ขายอย่างไร ให้ชนะใจลูกค้าและรักษาลูกค้าไว้ได้ในทุกสถานการณ์ (โต้แย้ง – ต่อรอง- ปิดการขาย-งานหลังขาย)

จำนวนคนดู 2740 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม


พัฒนา ทัศนคติเชิงบวก เมือพบกับสถานการณ์ที่ยาก

เข้าใจ และวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ในการขาย เพื่อเลือกใช้วิธีปฏิบัติอย่างเหมาะสม ที่จะชนะใจลูกค้า และรักษาลูกค้าได้

เพิ่มเติม ทักษะ ด้วยการฝึกฝน ในแต่ละขั้นตอนและวิธีการสื่อสารในสถานการณ์เฉพาะหน้า

เสริมสร้าง ความมั่นใจ และ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสถานการณ์วิกฤต เพื่อสร้างโอกาสในการสร้างธุรกิจ - ยอดขายหัวข้ออบรมสัมมนา

ระบบการขายที่สอดคล้องกับการตัดสินใจของลูกค้า

การรับมือกับการโต้แย้งของลูกค้า

ทัศนคติต่อข้อโต้แย้ง “จะเผชิญกับข้อโต้แย้งอย่างไร..ให้ใจของนักขาย…ยังสู้ต่อไป”

จิตวิทยาวิเคราะห์ข้อโต้แย้ง (คำพูด และ “ความหมายแท้จริง”)  ใช้เครื่องกรองและเครื่องแปลง

เทคนิคในการจัดการกับข้อโต้แย้ง  ข้อโต้แย้งทั่วไป  ข้อโต้แย้งเฉพาะ

ศิลปะในการเจรจาต่อรองในการขาย

ปัจจัยสำคัญในการต่อรองกับลูกค้า

วิธีเจรจาให้เป็นต่อ และ ต่อรองอย่างไม่เป็นรองใคร

กระบวนการเจรจาต่อรอง…. 4 ช่วง ของ 8 ขั้นตอน


กลยุทธ์ ปิดการขาย

สร้างทัศนคติที่ดีและกล้าปิดการขายในทุกสถานการณ์

จังหวะเวลา และโอกาสในการปิดการขาย … จับสัญญาณให้ได้ และใช้เทคนิคปิดให้เหมาะสม

เทคนิคปิดการขาย …. ทึกทัก สนต้องลม นาทีทอง ฯลฯ


งานหลังการขาย (Work After The Sales)

ความสำคัญของ งานหลังการขาย …. หัวใจของงานขาย

งานสำคัญหลังการขาย

           การติดต่อเพื่อบริการ (Service Call)  การติดต่อเพื่อติดตามผล (Follow up call)

ทำอย่างไรถึงชนะใจลูกค้า และรักษาไว้ได้ตลอดชีวิต

                ……การปฏิบัติต่อลูกค้า 10 สถานการณ์ยาก

                             เช่น- เมื่อลูกค้าต่อว่า - เมื่อลูกค้าจะต้องผิดหวัง ฯลฯ


Sponsored
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ

วัตถุประสงค์การอบรม1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภ...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร ทักษะการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ

วัตถุประสงค์1. มุ่งเน้นให้ผู้บริหารงานฝึกอบรมจะจัดหลักสูตรให้น่าสนใจอย่างไร 2. เพื่อให้...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา (อาจารย์ปราง)

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

ปัจจุบัน ปรึกษางานฝึกอบรมด้านการขาย การตลาด และจิตวิทยาการบริหาร ที่ปรึกษาโครงการบริหารงานจัดเก็บเอกสาร (Document Control) ผู้จัดทำหลักสูตรด้านบริการ บริหาร และการทำงานอย่างทีม วิทยากรประจำสถาบันฝึกอบรม MTI - MOTIVA อาจารย์พิเศษด้านการจัดการทั่วไป ,การบริหารการตลาด ทีมที่ปรึกษาการวางแผนและการพัฒนาวิธีการจัดฝึกอบรม พัฒนาคุณภาพคน เพื่อการทำงานให้ได้ผลสูงสุด ผู้จัดทำหลักสูตรและวิทยากร การพัฒนาผู้บริหารและการสร้างทีมงาน การเสริมสร้างศักยภาพ-ความชำนาญในการทำงาน การปรับปรุงวิธีการทำงาน / ...

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: closing, selling, ปิดการขาย, งานหลังขาย, ตอบข้อโต้แย้ง, การเจรจาต่อรอง