การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน

รหัสหลักสูตร: 33726

จำนวนคนดู 608 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

หลักการและเหตุผล :

        ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้  ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ  ดังนั้นการบริหารการผลิตในระดับต่างๆ จึงมีความสำคัญอย่างมาก การบริหารจัดการได้ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่อมจะทำให้ผลลัพธ์   Q C D เป็นที่พึงพอใจจนถึงเกินความคาดหมายของลูกค้าได้ ทำให้องค์กรสามารถแข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืน  

        หลักสูตรนี้  จึงพัฒนาขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารการผลิตแก่หัวหน้างาน เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้  ฝึกปฏิบัติ และนำหลักการที่ได้อบรมไปปรับปรุง, เปลี่ยนแปลงแก้ไข กระบวนการผลิตที่ตนเองดูแลรับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยในการพัฒนาผลิตภาพด้านแรงงานให้สูงขึ้นอีกด้วย


วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

        1.  เข้าใจถึงความสำคัญของการบริหารการผลิต

        2.  เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการบริหารการผลิตของหัวหน้างานอย่างรอบด้าน

        3.  มีความรู้ในการใช้เครื่องมือและเทคนิคในการบริหารการผลิต และนำไปประยุกต์ใช้

        4.  มีความรู้และสามารถในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อ / รายละเอียดเนื้อหา :    

       1.  การบริหารการผลิต คืออะไร?

         •   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิต

         •   ความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิต

         •   การวางแผนและควบคุมการผลิต

         •   ปัจจัยการผลิต และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

         •   เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารการผลิต

       2.  รู้จักกระบวนการผลิตของเราดีแล้วหรือยัง?

         •   แนวคิดการจัดการกระบวนการผลิต

         •   SIPOC Model

       3.  การเพิ่มผลผลิตทำอย่างไร?

         •   ทำไม? ต้องเพิ่มผลผลิต

         •   แนวคิดเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต

         •   องค์ประกอบในการเพิ่มผลิต

       4.  คุณภาพต้องมาก่อน

         •   สาเหตุของปัญหา และแนวคิดการจัดการปัญหา

         •   เครื่องมือคุณภาพ

         •   การแก้ไขปัญหา 

         •   การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ

       5.  ลดต้นทุนการผลิตได้อย่างไร?

         •   รู้จักโครงสร้างต้นทุน

         •   แนวคิดการลดต้นทุน/เพิ่มกำไร

       6.      รู้จักการบริหารความปลอดภัย

         •   บันได 5 ขั้นสู่การป้องกันอุบัติเหตุที่สมบูรณ์

       7.  Workshop

       8.   สรุป / ถาม-ตอบ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด