สัมมนา Online : การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนคนดู 60 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
สัมมนา Online : การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 19 สิงหาคม 2563

เวลา 13:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 10 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

“การจัดทำงบประมาณ” นับเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารองค์กรธุรกิจ ซึ่งจะต้องมีการวางแผนการจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ นโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้สามารถบรรลุผลทั้งกำไร ความพึงพอใจของลูกค้า และมีอัตราการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต ทั้งนี้การจัดทำงบประมาณจะต้องครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนงบประมาณรายได้ งบประมาณรายจ่าย งบประมาณแสดงฐานะการเงิน งบประมาณกระแสเงินสด และงบประมาณการลงทุน ดังนั้นการจัดทำงบประมาณจะต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของผลสัมฤทธิ์ ความเหมาะสม และความร่วมมือของทุกหน่วยงานร่วมกันพิจารณาจัดทำงบประมาณอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงหลักการจัดทำงบประมาณ ความสำคัญในการบริหารและการควบคุมงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้สามารถจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ นโยบาย และเป้าหมายขององค์กร ทั้งงบประมาณรายรับตามแผนการขาย และงบประมาณรายจ่ายทั้งในส่วนของต้นทุนการผลิต ต้นทุนการจัดซื้อจัดหา ต้นทุนแรงงาน ต้นทุนโสหุ้ยการผลิต ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รวมถึงงบประมาณแสดงฐานะการเงิน งบประมาณกระแสเงินสด และงบประมาณการลงทุนได้อย่างเหมาะสม 

3. เพื่อให้สามารถทำการบริหารและควบคุมงบประมาณให้มีผลสัมฤทธิ์ตามงบประมาณที่กำหนดไว้ ทั้งงบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย งบประมาณกำไร ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 

4. เพื่อให้สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรในองค์กร ลูกค้า และนักลงทุนในความมั่นคงและการเติบโตขององค์กรด้วยการจัดทำงบประมาณการลงทุนและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1. กรรมการบริหาร, รองกรรมการบริหาร, ผู้จัดการทั่วไป, ผู้จัดการโรงงาน 

2. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี, ผู้จัดการฝ่ายขาย, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล, ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 

3. ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ 

4. หัวหน้างาน, ซุปเปอร์ไวเซอร์ของทุกๆ สายงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลงบประมาณ 


ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) 

· หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 16.00 น. 

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร:

บทที่ 1: งบการเงินตามหลักการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี 

· หลักการบัญชี และมาตรฐานการบัญชี 

· งบการเงินคืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

· งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) คืออะไร ประกอบด้วยรายการอะไรบ้าง 

· งบแสดงผลการดำเนินการ (งบกำไรขาดทุน) คืออะไร ประกอบด้วยรายการอะไรบ้าง 

· เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องทำความเข้าใจรายการในงบการเงิน 

บทที่ 2: เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) อย่างถูกต้อง 

· วิธีการอ่านและวิเคราะห์สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 

· รายการเงินสดและเงินฝากธนาคาร   

· รายการลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น 

· รายการสินค้าคงเหลือ ครอบคลุมวัตถุดิบ งานระหว่างทำ และสินค้าสำเร็จรูป 

· รายการสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น และรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

· รายการการสินทรัพย์ถาวร วิธีการจัดทำทะเบียนบัญชีทรัพย์สิน 

· หลักการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร 

· รายการหนี้สินหมุนเวียน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น รายการหนี้สินไม่หมุนเวียน 

· ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนจดทะเบียน กำไรสะสมหรือขาดทุนสะสม 

บทที่ 3: เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบแสดงผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน 

· รายรับ/รายได้ หลักเกณฑ์การรับรู้รายรับ/รายได้ 

· ประเภทของค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

· วิธีการคำนวณกำไรและขาดทุน 

บทที่ 4: กลยุทธ์ธุรกิจ Business Strategy กับการจัดทำงบประมาณ Budget 

· ความสำคัญ และประโยชน์ในการจัดทำงบประมาณ 

· หัวใจหลักในการจัดทำงบประมาณประจำปี 

· การวางกลยุทธ์ธุรกิจ Business Strategy 

· การวิเคราะห์ความได้เปรียบในการแข่งขัน Five Forces Model 

· การกำหนดทิศทางธุรกิจจากการวิเคราะห์ความเสี่ยง Risk Management 

· การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร Objective & Target 

· การปรับ Mindset และการสร้างความมุ่งมั่นให้กับผู้บริหาร 

บทที่ 5: การวางแผนและกลยุทธ์ในการจัดทำงบประมาณ 

· กระบวนการและขั้นตอนในการจัดทำงบประมาณ 

· ปัจจัยในการวางแผนการจัดทำงบประมาณ 

· การกำหนดแผนการจัดทำงบประมาณประจำปี 

· การกำหนดผู้รับผิดชอบ กรอบเวลาและตัวชี้วัดในการจัดทำงบประมาณ 

· ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมก่อนการจัดทำงบประมาณ 

บทที่ 6: เทคนิคการจัดทำงบประมาณรายรับ 

· การจัดทำงบประมาณรายได้จากการขายตามแผนการตลาด 

· การจัดทำงบประมาณรายได้อื่น 

· การกำหนดตัวเลขงบประมาณรายได้ที่เหมาะสม 

· เทคนิคการสร้างรายได้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายประจำปี 

บทที่ 7: เทคนิคการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 

· ประเภทของรายจ่ายที่ต้องจัดทำงบประมาณ 

· การจัดทำงบประมาณต้นทุนการผลิต ต้นทุนแรงงาน โสหุ้ยการผลิต 

· การจัดทำงบประมาณต้นทุนของการจัดซื้อจัดหา 

· การจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 

· การคำนวณหาจุดคุ้มทุน Break Even Point 

· เทคนิคการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้มีผลกำไรตามเป้าหมาย 

บทที่ 8: เทคนิคการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

· การกำหนดกลยุทธ์ในการลดต้นทุน และการควบคุมค่าใช้จ่ายที่จำเป็น 

· การกำหนดกลยุทธ์ในการขจัด ลด ละ เลิกค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น 

· วิธีการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

· วิธีการควบคุมสินค้าคงเหลือ จำนวนที่ควรเก็บสต๊อค วิธีการตรวจนับสต๊อค 

· วิธีการควบคุมดูแลการสั่งซื้อที่มีประสิทธิภาพ ไม่ซื้อมากเกินไป 

บทที่ 9: เทคนิคการควบคุมงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

· วิธีการติดตาม ตรวจวัดและประเมินผลความสอดคล้องกับงบประมาณ 

· การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับงบประมาณ Budget Meeting 

· การวิเคราะห์ปัจจัยของความสำเร็จและการบรรลุผลตามงบประมาณ 

· การวิเคราะห์สาเหตุของผลที่ไม่เป็นไปตามงบประมาณ และการปรับปรุงแก้ไข 

บทที่ 10: เทคนิคการบริหารงานให้เป็นไปตามงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

· การปรับเปลี่ยนการบริหารให้ได้ตามงบประมาณรายรับ 

· การปรับเปลี่ยน กลยุทธ์ เทคนิคการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย 

· การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของการปรับรายได้ และค่าใช้จ่าย 

· หลักในการพิจารณาปรับเปลี่ยนงบประมาณ เมื่อมีเหตุปัจจัยที่มีนัยสำคัญ 

· เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

บทที่ 11: การจัดทำงบประมาณกระแสเงินสด 

· หลักการและความสำคัญของการจัดทำงบประมาณกระแสเงินสด 

· วิธีการจัดการกระแสเงินสด Cash Flow เงินไหลเข้า-เงินไหลออก เพื่อเงินไม่ขาดมือ 

· เทคนิคการกำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน ทั้งฝ่ายเจ้าหนี้และฝ่ายลูกหนี้ 

· วิธีการจัดทำงบประมาณกระแสเงินสดที่มีประสิทธิภาพ 

บทที่ 12: การจัดทำงบประมาณการลงทุน 

· ที่มาของการจัดทำงบประมาณการลงทุน 

· ปัจจัยหลักในการจัดทำงบประมาณการลงทุน 

· วิธีการจัดทำงบประมาณการลงทุนที่เหมาะสมตามยุทธศาสตร์ขององค์กร 

Workshop: 

· Workshop #1 กิจกรรมกลุ่มย่อยโดยแบ่งทีม เพื่อเน้นทดสอบความเข้าใจรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนให้ถูกต้อง 

· Workshop #2 กิจกรรมกลุ่มย่อยโดยแบ่งทีม ในการจัดทำงบประมาณประจำปี ทั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

วิทยากร

กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

สำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

ผู้เชี่ยวชาญด้าน ระบบการบริหารคุณภาพ, ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม, 5ส, ไคเซน, การบริหารการจัดซื้อ, การบริหารงานขาย, การบริหารคลังสินค้า

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 1,500.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021579083
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร สัมมนา Online : การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, การจัดทำงบประมาณ, งบประมาณ, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด