ข้อมูลร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วันที่ 3 : เรียนรู้เครื่องมือแผนที่นำทางองค์กรดิจิทัล (Digital Organization Roadmap)

Sponsored
Start Up สำหรับมือใหม่ที่ต้องการหาช่องทางเรียนรู้ด้านการเทรด ทำกำไรออนไลน์ แค่ปลายนิ้ว

- เพื่อต้องการให้ผู้ที่สนใจลงทุน แต่ยังไม่มีความรู้ได้เข้าใจและเปิดวิสัยทัศน์ด้านการลงท...

ดูรายละเอียด
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล

เพื่อให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถขจัดข้อขัดข้อง – อุปสรรคต่า...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ดิจิทัล, อบรมออนไลน์