การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC

จำนวนคนดู 89 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

วัตถุประสงค์ (Objective )

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้พฤติกรรมของคนแต่ละประเภทตามหลัก D-I-S-C

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ความจำเป็นของการสื่อสารและการประสานงาน

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง และฝึกฝนหลักการพูด หลักการฟัง หลักการตั้งคำถาม และนำไปพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

เวลาหัวข้อการฝึกอบรมรายละเอียด

08.30-09.00 น.ลงทะเบียน

09.00–10.30 น.กิจกรรม สร้างประสบการณ์แรกพบ

•คำถามทรงพลังเพื่อดึงศักยภาพ

•เทคนิคการสร้างหลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

•การสื่อสารโดยใช้หลัก SMCRF + 5Wวิทยากรบรรยาย

ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอความคิดเห็น

Workshop

10.30–10.45 น.พักเบรค

10.45–12.00 น.•จิตวิทยาการสื่อสาร

•ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสื่อสาร

•การเสริมสร้างทักษะและบุคลิกภาพที่ดีในการสื่อสาร

•ส่วนผสมในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

Workshop ฝึกการใช้ส่วนผสมของการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

วิทยากรบรรยาย

Workshop

12.00–13.00 น.พักเที่ยง

13.00–14.30 น.ประสานงานเพื่อผลสำเร็จของงาน

•หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 360 องศา

•เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ด้วย 6 STEP

•การประสานงานโดยใช้หลัก 3 D

•5 เคล็ดลับเการประสานงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย

•ไขกุญแจการสร้างสุดยอด TEAMWORK

Workshop 7B กับการประสานงานเป็นเลิศ

14.30–14.45 น.พักเบรค  

14.45–16.00 น.การวิเคราะห์พฤติกรรมตนเองและผู้อื่น

•การวิเคราะห์ตนเองโดยใช้ 4 WINDOW

•เรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์ 4 TYPE

•สร้าง Commitment เพื่อการทำงาน

•ถาม-ตอบ

Workshop วิเคราะห์ตนเองด้วยเครื่องมือ D I S C

วิทยากรบรรยาย

Workshop

หมายเหตุ กำหนดการและรูปแบบการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของบริบทผู้เข้าอบรม


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC, การสื่อสาร, disc, communication, เทคนิคการประสานงาน, and Coordination with DISC

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด