สัมมนา Online : การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย DISC

จำนวนคนดู 61 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
สัมมนา Online : การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย DISC
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
การสื่อสารเป็นหนึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญในยุคปัจจุบันขององค์กร เมื่อผู้ส่งสารสามารถทำให้ผู้รับสารรับรู้และเข้าใจในสิ่งที่สื่อสารกัน นับว่าการดำเนินงานประสบความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่ง แต่ต้องยอมรับว่ามนุษย์มีความแตกต่างกันในทุกด้าน อาทิ การรับรู้ การเข้าใจ อารมณ์ ความรู้สึก และสิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นปัจจัยที่ทำให้การสื่อสารและการประสานงานเกิดความคลาดเคลื่อน

หลักสูตร การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย DISC จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ ทั้งด้านอารมณ์ ความคิด บุคลิก เพื่อสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กร เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย DISC เป็นหลักสูตรที่เน้นเรียนรู้คนในแต่ละประเภท เพื่อการปรับเปลี่ยน รวมถึงวิธีการในการประสานงานเพื่อให้ผลลัพธ์ของงานนั้นออกมาให้บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงานหรือสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยการเรียนรู้ผ่านทฤษฎี D-I-S-C เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่นิยมใช้ในการสื่อสารและใช้ในการทำงาน และการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ (Objective) 

      1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้พฤติกรรมพื้นฐานของคนแต่ละสไตล์ตามหลัก D-I-S-C 

      2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ทักษะและความจำเป็นของการสื่อสารและการประสานงาน 

      3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์จุดอ่อน และจุดแข็งของตนเอง และเพื่อนำไปพัฒนางานของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants) 

Ø พนักงาน 

Ø หัวหน้างาน 

Ø ผู้จัดการ 

Ø บุคคลทั่วไป 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 12:00 น. 

รูปแบบการการอบรม (Methodology) 

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

· ความแตกต่างระหว่าง การส่งสาร & การสื่อสาร 

· การสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจด้วย 2C 

· การสื่อสารโดยใช้หลัก SMCRF+5W 

· สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 5ล 

Workshop1 เรียนรู้การสื่อสารแบบมืออาชีพ 

การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

· การเรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์ 

· การประสานโดยใช้หลัก 6 STEP 

· ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 

· วิธีป้องกันผลกระทบต่อการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 

Workshop2 จุดสัมผัสกับการสร้างการประสานงานที่ดี 

การวิเคราะห์พฤติกรรมตนเองและผู้อื่น 

· วิเคราะห์พฤติกรรมตนเองโดยใช้ 4 WINDOW 

· เรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์ 4 TYPE 

Workshop3 วิเคราะห์ตนเองและผู้อื่นด้วยเครื่องมือ DISC

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, การสื่อสาร, การประสานงาน, DISC, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด