เจาะลึกประเด็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงานที่ ฝ่าย HR ควรรู้

รหัสหลักสูตร: 63868

จำนวนคนดู 150 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หัวข้อการอบรมการสัมมนา

1. ปัญหารายจ่ายของกิจการเกี่ยวกับการให้สวัสดิการพนักงาน

•การให้สวัสดิการกับบางกลุ่ม เช่นประกันชีวิต บริษัทลงรายจ่ายได้หรือไม่

•การให้ช่วยเหลือพนักงานที่ประสบอุทกภัยลงรายจ่ายได้หรือไม่

•ซื้อ ชา กาแฟ ไว้ให้พนักงานดื่ม ลงรายจ่ายได้หรือไม่

•พาพนักงานไปเที่ยวประจําปี ลงรายจ่ายได้หรือไม่

•จัดงานเลี้ยงปีใหม่ให้พนักงานเป็นประจําทุกปีแต่ไม่ได้ทําเป็นสวัสดิการลงรายจ่ายได้หรือไม่

2. ปัญหาการคํานวณเป็ นเงินได้และการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากสวัสดิการที่ให้กับพนักงาน

•บริษัทแจกทองให้พนักงานในงานปีใหม่ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

•ซื้อรถประจําตําแหน่งให้กรรมการถือเป็นเงินได้กรรมการหรือไม่

•บริษัทจ่ายค่าเปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเครื่องให้แก่พนักงานที่นํารถสวนตัวมาใช้ในงานบริษัทเงินส่วนนี้ต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่

•บริษัทจ่ายค่าเช่ารถให้พนักงานที่นํารถส่วนตัวมาใช้ในกิจการต้องหัก ณ ที่จ่ายอัตราใด

•การจ่ายค่าเช่าที่พักแรมให้กับพนักงาน ที่ไปปฏิบัติงานไม่มีใบเสร็จมีภาระภาษีที่เกี่ยวข้องอย่างไร

•จ่ายค่าโทรศัพท์ให้กับพนักงานเหมาจ่ายเท่ากันทุกเดือน ถือเป็นเงินได้พนักงานและคํานวณหัก ณ ที่จ่ายได้หรือไม่

•ส่งพนักงานไปเรียนต่อ เมื่อเรียนจบให้พนักงานกลับมาทํางานให้บริษัท ถือเป็นเงินได้หรือไม่

•เงินช่วยเหลืองานบวชของพนักงานต้องถือเป็นเงินได้ที่ต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่

•จ่ายค่านํ้ามันรถให้กับฝ่ายขายถือเป็นเงินได้หรือไม่

•การให้ผ้าแก่พนักงานเพื่อไปตัดชุดทํางานต้องนํามาคํานวณภาษีหรือไม่

•สมัครสมาชิกสปอร์ตคลับให้พนักงานถือเป็นเงินได้และต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่

3. ปัญหาที่เกิดจากการคํานวณภาษีให้พนักงานตอนสิ้นปี

•กรณีพนักงานซื้อบ้านหลังแรกที่จะได้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ 5 ปีคํานวณอย่างไร

•กรณีพนักงานกู้ร่วมกับสามีหรือภรรยาหักลดหย่อนอย่างไร

•บริษัททําประกันชวิตให้พนักงาน พนักงานมีสิทธิหักลดหย่อน เบี้ยประกันชีวิตนั้นได้หรือไม่

4. การหัก ณ ที่จ่ายกรณีต่างๆ

•วิธีการหักภาษี ณ ที่จ่ายค่าล่วงหน้าของพนักงานประจํา

•แจกหุ้นให้พนักงานจะต้องหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร

•การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีพนักงานของบริษัทได้รับเงินเดือนและรับค่านายหน้าด้วยจะหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร

•วิธีการคํานวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินเดือนในระหว่างปี

•จ่ายเงินเดือนให้พนักงานที่ทํางาน 2 แห่ง ทดลองจ่ายเงินเดือนให้พนักงานที่ถูกยืมตัวไปปฏิบัติงานในต่างประเทศต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่อย่างไร

•o บริษัทแม่ส่งพนักงานเข้ามาทํางานในไทย โดยพนักงานได้เงินเดือนจากบริษัทในไทยและบริษัทแม่ที่ต่างประเทศจะให้ค่าตอบแทนที่เข้ามาทํางานในไทยทุกเดือนโดยโอนเงินเข้าบัญชีเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทในไทยต้องคํานวณภาษีของพนักงานคนนี้อย่างไร

5. การจ่ายเงินได้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน

•พนักงานที่ออกจากงานระหว่างปี คํานวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร

•เงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและเงินสมทบจากบริษัทคํานวณอย่างไร

•กรณีจ่ายเงินชดเชยตามกฏหมายแรงงานเกินจากเงินได้ที่ได้รับยกเว้น คํานวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร

•บริษัทมีนโยบายให้พนักงานเกษียณอายุ เมื่ออายุครบ 60 ปีแต่มีพนักงานขอเกษียณอายุครบ 55 ปี เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่พนักงานได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่และคํานวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร

•การนับจํานวนปีที่สามารถแยกคํานวณภาษีได้นับอย่างไร

6. ปัญหาการนําสงภาษีขายและการขอคืนภาษีซื้อที่เกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน

•ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อของมาแจกให้พนักงานขอคืนได้หรือไม่และภาษีขายต้องนําส่งจากราคาใด

•ให้เสื้อโปโลพนักงานใส่ออกบู๊ธมีโลโก้บริษัทต้องนําส่งภาษีขายหรือไม่

•ขายสินค้าให้พนักงานในราคาถูกโดยไม่ได้ทําเป็นสวัสดิการพนักงานต้องนําส่งภาษีขายในราคาใด

•ภาษีซื้อที่เกิดจากการต่อประกันรถให้พนักงานขอคืนได้หรือไม่

•ค่าโทรศัพท์ที่บริษัทจ่ายให้พนักงานโดยใบเสร็จเป็นชื่อพนักงานบริษัทจะขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่

7. ปัญหาการนําส่งแบบและนําส่งอัตราภาษีผิดพลาดต้องปฏิบัติอย่างไร

•แก้ไขโดยยื่นแบบ ป.ป.01 ทําได้หรือไม่

•บทลงโทษในการนําสงแบบผิดและนําส่งอัตราการหักภาษี ณ ที่จ่ายผิดพลาด

•บทลงโทษในการไม่ยื่นแบบหรือไม่หัก นําส่ง

•ประเด็นการตรวจสอบของกรมสรรพากรจากสวัสดิการที่บริษัทให้กับพนักงาน

•ประเด็นความรับผิดกรณีนายจ้างหักภาษี ณ ที่จ่ายเงินเดือนค่าจ้างไม่ถูกต้อง (ถาม-ตอบ)


Sponsored
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วย คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

เพื่อให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถขจัดข้อขัดข้อง – อุปสรรคต่า...

ดูรายละเอียด
การตรวจงานก่อสร้างแบบมืออาชีพ

การก่อสร้างเป็นขบวนการทำงานที่สร้างอาคาร หรือ สิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง (Dr...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ประเด็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินเดือน ค่าจ้างและสวัสด