การวางแผนเชิงกลยุทธ์และกำหนดตัวชี้วัด SMART KPI (สัมมนาเชิงปฏิบัติการ) (Strategic Planning and SMART KPI)

รหัสหลักสูตร: 66869

จำนวนคนดู 1107 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การวางแผนเชิงกลยุทธ์และกำหนดตัวชี้วัด SMART KPI (สัมมนาเชิงปฏิบัติการ) (Strategic Planning and SMART KPI)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
  • ไม่มีแผนกลยุทธ์ ก็ไม่สามารถชนะคู่แข่งขันได้
  •  หากไม่กำหนดเป้าประสงค์ ก็ไม่สามารถกำหนดหนทางไปสู่จุดหมายได้
  •  หากไม่กำหนดตัวชี้วัด ก็ไม่สามารถรู้ว่าสำเร็จแล้วหรือไม่

     ความสำเร็จขององค์กร ต้องเริ่มต้นมาจากการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และมีเป้าหมายที่ชัดเจนรวมถึงขั้นตอนกระบวนการกำหนดแผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันบุคลากรในองค์กรล้วนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งเนื่องจากจะต้องตระหนักถึงความสำคัญและมีความเข้าใจจนนำมาสู่แผนการปฏิบัติงานที่เกิดจากการบูรณาการของแต่ละหน่วยงานร่วมกัน

     หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนและกระบวนการกำหนดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการให้สามารถเชื่อมโยงวิสัยทัศน์และแผนธุรกิจสู่แนวทางการบริหาร สามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานที่สอดประสานร่วมกันและเชื่อมโยงแผนงานกับเป้าหมายขององค์กรได้

วัตถุประสงค์

  •  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการและเทคนิคขั้นตอนในการจัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจอย่างเป็นระบบ
  •  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการและเครื่องมือในการจัดทำกลยุทธ์ธุรกิจไปประยุกต์ใช้จัดทำแผนกลยุทธ์สำหรับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  •  เพื่อทราบเทคนิคในการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมลักษณะงานความคาดหวังขององค์กรเพื่อกำหนด SMART KPI

หัวข้ออบรมสัมมนา
• หลักการและแนวคิดของการวางแผนกลยุทธ์

• ความสำคัญและประโยชน์ของการวางแผนกลยุทธ์

• ทิศทางแนวโน้มการวางแผนกลยุทธ์สำหรับองค์กรยุคใหม่

• กระบวนการวางแผนกลยุทธ์องค์กรและแผนปฏิบัติการ

• การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

    - การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

    - การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

    - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรด้วย SWOT Analysis

    - การกำหนดกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT

    - แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ ระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับหน่วยงาน

    - แนวทางการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติงาน (Action Plan)

• การแปลงกลยุทธ์ไปสู่แผนการปฏิบัติด้วย Balanced Scorecard

    - ความหมายและความสำคัญของ Balanced Scorecard

    - การจัดทำแผนที่เชิงกลยุทธ์ (Strategy Map)

    - การจัดทำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และตัวชี้วัดความสำเร็จ(Objective & KPI)

• แนวคิดและหลักการกำหนดเป้าหมาย และจัดทำดัชนีชี้วัด SMART KPIs

• ลักษณะและประเภทของตัวชี้วัดและการตั้งค่าเป้าหมาย

• ลักษณะของ KPI ที่ดี (SMART KPI) และเทคนิคการตั้งค่าเป้าหมาย การเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม

• การจัดทำ SMART KPIs ให้เป็นธรรมและทำให้เกิดการยอมรับของพนักงาน

• กระบวนการวิเคราะห์และจัดทำ KPI ของหน่วยงานและตามตำแหน่งหน้าที่

Workshop: กรณีศึกษา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ และการจัดทำแผนกลยุทธ์

                   ฝึกวิเคราะห์กลยุทธ์ระดับองค์กร ธุรกิจและหน่วยงาน (Corporate Strategy, Business Strategy, Function Strategy)

                   ฝึกปฎิบัติการทำแผนที่เชิงกลยุทธ์ (Strategy Map)

                   การวิเคราะห์และออกแบบ SMART KPI ระดับหน่วยงานและตำแหน่งหน้าที่


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
         ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการวางแผนงานระดับองค์กร และหน่วยงาน


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร การวางแผนเชิงกลยุทธ์และกำหนดตัวชี้วัด SMART KPI (สัมมนาเชิงปฏิบัติการ) (Strategic Planning and SMART KPI)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: SWOT Analysis, Action Plan, Balanced Scorecard, Objective & KPI, SMART KPI

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด