สัมมนา Online : ทักษะการสื่อสารให้ได้งานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication Skills)

จำนวนคนดู 73 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
สัมมนา Online : ทักษะการสื่อสารให้ได้งานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication Skills)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 24 สิงหาคม 2563

เวลา 13:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 15 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล

ในโลกนี้คงมีวิธีการบริหารจัดการคนหรือเทคนิคต่างๆ มากมายและมีประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ แต่บางครั้งทำไมถึงยังล้มเหลวกันในการทำงานในองค์กร ทุกคนในองค์กรไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ ล้วนแล้วต้องพึ่งพาอาศัยกัน หัวหน้างานก็ต้องอาศัยลูกน้องในการปฏิบัติงาน และผู้บริหารในองค์กรในการขอคำปรึกษาต่างๆ ผลงานหรือประสิทธิภาพในการทำงาน เชื่อว่าทุกคนที่ปฏิบัติงานอยากได้ผลงานที่ดี แต่เราทำงานกับบุคลากรที่แตกต่างกัน การที่เราเป็นหัวหน้างาน เราก็ต้องเข้าใจลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา รวมถึงบุคคลภายนอกอื่นๆ และต้องเข้าใจตัวเองด้วย สิ่งที่ใกล้ตัวเราและมีผลกับการปฏิบัติงานโดยตรง คือ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงาน 

การสื่อสารเป็นหัวใจหลักของการปฏิบัติงานในองค์กร ถ้าการสื่อสารไม่ดีก็เป็นปัญหาของคนทำงานทุกคน กำลังใจถดถอย มีผลถึงการประสานระหว่างส่วนงานไม่มีประสิทธิภาพ อาจส่งผลถึงพนักงานขาดความสามัคคี ต่างคนต่างทำงาน มีการลาออกเกิดขึ้น ต้นทุนที่สูงขึ้น เพราะมีงานผิดพลาด จากการไม่สื่อสาร หากอยากสำเร็จในการทำงานให้เป็นตามเป้าหมายขององค์กร เราควรเรียนรู้การสื่อสารและการเข้าใจบุคคลที่มีความแตกต่างแต่ต้องงานร่วมกัน องค์กรเจริญเติบโตไปถึงเป้าหมาย


วัตถุประสงค์ 

1. ผู้รับการอบรมเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้รับการอบรมเพิ่มทักษะการสื่อสาร การประสานงานกับบุคคลรอบข้างอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จขององค์กร 

3. ผู้รับการอบรมสามารถรู้เคล็ดลับการสร้างความเป็นมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้าง และการสื่อสารโดยหลัก DISC เพื่อความสำเร็จ 

4. เพื่อการสร้างบุคลิกภาพ ภาษากาย วาจา น้ำเสียงทีดีในการสื่อสารประสานงานให้มีประสิทธิภาพ 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 - 16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

Pre Test ทดสอบก่อนเรียน 

Module # 1 เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

§ ความสำคัญของแต่ละบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองในการปฏิบัติงานในองค์กร 

§ ดูคลิป VDO ในการสร้างทัศนคติเชิงบวกในการสื่อสารในองค์กร 

§ เรียนรู้อุปสรรคปัญหาทางการสื่อสาร และประสานงานในการทำงานที่ทำให้งานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

§ เรียนรู้ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

§ เทคนิคการเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นด้วยหลัก DISC 

§ ทำ Test และฝึกการสื่อสารกับบุคคลประเภทต่างๆ ให้สำเร็จในการสื่อสาร 

§ เรียนรู้ 7Cs เพื่อพบกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

Module # 2 พัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  

§ การสื่อสารแบบสันติเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและการสร้างศรัทธาในทีมงาน 

§ ฝึกการสื่อสารสันติ 

§ เรียนรู้การฝึกทักษะการใช้คำพูด ภาษากาย น้ำเสียง เคล็ดลับที่มีประสิทธิภาพ 

§ ฝึกการปรับคำพูดจาก card คำ 

§ พฤติกรรมและข้อควรระวังที่ไม่ควรทำเพราะจะมีผลกระทบกับงานในการสื่อสาร (Don’t) 

§ มารยาทและสิ่งที่ควรทำในการสื่อสารผ่าน Social Media /App Line 

§ สรุปเนื้อหาในการเรียนรู้ร่วมกัน 

Post Test ทดสอบหลังเรียน 

กลุ่มเป้าหมาย พนักงานปฏิบัติงาน หัวหน้างาน/ฝ่าย ผู้จัดการ บุคคลที่สนใจ

วิทยากร

อาจารย์วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

วิทยากรด้านบริการ,กรรมการผู้จัดการบริษัท เซอร์วิสมายด์ จำกัดประวัติการทำงาน - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซอร์วิสมายด์ จำกัด วิทยากรฝึกอบรม (Trainer) ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ประวัติการทำงาน - ในอดีต หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service Section Head)ดูแลส่วนงานบริการลูกค้ามากกว่า 18 ปี มีประสบการณ์ในการการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบมาตรฐานสากลมากกว่า 18 ปี บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด Internal Audit ISO ที่ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสารจำกัด อาจารย์พิเศษที่ มหาวิทยาลัย ราชภัฎราชนครินทร์ มากก...

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 1,500.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021579083
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร สัมมนา Online : ทักษะการสื่อสารให้ได้งานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication Skills)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, ทักษะการสื่อสารให้ได้งานอย่างมีประสิทธิภาพ, การสื่อสาร, Effective Communication Skills, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด