เทคนิคการทำงานให้ประสบความสำเร็จในยุควิถีใหม่ Working Achievement Techniques for the New Normal Situation

รหัสหลักสูตร: 64585

จำนวนคนดู 270 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
เทคนิคการทำงานให้ประสบความสำเร็จในยุควิถีใหม่   Working Achievement Techniques for the New Normal Situation
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 10 มิถุนายน 2564

เวลา 10:00 - 15:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 27 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล

   หลังจากวิกฤติต่างๆได้ผ่านพ้นไปการปฎิบัติงานต่างๆ และการดำเนินธุรกิจวิธีการทำงานก็ต้องปรับไปด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และที่ต้องเปลี่ยนที่สำคัญคือบุคลากรในองค์กร หลักสูตรนี้จึงได้จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพของตนเองรองรับกับการบริหารจัดการยุควิถีชีวิตใหม่ การพัฒนาทักษะในด้านการทำงาน และมนุษยสัมพันธ์ การมีทักษะในทางอารมณ์ การมีทัศนคติในเชิงบวกต่อองค์กรและการใช้ชีวิตเป็นบุคลากรที่เพียบพร้อมด้วยการเป็นคนที่เก่ง ดี และมีความสุขเป็นปัจจัยที่จะทำให้องค์กรพัฒนาเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไป

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อให้พนักงานได้ทำงานสอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่หลังจากเหตุการณ์วิกฤตได้ผ่านพ้นไปแล้ว

2.ผู้ปฏิบัติงานสามารถพัฒนาจุดแข็งที่ตัวเองมีอยู่และปรับปรุงให้ดีขึ้นและให้ตระหนักเสมอว่าการที่จะประสบความสำเร็จนั้นมีปัจจัยหลายด้าน ไม่ใช่เพราะการมีความรู้ที่ได้มาจากการศึกษาเท่านั้น 

3.ผู้เข้าสัมมนามีทักษะในด้านการทำงานในการสร้างความสัมพันธ์ในด้านการพัฒนาความคิดและด้านการใช้ชีวิตซึ่งจะถือว่าเป็นความสำเร็จที่สมบูรณ์ 

4.ผู้เข้าสัมมนามีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง อาทิเช่นผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนถึงลูกค้าผู้มารับบริการ 

5.ผู้เข้าสัมมนาปรับทัศนคติในการทำงานการใช้ชีวิตพัฒนาทัศนคติในการคิดเชิงบวกให้มีทัศนติในการคิดเชิงบวกมีทักษะในการบริหารอารมณ์ 

6.ผู้เข้าสัมมนารู้จักเทคนิคการปฎิบัติงาน กลยุทธ์ในการทำงานเพื่อปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อหลักสูตร :

1.ภาพรวมการบริหารการจัดการในยุคปัจจุบันที่ได้ผ่านภาวะวิกฤตและองค์กรยุคใหม่ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่

2.ลักษณะของบุคคลผู้ประสบความสำเร็จด้วยปัจจัย 5 ส.และ 4P 2H 

3.ปรัชญาในการทำงานของผู้ที่ประสบความสำเร็จ 

4.ความคาดหวังขององค์กรต่อบุคลากรยุคใหม่ 

5.ความรู้เกี่ยวกับบุคลากร Gen ต่าง ๆตลอดจนจุดอ่อนและจุดแข็งของแต่ละ Gen

6.ทักษะในการสื่อสารและการสร้างมนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม 

7.เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์รอบทิศทาง 

7.1.1ผู้บังคับบัญชา 

7.1.2ผู้ใต้บังคับบัญชา 

7.1.3เพื่อนร่วมงาน 

7.1.4ลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการ 

8.การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกการเสริมสร้างทักษะทางอารมณ์ 

9.ทักษะการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ

10.การสร้างบัญชีออมใจเพื่อสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับคนรอบข้าง

11.*** กิจกรรมปฏิบัติ

12.สรุปตอบข้อซักถาม

วิทยากร

อาจารย์ อุดมเดช บูรพ์ภาค

สำหรับองค์กร (การบริหาร)

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน
โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 1,900.00 บาท

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บจก.เจอาร์ซินเนอร์จี้
ชื่อผู้ประสานงาน:พรรณนิภา ทรัพย์อนุกูล
เบอร์โทรศัพท์ :086-322-5948
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการทำงานให้ประสบความสำเร็จในยุควิถีใหม่ Working Achievement Techniques for the New Normal Situation
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการทำงาน, การทำงานเป็นทีม, เพิ่มประสิทธิภาพ, การทำงานเป็นทีม, การบริหารคน, ์New Normal

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด