การเขียนสัญญาจ้าง ออกระเบียบปฏิบัติลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้าง เขียนให้ดีให้มีผลทางกฎหมายต้องเขียนอย่างไร?

จำนวนคนดู 123 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจแนวทางการเขียนสัญญาจ้าง – การออกระเบียบปฏิบัติ - การออกหนังสือเป็นประกาศ หรือออกคำสั่งต่างๆ หรือออกหนังสือลงโทษทางวินัย ที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายแรงงาน 

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงต่อการตั้งข้อกำหนดเพื่อให้พนักงานในองค์กรได้ปฏิบัติตาม 

3. เพื่อให้นายจ้าง – ผู้บริหารได้ทราบถึงการทำบันทึกข้อตกลง - การออกหนังสือเลิกจ้างหรือให้สิ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้างต่างๆ เขียนให้ดีให้มีเนื้อหาหรือให้มีข้อความที่คอบคุมความผิดให้มีผลทางกฎหมายแรงงานต้องเขียนอย่างไร..?

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

1. การเขียนสัญญาจ้างพนักงานทดลองงานต้องกำหนดค่าจ้าง - สวัสดิการและขยายเวลาทดลองงานอย่างไร..? 

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย 

2. การออกหนังสือเลิกจ้างพนักงานกรณีไม่ผ่านการทดลองงาน - ต้องให้เหตุผลอย่างไร..? 

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย 

3. การทำสัญญาจ้างพนักงานที่ผ่านการทดลองงานแล้วเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำ - กำหนดเงื่อนไขการจ้างอย่างไร..? 

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย 

4. การทำสัญญาจ้างที่เกษียณงานแล้วจ้างให้ทำงานอีกเพื่อไม่ให้ผูกพันกับสัญญาจ้างแรงงานต้องกำหนดเงื่อนไขอย่างไร..? 

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย 

5. การทำสัญญาจ้างตำแหน่งที่ปรึกษาด้านแรงงานเพื่อไม่ให้ผูกพันกับสัญญาจ้างแรงงาน - ต้องกำหนดเงื่อนไขอย่างไร..? 

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย 

6. การออกระเบียบปฏิบัติการมาปฏิบัติงานสาย-ต้องแจ้ง-ต้องลาในเวลาสายอย่างไร..? 

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย 

7. การออกระเบียบปฏิบัติการเข้า - ออก บริษัทฯ ในเวลาทำงานหรือในเวลาพัก - ต้องมีข้อกำหนดอย่างไร.? 

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย 

8. การออกระเบียบปฏิบัติ การลากิจ - ลาพักผ่อน - ต้องมีข้อกำหนดอย่างไร..? 

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย 

9. การออกระเบียบปฏิบัติ การลาป่วย – ต้องแจ้ง - ต้องลาและให้สิทธินายจ้างเข้าตรวจสอบวันลาอย่างไร.? 

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย 

10. การออกระเบียบปฏิบัติการจ่ายค่าสวัสดิการ - ต้องกำหนดเงื่อนไขการจ่าย เพื่อไม่ให้เป็นค่าจ้างอย่างไร..? 

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย 

11. การออกระเบียบปฏิบัติการจัดงานเลี้ยงในกรณีต่างๆ เพื่อป้องกันมิให้พนักงานสร้างความแตกแยก-ต้องเขียนอย่างไร..? 

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย 

12. การออกระเบียบปฏิบัติการจ่ายเงินโบนัสประจำปีเพื่อกำหนดให้ตัดได้ – เพิ่มได้ - ต้องเขียนอย่างไร..? 

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย 

13. การออกประกาศขณะปฏิบัติตนในวันและเวลาทำงานให้กับนายจ้าง - ต้องกำหนดให้อยู่ในหน่วยงานอย่างไร..? 

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย 

14. การออกประกาศห้ามมิให้พนักงานใช้โทรศัพท์ - คอมพิวเตอร์-โน๊ตบุ๊ค ในเวลาทำงานอันมิใช่การทำงานให้กับนายจ้าง..? 

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย 

15. การออกประกาศห้ามมิให้พนักงานใช้สถานที่ทำงานแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตน - ต้องกำหนดเป็นความผิดอย่างไร..? 

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย 

16. การออกประกาศห้ามมิให้พนักงานปฏิบัติผิดระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน - ต้องกำหนดเป็นความผิดอย่างไร..? 

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย 

17. การออกประกาศห้ามมิให้พนักงานทำผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้าง - ต้องกำหนดความผิดอย่างไร.? 

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย 

18. การออกหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย - ต้องกำหนดตำแหน่งงานใดบ้าง.? 

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย 

19. การออกหนังสือบันทึกผลสรุปการสอบสวนความผิดทางวินัย - ต้องกำหนดผลสรุปความเห็นอย่างไร.? 

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย   

20. การออกหนังสือลงโทษทางวินัย – ตักเตือนด้วยวาจา – เป็นหนังสือ – เป็นลายลักษณ์อักษร - ต้องระบุความผิดอย่างไร..? 

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย 

21. การออกหนังสือลงโทษทางวินัยพักงาน 1-7 วัน - ต้องระบุความผิดอย่างไร..? 

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย 

22. การออกหนังสือลงโทษทางวินัยพักงานกรณีไม่มีกำหนดระยะเวลา-ต้องกำหนดการจ่ายค่าจ้างอย่างไร..? 

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย 

23. ออกหนังสือเลิกจ้างตามโครงการเกษียณงานก่อนกำหนดตามข้อบังคับฯ - ต้องกำหนดการอนุมัติอย่างไร..? 

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย 

24. การออกหนังสือเลิกจ้างกรณีปิดกิจการที่อยู่ตามสาขา (เพื่อย้ายไปยังที่แห่งใหม่) ต้องแจ้ง-ต้องจ่ายอย่างไร..? 

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย 

25. การออกหนังสือเลิกจ้างกรณีพนักงานลา – หยุดงานมากหรือมีปัญหาด้านสุขภาพเพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง - ต้องให้เหตุผลการเลิกจ้างอย่างไร..? 

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย 

26. การออกหนังสือเลิกจ้างกรณีนายจ้างได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจเพราะโควิด-19 เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง - ต้องให้เหตุผลการเลิกจ้างอย่างไร..? 

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย 

27. การออกหนังสือเลิกจ้าง กรณีลูกจ้างทำผิดวินัยร้ายแรง (เลิกจ้างไม่จ่ายค่าใดๆ) เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง - ต้องระบุ อ้างผิดวินัยไรบ้าง..? 

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย 

28. ลูกจ้างขอลาออกและนายจ้างจ่ายเงินช่วยเหลือ 60 วัน จู่ๆ ก็มาฟ้องศาลแรงงานเพื่อเรียกค่าชดเชยและเงินอื่นๆ เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลเหมือนกรณีนี้นายจ้าง - ต้องกำหนดข้อความในหนังสือลาออกอย่างไร..? 

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย 

29. การออกหนังสือมอบอำนาจเพื่อกระทำการแทนนายจ้างในกรณีต่าง..? 

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย 

30. การเขียนบันทึกข้อตกลง กรณีส่งพนักงานไปศึกษาดูงาน -ไปอบรมสัมมนาเพื่อกำหนดให้ทำงานกับองค์อร 

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย 

31. การออกระเบียบ ห้ามโพสต์ข้อความด่าทอ-เสียดสีบริษัทฯหรือเพื่อนร่วมงานลงในสื่อโซเชียล Facebook, Line, และ Email 

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย 

32. การออกระเบียบปฏิบัติ นโยบายเกี่ยวกับการห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในวันและเวลาทำงานให้กับนายจ้าง 

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย 

33. การออกระเบียบปฏิบัติ นโยบายเกี่ยวกับห้ามเสพหรือจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในสถานประกอบกิจการของนายจ้าง 

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย 

34. การออกระเบียบปฏิบัติ นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองพนักงานที่ไม่สูบบุหรี่ในบริษัทฯ 

· มีตัวอย่าง : แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย 

35. ความผิดที่ผู้บริหาร - หัวหน้างาน เป็นผู้ลงโทษทางวินัยพนักงานเป็นความผิดที่เกิดขึ้นในลักษณะใด? 

· ยกตัวอย่าง : การทำผิดวินัย 5 กรณี พร้อมคำอธิบาย 

36. ความผิดที่ - ผู้บริหารงานบุคคล ( HR.) เป็นผู้ลงโทษทางวินัยพนักงานเป็นความผิดที่เกิดขึ้นในลักษณะใด..? 

· ยกตัวอย่าง : การทำผิดวินัย 5 กรณี พร้อมคำอธิบาย 

37. การกระทำอันไม่เป็นธรรมคือการปฏิบัติต่อลูกจ้างอย่างไร..? 

· ยกตัวอย่าง : การทำผิดวินัย 5 กรณี พร้อมคำอธิบาย 

38. เลิกจ้างไม่เป็นธรรมคือการเลิกจ้างที่ลูกจ้างมีความผิดลักษณะใด..? 

· ยกตัวอย่าง : การทำผิดวินัย 5 กรณี พร้อมคำอธิบาย 

39. เลิกจ้างที่เป็นธรรมที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว คือการเลิกจ้างมีความผิดลักษณะใด...? 

· ยกตัวอย่าง : การทำผิดวินัย 5 กรณี พร้อมคำอธิบาย 

40. การแก้ไข-เปลี่ยนแปลงข้อบังคับในการทำงาน – นายจ้าง – ผู้บริหาร - HR.ต้องดำเนินการอย่างไร..? 

· ยกตัวอย่าง : การยกร่างข้อบังคับในการทำงาน 4 หมวด พร้อมคำอธิบาย 

· ถาม - ตอบ - แนะนำ 

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, การเขียนสัญญาจ้าง, สัญญาจ้าง, ออกระเบียบปฏิบัติลงโทษทางวินัย, เลิกจ้าง, การเขียนสัญญา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด