หลักสูตร เทคนิคการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างได้ผล (Effective QCC Technique)

รหัสหลักสูตร: 67217

จำนวนคนดู 796 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร เทคนิคการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างได้ผล (Effective QCC Technique)
รอบที่

1

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

     กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC(Quality Control Circle) ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่สำคัญในการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการทางานและการเพิ่มผลผลิต โดยอาศัยปรัชญาพื้นฐานและหลักการของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมทั้งองค์กร ดังนั้นการที่องค์กรจะริเริ่มให้มีการนากิจกรรมคิวซีซีมาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานจึงควรมีการให้ความรู้ในระดับที่สามารถดาเนินกิจกรรมกลุ่มย่อยได้โดยเฉพาะในระดับปฏิบัติการเพื่อให้สามารถใช้กระบวนการและขั้นตอนของกิจกรรมคิวซีไปปรับปรุงคุณภาพงานอย่างได้ผลจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมหรือวิธีการทางานประจาวันของทุกคนในองค์กรให้ได้ จากวงล้อของเดมิ่งประกอบด้วย PDCA : Plan Do Check และ Action จนได้รับความนิยมไปในทุกวงการอุตสาหกรรม และทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการพัฒนา และปรับปรุงการทำงานด้วยตัวบุคคลากรภายในเองซึ่งหน่วยงานใดสามารถนำระบบ QC Story ไปใช้ได้อย่างจริงจังจะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนเช่นลดต้นทุนการผลิตลดปัญหาความเสียหายลดเวลาความสูญเปล่าจากการแก้ไขงานการรอคอยงานการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิผล


วัตถุประสงค์

 1.  เข้าใจการทางานเป็นทีมการระดมสมองและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
 2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิตและการสร้างผลกำไรให้กับบริษัท
 3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทบทวนแนวทางและขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC อย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน
 4.  ตระหนักถึงการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอนการแก้ปัญหาแบบ QC Story
 5.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้แนวทางการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปแบบและมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ทบทวนความเข้าใจ

 •  ความหมายของคุณภาพ
 •  องค์ประกอบของธุรกิจ ต้นทุน กำไร และรายได้
 •  การลดต้นทุนการผลิตจากการทำงานประจำวัน
 •  ธรรมชาติของกระบวนการผลิตและหลักการในการแก้ไขปัญหาคุณภาพ
 •  จิตสำนึกของการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC
 •  ความหมายของระบบคุณภาพ QCC
 •  ข้อดี และข้อเสียของการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC

2.ขั้นตอนกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC

 •  การจัดตั้งกลุ่ม QCC และการจดทะเบียนกลุ่ม QCC
 •  การค้นหาปัญหา
 •  การคัดเลือกหัวข้อปัญหา
 •  ศึกษาสภาพปัจจุบันและตั้งเป้าหมาย
 •  วางแผนกิจกรรมแบ่งบทบาทหน้าที่
 •  วิธีวิเคราะห์หาสาเหตุด้วยเครื่องมือคุณภาพ 7 QC Tools
 •  การกำหนดมาตรการแก้ไขและแผนการดำเนินงาน
 •  การดำเนินกิจกรรมตามแผน
 •  การตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินกิจกรรมตามแผน
 •  การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติจากกิจกรรมกลุ่ม QCC
 •  การติดตามและประเมินผลการทำกิจกรรม QCC
 •  เทคนิคการนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC (QC Story)
 •  พร้อมตัวอย่างกิจกรรม QCC

3.ทบทวน 7 QC Tools เพื่อการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC

 •  ใบรายการตรวจสอบ (Check Sheet)
 •  กราฟ (Graph)
 •  ผังพาเรโต (Pareto Diagram)
 •  ผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)
 •  ผังสหสัมพันธ์ (Scatter Diagram)
 •  ฮิสโตแกรม (Histogram)
 •  แผนภูมิควบคุม (Control Chart)

4.เทคนิคการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ

 •  หลักการทำงานเป็นทีม (Teamwork)
 •  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
 •  การระดมสมอง (Brainstorming)
 •  การสื่อสารเพื่อความเข้าใจร่วมกัน (Mutual Understanding Communication)
 •  การประชุมและนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล (Effective Meeting & Presentation)
 •  เทคนิคการบริหารกิจกรรม QCC ให้ประสบผลสำเร็จ
 •  การค้นหาความสูญเปล่า ในการทำกิจกรรม QCC
 •  ปัญหา และแนวทางแก้ปัญหาในการดำเนินงานกิจกรรม QCC
 •  กรณีศึกษา การดำเนินกิจกรรม QCC และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 •  สรุป ถาม – ตอบข้อซักถาม
 • Workshop : จัดทำและนำเสนอกิจกรรม QCC


วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.ณรงค์ ตู้ทอง

อบรมสำหรับองค์กร (การผลิต)

ที่ปรึกษาอุตสาหกรรม ( LEAN Supply Chain , Manufacturing , Logistics)TPM,TQM, QCC, 5S , Kaizen, Suggestion etc.) ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทั้งระบบ ด้านความปลอดภัย,การทำงาน/การใช้งาน, การบำรุงรักษา และการขับขี่ รถยกอุตส

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 •  วิศวกร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าแผนก หัวหน้าหน่วยและพนักงานระดับปฏิบัติการที่บริษัทกำหนด  
สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

**สถานที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

  หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
  หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
  (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
  ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างได้ผล (Effective QCC Technique)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ, 7 QC Tools, Effective QCC Technique, ขั้นตอนกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต