ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม

จำนวนคนดู 1064 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

หลักการและเหตุผล

หลายองค์กรจะมีพนักงานที่ลาออกไป และมีการรับพนักงานเข้ามาใหม่ ประกอบกับการเวลาที่เปลี่ยนโครงสร้างของระบบประกันสังคมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ที่ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ หากมีการเจ็บป่วย จำเป็นต้องทราบในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆเกี่ยวกับระบบประกันสังคม ในเรื่องของ กองทุนประสังคม และกองทุนเงินทดแทน ว่าจะช่วยเราในด้านใดได้บ้าง


วัตถุประสงค์

1. เพื่อทราบในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างที่จะได้รับจากประกันสังคม

2. เพื่อทราบในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบประกันสังคม ณ ปัจจุบัน


คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนา

ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับ

หัวข้ออบรมสัมมนา

เนื้อหาการบรรยาย

o   ภารกิจหลักของประกันสังคมo   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    o    พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 และ พ.รบ.ประกันสังคม (ฉบับที่ 4 ) 2558

    o    พ.ร.บ.เงินทดแทน    พ.ศ.2537

o   หน้าที่หลักของประกันสังคม

o   ประเภทผู้ประกันตน

o   กองทุนประกันสังคม

o   สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน

o   กองทุนเงินทดแทน

o   เอกสารและหลักฐานที่ใช้ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน

o   ถาม-ตอบ


รูปแบบการเรียนรู้

- การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 60% 

- กิจกรรมและWork shop  ถาม-ตอบ 40%

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด