การประชุมและการสื่อสารที่มีประสิทธิผล (Effective Meeting and Communication)

จำนวนคนดู 25 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การประชุมและการสื่อสารที่มีประสิทธิผล (Effective Meeting and Communication)
หลักการและเหตุผล (Introduction)

ปัจจุบันมีการแข่งขันธุรกิจที่รุนแรง “การประชุมที่มีประสิทธิภาพ” จึงมีความสำคัญและจำเป็นยิ่งขึ้นในทุกองค์กร เนื่องจากขั้นตอนหรือกระบวนการทำงานร่วมกันของกลุ่มคนมีมากขึ้นทั้งระดับผู้บริหารและพนักงาน จึงทำให้แต่ละองค์กรมีการประชุมเพิ่มขึ้นเพื่อกำหนดเป้าหมายและทิศทางในการทำงาน 

ดังนั้น การประชุมเป็นกลไกที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือแสดงความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรระดับบริหาร หลายครั้งที่การประชุมไม่เกิดประสิทธิผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้เพราะขาดการบริหารการประชุมและการดำเนินการประชุมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายประการ แต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทำให้การประชุมล้มเหลวคือขาดทักษะการนำเสนอและขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้นำการประชุมและผู้เกี่ยวข้องในการประชุม 

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการประชุมที่มีประสิทธิผล 

3. เพื่อเสริมสร้างทักษะการนำเสนอและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในที่ประชุม ที่น่าเชื่อถือ และมีพลังดึงดูดในมิติของผู้ส่งสาร 

4. เพื่อประยุกต์ใช้แนวทฤษฎีทางการสื่อสาร อาทิ การสื่อสารอวัจนภาษา (สื่อสารการแสดง) บุคลิกภาพ และการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจในการนำเสนอได้อย่างสัมฤทธิ์ผล 

5. เพื่อให้สามารถบริหารจัดการให้การประชุมมีประสิทธิภาพได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants) พนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร

รูปแบบการอบรม (Methodology)

การบรรยาย 40% 

กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50% 

กรณีศึกษาจากการชมภาพยนตร์ 10%

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย

กิจกรรมสร้างประสบการณ์แรกพบ (คำถามที่ทรงพลัง) 

· การประชุมในอุดมคติ 

· ความคาดหวังในวันนี้ 

· วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประชุม 

· รูปแบบการประชุมที่ขาดประสิทธิภาพ 

· องค์ประกอบของการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 

Workshop วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการประชุม 

บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการประชุม 

· คุณสมบัติสำคัญของผู้นำประชุมที่ดี 

· ขั้นตอนการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 

Workshop จัดประชุมบทบาทสมมุติ 

การนำเสนออย่างชาญฉลาด และมีศิลปะในการสื่อสาร 

· ทักษะการสื่อสารในที่ประชุม พร้อมการนำเสนออย่างไรที่มีพลังเพื่อดึงดูดใจ 

· ทักษะการคิด การแสดงออก และการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ 

Workshop การสื่อสาร ด้วยเครื่องมือที่ทรงพลังโดยหลักการโค้ช ด้วยเรื่องมือระดับโลก Point of You หลักของการตั้งคำถาม 

เรียนรู้บุคลิกตนเองและผู้เข้าร่วมประชุมด้วยเครื่องมือ D-I-S-C 

· การสร้าง Commitment ร่วมกันในการประชุม 

Workshop การปรับพฤติกรรมตนเองให้เข้ากับบุคลิกผู้เข้าร่วมประชุม 

ถาม-ตอบ

วิทยากร

กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, การบริการ)

วิทยากรและที่ปรึกษาพัฒนาคนและพัฒนาองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021579083
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร การประชุมและการสื่อสารที่มีประสิทธิผล (Effective Meeting and Communication)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, การประชุมและการสื่อสารที่มีประสิทธิผล, Effective Meeting and Communication, การประชุม, การสื่อสาร, การสื่อสารที่มีประสิทธิผล

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด