หลักสูตร การบริหารงานบุคคลที่ดี ต้องมีหลักปฏิบัติอย่างไร? | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup
728x150 banner
search now

หลักสูตร การบริหารงานบุคคลที่ดี ต้องมีหลักปฏิบัติอย่างไร?

จำนวนคนดู 106 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การบริหารงานบุคคลที่ดี  ต้องมีหลักปฏิบัติอย่างไร?
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
หลักการและเหตุผล


 บริษัทเอกชนเป็นองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล การบริหารงานจึงจำเป็นจะต้องนำกฎหมายแรงงานต่างๆ เข้ามาบังคับใช้กับผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นการบริหารงานบุคคลจึงเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญ ที่จะต้องดูแล ในเรื่องการสรรค์หา – การพัฒนา – และกล่าวโทษ หรือเลิกจ้างพนักงานให้เป็นไปตามสิทธิลูกจ้างที่จะได้รับตามกฎหมาย เมื่อผู้บริหารยึดหลักการทำงานโดยคำนึงถึงความเป็นธรรม – ความมีเมตตาธรรม การมีน้ำใจต่อกัน และให้โอกาสกันมาปฏิบัติงานจริง ปัญหาข้อขัดแย้งในองค์กรก็จะไม่เกิดขึ้น

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงหลักการนำกฎหมายแรงงาน ไปบังคับใช้กับผู้ปฏิบัติงานจริง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

2.เพื่อให้ทราบถึงการบริหารงานบุคคลที่ดี มีคุณธรรมในการปฏิบัติงานต่อพนักงานและสิทธิของพนักงานที่ได้รับ ตามพระราชบัญญัติไว้ในกฎหมายแรงงาน

3.เพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอนการบอกเลิกจ้างพนักงานหรือสิทธิของพนักงาน ในกรณีสิ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้าง และกระบวกการเรียกร้องสิทธิต่างๆ ทางศาลแรงงาน


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยาย

1.การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ จะต้องมีทุนจดทะเบียนหรือเตรียมเอกสารอย่างไร?

2.วิสัยทัศน์ ของผู้บริหารงานบุคคลที่ดี ต้องปฏิบัติอย่างไร?

3.อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารงานบุคคล มี่อะไรบ้าง?

4.ในกรณีที่องค์กรเกิดปัญหา การจ่ายโบนัสประจำปี ให้กับพนักงาน ผู้บริหารงานบุคคลจะให้หลักการแก้ปัญหาอย่างไร?

5.ในกรณีที่องค์กรเกิดปัญหาไม่สามารถจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานตามวัน เวลา ที่กำหนดได้ ผู้บริหารงานบุคคลเข้าดำเนินการอย่างไร?

6.บริษัทไม่จัดงานเลี้ยงประจำปีให้กับพนักงาน มีพนักงานชุมนุมกันในเวลาทำงาน และนอกเวลาทำงาน ผู้บริหารงานบุคคลจะเข้าดำเนินการอย่างไร?

7.บริษัทไม่จัดนำเที่ยวประจำปีให้กับพนักงาน มีพนักงานชุมนุมกันในเวลาทำงาน และนอกเวลาทำงาน ผู้บริหารงานบุคคลจะเข้าดำเนินการอย่างไร?

8.มีพนักงานฝ่ายผลิต ไม่ได้รับการปรับค่าจ้างประจำปี 3 คน ได้ดำเนินการเข้าร้องทุกข์ต่อผู้บริหารงานบุคคล จากปัญหาดังกล่าวจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร?

9.หัวหน้างานได้ทำเอกสาร(ลับ)ถึงผู้จัดการฝ่ายบุคคล ขอย้ายผู้ใต้บังคับบัญชาออกหน่วยงาน โดยให้เหตุผลว่าไม่ให้ความร่วมมือในการทำงาน ผู้บริหารงานบุคคลจะเข้าดำเนินการอย่างไร?

10.พนักงานได้รับอุบัติเหตุเนื่องมาจากการทำงาน เมื่อสิ้นสุดการรักษาไม่สามารถทำงานตำแหน่งเดิมได้ บริษัทมีนโยบายเลิกจ้างพนักงาน ผู้บริหารงานบุคคลจะ เข้าดำเนินการอย่างไร?

11.ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนอกเวลาทำงาน เมื่อสิ้นสุดการรักษา ไม่สามารถทำงานตำแหน่งเดิมได้ บริษัทมีนโยบายเลิกจ้างลูกจ้าง ผู้บริหารงานบุคคลจะเข้าดำเนินการอย่างไร?

12.ลูกจ้างเกษียณอายุงานตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท นายจ้างประสงค์จ้างต่อ ผู้บริหารงานบุคคลจะทำสัญญาจ้างอย่างไร?

13.ขณะปฏิบัติงาน พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ได้ยกชิ้นงานถอยหลังชนเพื่อนร่วมงาน ในโรงงาน ได้รับบาทเจ็บ ขาหัก 2 ท่อน พนักงานจะได้รับสิทธิ ค่าจ้าง / การรักษาพยาบาล / ค่าศูนย์เสียอวัยวะ / จะเอาผิดทางอาญาต่อผู้ขับรถโฟร์คลิฟท์ ได้หรือไม่?

14.มีพนักงานปลอมลายเซ็นหัวหน้างานลงในใบเบิกสิ่งของที่ใช้ทำงานประจำวัน สอบสวนแล้วพนักงานยอมรับว่าทำจริง หัวหน้างานสั่งพักงาน 7 วัน ผู้บริหารงานบุคคลจะเข้าดำเนินการอย่างไร?

15.ก่อนเริ่มงานทุกๆ วัน หัวหน้างานเรียกประชุมแถวเพื่อสั่งงาน / รับทราบปัญหา / รับฟังความคิดเห็นต่างๆ แต่มีพนักงาน 1 คน ไม่ให้ความร่วมมือ ไม่เข้าประชุมบ่อยครั้ง หัวหน้างานเรียกมาตักเตือนด้วยวาจา ก็ทำทีไม่สนใจ หัวหน้างาน จึงสั่งพักงาน 7 วัน ผู้บริหารงานบุคคลจะเข้าดำเนินการอย่างไร?

16.ในเวลาทำงาน เมียของหัวหน้างานได้ปล่อยเงินกู้โดยเก็บดอกเบี้ยแพงมากเกินที่กฎหมายกำหนด มีพนักงาน 2 คน ละทิ้งหน้าที่ในเวลาทำงานและออกจากหน่วยงานไป 30 นาที เพื่อรอกูเงิน ผู้บริหารงานบุคคลไปพบจะเข้าดำเนินการอย่างไร?

17.ในเวลาทำงานมีพนักงาน 5 คน ละทิ้งหน้าที่การทำงานและออกนอกหน่วยไปชุมนุมกัน เพื่อเปียแชร์ เป็นเวลา 30 นาที ผู้บริหารงานบุคคลไปพบและทราบข้อเท็จจริงแล้วจะดำเนินการอย่างไร?

18.พนักงานเบิกเงินค่ารถ เพื่อเข้ามาทำงาน แต่เบิกเกินหนึ่งเท่า ของสิทธิที่จะได้รับ หัวหน้างานเซ็นอนุมัติการเบิกมาตลอด เป็นเวลา ปีกว่า ผู้บริหารงานบุคคลทราบ จะเข้าดำเนินการอย่างไร?

19.นายจ้างทำสัญญาจ้าง เพื่อรับลูกจ้างเข้าทำงาน เมื่อถึงเวลาทำงาน นายจ้างบอกไม่รับ นายจ้างจะมีความผิดอย่างไร?

20.เลิกจ้างลูกจ้าง โดยไม่ออกใบผ่านงานให้ ลูกจ้างทวงถามหลายครั้งก็ไม่ได้ นายจ้างจะมีความผิดอย่างไร?

21.ลูกจ้างทำผิดวินัยร้ายแรง ผู้บริหารงานบุคคลจะใช้เทคนิคอย่างไร? ที่จะอธิบายถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ให้ลูกจ้างเข้าใจและลาออกจากงานเอง โดยไม่ไปฟ้องศาลแรงงานภายหลัง

22.การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม คือการเลิกจ้างอย่างไร?

23.ลูกจ้างถูกเลิกจ้างแล้วไปฟ้องศาลแรงงานเพื่อเรียกร้องสิทธิต่างๆ ผู้บริหารงานบุคคลเมื่อได้รับจดหมายศาลจะต้องดำเนินการอย่างไร?

24.การหาพยานเอกสาร / พยานวัตถุ – ประจักรพยาน หรือเขียนคำให้การเพื่อเสนอต่อศาล ผู้บริหารงานบุคคลจะเข้าดำเนินการอย่างไร?

25.เมื่อตัวความหรือคู่ความขาดนัด ไม่ไปตามวัน และเวลาที่ศาลกำหนด จะเกิดปัญหาอะไร?

26.การปฏิบัติตนในบริเวณของศาล / อยู่ในห้องไกล่เกลี่ยของผู้ประนอมคดี / หรืออยู่ในห้องพิจารณาคดี ต้องอยู่ในระเบียบวินัยอย่างไร?

27.ในระหว่างผู้ประนอมไกล่เกลี่ยคดีความ จะนำหลักฐานหรือให้เหตุผลอย่างไร? ต่อผู้ประนอมเพื่อให้คดีตกลงกันได้

28.เมื่อผู้ประนอมไกล่เกลี่ยคดี คู่ความทั้งสองสามารถตกลงกันได้ การบันทึกข้อตกลง จะดำเนินการอย่างไร?

29.ขณะอยู่ในห้องพิจารณาคดี เมื่อสืบพยานจำเลยเสร็จแล้ว และกำลังจะสืบพยานโจทก์ แต่โจทก์ให้การแถลงต่อศาลว่าไม่ติดใจดำเนินคดีต่อคู่ความ ขอถอนฟ้องสามารถทำได้หรือไม่?

30.การอุทธรณ์คำพิพากษาของศาล จะยื่นอุทธรณ์ภายในกี่วัน / จะยื่นข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริง อย่างไร?

31.คำพิพากษาศาลฎีกาที่ตัดสินคดีไปแล้ว ซึ่งผู้บริหารงานบุคคลควรรู้ มีอะไรบ้าง?


วิทยากร
อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า
คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารบุคคล, การบริหารภายในองค์กร, การพัฒนาบุคคล, การสรรหาบุคคล, หลักสูตร, อบรม
เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจด้วย e-factory
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ในกลุ่มธุรกิจของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและบรรยายสุดพิเศษ
การบริหารการเปลี่ยนแปลง-เชิงยุทธศาสตร์
3800บาท
การเปลี่ยนแปลงขององค์กรจากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุค หรือการเปลี่ยนแปลงพนักงาน/ผู้บริหารจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งล้วนมีผลต่อความอยู่รอดและการเติบโตขององค์กรผ่านยุคสมัยอย่างยิ่ง เพื่อที่จะทำให้องค์กรก้าวต่อไปอย่างผู้ชนะ จึงต้องมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เห
สัมมนาฟรี เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ พิชิตยอดขายด้วย DIGITAL MARKETING
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การตัดสินใจทำ Digital Marketing เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
Writing for PR & Corporate Communications การเขียนสไตล์พีอาร์และสื่อสารองค์กร
5000บาท
คุณเคยเจอปัญหานี้หรือไม่ ??? ไม่สามารถเขียนงานให้ตรงประเด็น สั้น กระชับ เข้าใจง่าย คุณเคยเจอปัญหานี้หรือไม่ ??? ไม่สามารถเขียนงานให้ตรงประเด็น สั้น กระชับ เข้าใจง่าย หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณ สามารถเขียนงานพีอาร์ได้ทุกรูปแบบอย่างมืออาชีพ
การจัดการคลังสินค้าและสต๊อคสมัยใหม่
3800บาท
การวางแผนการบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse) และสินค้าคงคลัง (Inventory) เป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขัน ได้ซึ่งคลังสินค้ามีความสำคัญที่สุดในระบบโลจิสติกส์ ในการบริหารจัดการคลังสินค้าต้องมีองค์ประกอบสำค
Millionaire Productivity & Performance ( สัมมนา 2 วัน)
14900บาท
หากคุณมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น หรือหากคุณต้องการขยายธุรกิจของคุณแบบรวดเร็ว และทำให้มันเป็นธุรกิจที่มีผลกำไรสูง แม้คุณไม่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง คุณควรเข้าร่วมสัมมนานี้เป็นอย่างยิ่ง!!!
อบรม หลักสูตร Performance Management for Line Manager
6800บาท
บริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ การบริหารผลงานเป็นสิ่งจำเป็นในการขับเคลื่อนสมรรถนะการทำงาน (Competency) ของพนักงานในองค์การ ซึ่งประกอบด้วยความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่มีผลต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
การมอบหมายและควบคุมงานขาย
3800บาท
งานของหัวหน้าทีมและผู้บริหารฝ่ายขาย นั้นนอกเหนือจากเรื่องหาสมาชิกทีม และพัฒนาทีมงานให้มีความสามารถในการสร้างรายได้ให้กับองค์กรอย่างที่ควรจะเป็นแล้ว ที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งคือเรื่องของการมอบหมายงาน ติดตามงาน ควบคุม และประเมินผล  แต่ไม่ใช่ว่าห
“กลยุทธ์บุฟเฟต์” เผยเคล็ดลับ ทำบุฟเฟต์ให้มีกำไร รุ่นที่ 2
4500บาท
ธุรกิจบุฟเฟ่ต์ ถือเป็นธุรกิจที่กำลังมาแรงในตลาดอาหาร มีผู้สนใจเข้ามาร่วมลงทุนเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันก็เป็นธุรกิจที่มีอัตราเสี่ยงสูง หากบริหารจัดการไม่ดีก็อาจทำให้ขาดทุน จนต้องปิดตัวลงได้