บันทึกสำเร็จ...

อาจอำนงค์  อภิรักษ์ภูบาล

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาทีม)

จำนวนเข้าชม 1576 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

Trainer & Consultant

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

• ป บัณฑิต : ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


CERTIFICATION

Certified International Coaching Federation -ACC

Certified PMI-ACP (Agile Project Management) by PMI

Certified PMP (Project Management Professional) by PMI

Certified CPIM (Certified in Planning and Inventory Management by APICS

Certified CSM Scrum Master by Scrum Alliance

Certified Coaching TIP2TM Practitioner level by CMOE

Certified Product Owner by Scrum Alliance

Professional Coach Certification Program: PCCP จัดโดย สถาบันโค้ชไทย

Certified Points of You Train the Trainer Program จัดโดย COS

Certified Master Black Belt (MBB) จัดโดย Sigma Pro

Certified Lean Six Sigma Black Belt (LSSBB) จัดโดย Cardinal Health 222

Certified Lean Master

Certified Kaizen Master

Certified TPS


ประสบการณ์

Enterprise Lean Sigma ASEAN Manager ที่ Avery Dennison (Thailand) Limited

Distribution Center Manager ที่ Avery Dennison (Thailand) Limited

Lean Manager ที่ Parker Hannifin (Thailand) Limited

Production Manager and Lean Six Sigma ที่ Cardinal Health 222 (Thailand) Limited

Program Manager ที่ Molnlycke Health Care (Thailand) Limited


หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

หลักสูตร“Green Belt (Lean Six Sigma) ”

หลักสูตร“Yellow Belt (Lean Six Sigma) ”

หลักสูตร “Problem Solving and Decision Making”

หลักสูตร “Lean Practitioner ”

หลักสูตร “Lean Business Improvement ”

หลักสูตร“Kaizen Event for Supervisor and Manager ”

หลักสูตร “Daily Management and Gemba Walk”

หลักสูตร “Cost Reduction”

หลักสูตร “Project Management”

หลักสูตร “Analytical thinking”

หลักสูตร “Systems thinking”

หลักสูตร “Strategic thinking and Planning”

หลักสูตร “Design Thinking”

หลักสูตร “Supervisory Skills”

หลักสูตร “Effective Presentation Skill”

หลักสูตร “ Storytelling with Data”

หลักสูตร “ Train the Trainer “


Sponsored
หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS ผู้บริหารระดับต้น และ ระดับกลาง ( Class Room Training)

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพลังการเป็นผู้นำที่แท้จริงที่สามารถขับเคลื่อนตนเ...

ดูรายละเอียด
การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้ายุคใหม่ (Modern Inventory & Warehouse Management)

หลักการและเหตุผล     การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) สินค้าคงคลังมีวัตถุประสง...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อาจอำนงค์ อภิรักษ์ภูบาล

 • ทั้งหมด
 • อบรม Thinking
 • อบรม ผู้บริหารระดับสูง (CEO/VP)
 • อบรม บริหารงานคุณภาพ
 • อบรม SIX SIGMA
 • การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร
 • อบรม พัฒนากลยุทธ์ Strategic Development
 • อบรม หัวหน้างาน (Supervisor)
 • อบรม Leadership
 • อบรม KAIZEN
 • อบรม Problem Solving
 • อบรม Project management
 • อบรม Communication Skill

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »