เจาะลึกประเด็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงานที่ ฝ่าย HR ควรรู้

จำนวนคนดู 86 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เจาะลึกประเด็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงานที่ ฝ่าย HR ควรรู้
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 14 ธันวาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 18 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หัวข้อการอบรมการสัมมนา

1. ปัญหารายจ่ายของกิจการเกี่ยวกับการให้สวัสดิการพนักงาน

•การให้สวัสดิการกับบางกลุ่ม เช่นประกันชีวิต บริษัทลงรายจ่ายได้หรือไม่

•การให้ช่วยเหลือพนักงานที่ประสบอุทกภัยลงรายจ่ายได้หรือไม่

•ซื้อ ชา กาแฟ ไว้ให้พนักงานดื่ม ลงรายจ่ายได้หรือไม่

•พาพนักงานไปเที่ยวประจําปี ลงรายจ่ายได้หรือไม่

•จัดงานเลี้ยงปีใหม่ให้พนักงานเป็นประจําทุกปีแต่ไม่ได้ทําเป็นสวัสดิการลงรายจ่ายได้หรือไม่

2. ปัญหาการคํานวณเป็ นเงินได้และการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากสวัสดิการที่ให้กับพนักงาน

•บริษัทแจกทองให้พนักงานในงานปีใหม่ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

•ซื้อรถประจําตําแหน่งให้กรรมการถือเป็นเงินได้กรรมการหรือไม่

•บริษัทจ่ายค่าเปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเครื่องให้แก่พนักงานที่นํารถสวนตัวมาใช้ในงานบริษัทเงินส่วนนี้ต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่

•บริษัทจ่ายค่าเช่ารถให้พนักงานที่นํารถส่วนตัวมาใช้ในกิจการต้องหัก ณ ที่จ่ายอัตราใด

•การจ่ายค่าเช่าที่พักแรมให้กับพนักงาน ที่ไปปฏิบัติงานไม่มีใบเสร็จมีภาระภาษีที่เกี่ยวข้องอย่างไร

•จ่ายค่าโทรศัพท์ให้กับพนักงานเหมาจ่ายเท่ากันทุกเดือน ถือเป็นเงินได้พนักงานและคํานวณหัก ณ ที่จ่ายได้หรือไม่

•ส่งพนักงานไปเรียนต่อ เมื่อเรียนจบให้พนักงานกลับมาทํางานให้บริษัท ถือเป็นเงินได้หรือไม่

•เงินช่วยเหลืองานบวชของพนักงานต้องถือเป็นเงินได้ที่ต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่

•จ่ายค่านํ้ามันรถให้กับฝ่ายขายถือเป็นเงินได้หรือไม่

•การให้ผ้าแก่พนักงานเพื่อไปตัดชุดทํางานต้องนํามาคํานวณภาษีหรือไม่

•สมัครสมาชิกสปอร์ตคลับให้พนักงานถือเป็นเงินได้และต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่

3. ปัญหาที่เกิดจากการคํานวณภาษีให้พนักงานตอนสิ้นปี

•กรณีพนักงานซื้อบ้านหลังแรกที่จะได้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ 5 ปีคํานวณอย่างไร

•กรณีพนักงานกู้ร่วมกับสามีหรือภรรยาหักลดหย่อนอย่างไร

•บริษัททําประกันชวิตให้พนักงาน พนักงานมีสิทธิหักลดหย่อน เบี้ยประกันชีวิตนั้นได้หรือไม่

4. การหัก ณ ที่จ่ายกรณีต่างๆ

•วิธีการหักภาษี ณ ที่จ่ายค่าล่วงหน้าของพนักงานประจํา

•แจกหุ้นให้พนักงานจะต้องหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร

•การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีพนักงานของบริษัทได้รับเงินเดือนและรับค่านายหน้าด้วยจะหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร

•วิธีการคํานวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินเดือนในระหว่างปี

•จ่ายเงินเดือนให้พนักงานที่ทํางาน 2 แห่ง ทดลองจ่ายเงินเดือนให้พนักงานที่ถูกยืมตัวไปปฏิบัติงานในต่างประเทศต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่อย่างไร

•o บริษัทแม่ส่งพนักงานเข้ามาทํางานในไทย โดยพนักงานได้เงินเดือนจากบริษัทในไทยและบริษัทแม่ที่ต่างประเทศจะให้ค่าตอบแทนที่เข้ามาทํางานในไทยทุกเดือนโดยโอนเงินเข้าบัญชีเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทในไทยต้องคํานวณภาษีของพนักงานคนนี้อย่างไร

5. การจ่ายเงินได้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน

•พนักงานที่ออกจากงานระหว่างปี คํานวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร

•เงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและเงินสมทบจากบริษัทคํานวณอย่างไร

•กรณีจ่ายเงินชดเชยตามกฏหมายแรงงานเกินจากเงินได้ที่ได้รับยกเว้น คํานวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร

•บริษัทมีนโยบายให้พนักงานเกษียณอายุ เมื่ออายุครบ 60 ปีแต่มีพนักงานขอเกษียณอายุครบ 55 ปี เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่พนักงานได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่และคํานวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร

•การนับจํานวนปีที่สามารถแยกคํานวณภาษีได้นับอย่างไร

6. ปัญหาการนําสงภาษีขายและการขอคืนภาษีซื้อที่เกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน

•ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อของมาแจกให้พนักงานขอคืนได้หรือไม่และภาษีขายต้องนําส่งจากราคาใด

•ให้เสื้อโปโลพนักงานใส่ออกบู๊ธมีโลโก้บริษัทต้องนําส่งภาษีขายหรือไม่

•ขายสินค้าให้พนักงานในราคาถูกโดยไม่ได้ทําเป็นสวัสดิการพนักงานต้องนําส่งภาษีขายในราคาใด

•ภาษีซื้อที่เกิดจากการต่อประกันรถให้พนักงานขอคืนได้หรือไม่

•ค่าโทรศัพท์ที่บริษัทจ่ายให้พนักงานโดยใบเสร็จเป็นชื่อพนักงานบริษัทจะขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่

7. ปัญหาการนําส่งแบบและนําส่งอัตราภาษีผิดพลาดต้องปฏิบัติอย่างไร

•แก้ไขโดยยื่นแบบ ป.ป.01 ทําได้หรือไม่

•บทลงโทษในการนําสงแบบผิดและนําส่งอัตราการหักภาษี ณ ที่จ่ายผิดพลาด

•บทลงโทษในการไม่ยื่นแบบหรือไม่หัก นําส่ง

•ประเด็นการตรวจสอบของกรมสรรพากรจากสวัสดิการที่บริษัทให้กับพนักงาน

•ประเด็นความรับผิดกรณีนายจ้างหักภาษี ณ ที่จ่ายเงินเดือนค่าจ้างไม่ถูกต้อง (ถาม-ตอบ)


วิทยากร

นายสิงห์ติย์กร ทวิพัฒน์

สำหรับองค์กร (บัญชี การเงินและภาษี)

วิทยากรบรรยายด้านภาษีอากร

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ฝ่ายบุคคล Hrฝ่ายบัญชี การเงิน
สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,500.00 บาท ค่าสัมมนาท่านละ3500บาท (ไม่รวม VAT 7%)

สมัคร 4 ท่านๆละ 2,900 บาท

(รวมเอกสาร อาหารกลางวัน เครื่องดื่ม 2 มื้อตลอดการอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Professional Training Solution(PTS)
ชื่อผู้ประสานงาน:อรัญญา(ตุ้ม)
เบอร์โทรศัพท์ :021753330,0868929330
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร เจาะลึกประเด็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงานที่ ฝ่าย HR ควรรู้
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: ประเด็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินเดือน ค่าจ้างและสวัสด

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

ออนไลน์ ฟรี!สัมมนาเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน9001:2015เพื่อการพัฒนาองค์กร

คุณเคยทราบไหมว่าระบบ ISO9001:2015 ไม่ได้้เป็นเพียงข้อกำหนดที่ใช้ในการจัดการเรื่องคุณภาพอย่างเดียว ระบบนี้ยังสามารถนำไปใช้ปรับปรุงเพื่อสร้างความก้าวหน้าและยั่งยืนสู่บุคลากรถึงองค์กรได้อีกด้วย
ฟรี
ณัฐพงศ์(นัด)