การวางแผนเชิงกลยุทธ์และกำหนดตัวชี้วัด SMART KPI (สัมมนาเชิงปฏิบัติการ) (Strategic Planning and SMART KPI)

รหัสหลักสูตร: 66869

จำนวนคนดู 155 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
การวางแผนเชิงกลยุทธ์และกำหนดตัวชี้วัด SMART KPI (สัมมนาเชิงปฏิบัติการ) (Strategic Planning and SMART KPI)
รอบที่

1

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 244 วัน


2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 244 วัน


หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล
  • ไม่มีแผนกลยุทธ์ ก็ไม่สามารถชนะคู่แข่งขันได้
  •  หากไม่กำหนดเป้าประสงค์ ก็ไม่สามารถกำหนดหนทางไปสู่จุดหมายได้
  •  หากไม่กำหนดตัวชี้วัด ก็ไม่สามารถรู้ว่าสำเร็จแล้วหรือไม่

ความสำเร็จขององค์กร ต้องเริ่มต้นมาจากการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และมีเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงขั้นตอนกระบวนการกำหนดแผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันบุคลากรในองค์กรล้วนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่ง เนื่องจากจะต้องตระหนักถึงความสำคัญและมีความเข้าใจ จนนำมาสู่แผนการปฏิบัติงานที่เกิดจากการบูรณาการของแต่ละหน่วยงานร่วมกัน

หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนและกระบวนการกำหนดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ให้สามารถเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ และแผนธุรกิจ สู่แนวทางการบริหาร สามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานที่สอดประสานร่วมกันและเชื่อมโยงแผนงานกับเป้าหมายขององค์กรได้

วัตถุประสงค์

  •  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการและเทคนิคขั้นตอนในการจัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจอย่างเป็นระบบ
  •  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการและเครื่องมือในการจัดทำกลยุทธ์ธุรกิจไปประยุกต์ใช้จัดทำแผนกลยุทธ์สำหรับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  •  เพื่อทราบเทคนิคในการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม ลักษณะงาน ความคาดหวังขององค์กรเพื่อกำหนด SMART KPI

หัวข้ออบรมสัมมนา
•หลักการและแนวคิดของการวางแผนกลยุทธ์

•ความสำคัญและประโยชน์ของการวางแผนกลยุทธ์

•ทิศทางแนวโน้มการวางแผนกลยุทธ์สำหรับองค์กรยุคใหม่

•กระบวนการวางแผนกลยุทธ์องค์กรและแผนปฏิบัติการ

•การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

    - การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

    - การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

    - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรด้วย SWOT Analysis

    - การกำหนดกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT

    - แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ ระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับหน่วยงาน

    - แนวทางการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติงาน (Action Plan)

•การแปลงกลยุทธ์ไปสู่แผนการปฏิบัติด้วย Balanced Scorecard

    - ความหมายและความสำคัญของ Balanced Scorecard

    - การจัดทำแผนที่เชิงกลยุทธ์ (Strategy Map)

    - การจัดทำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และตัวชี้วัดความสำเร็จ(Objective & KPI)

•แนวคิดและหลักการกำหนดเป้าหมาย และจัดทำดัชนีชี้วัด SMART KPIs

•ลักษณะและประเภทของตัวชี้วัดและการตั้งค่าเป้าหมาย

•ลักษณะของ KPI ที่ดี (SMART KPI) และเทคนิคการตั้งค่าเป้าหมาย การเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม

•การจัดทำ SMART KPIs ให้เป็นธรรมและทำให้เกิดการยอมรับของพนักงาน

•กระบวนการวิเคราะห์และจัดทำ KPI ของหน่วยงานและตามตำแหน่งหน้าที่

Workshop: กรณีศึกษา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ และการจัดทำแผนกลยุทธ์

                   ฝึกวิเคราะห์กลยุทธ์ระดับองค์กร ธุรกิจและหน่วยงาน (Corporate Strategy, Business Strategy, Function Strategy)

                   ฝึกปฎิบัติการทำแผนที่เชิงกลยุทธ์ (Strategy Map)

                   การวิเคราะห์และออกแบบ SMART KPI ระดับหน่วยงานและตำแหน่งหน้าที่


วิทยากร

อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

ประสบการณ์ ด้านการสอน : ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลมากกว่า 25 ปี

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
         ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการวางแผนงานระดับองค์กร และหน่วยงาน


สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร การวางแผนเชิงกลยุทธ์และกำหนดตัวชี้วัด SMART KPI (สัมมนาเชิงปฏิบัติการ) (Strategic Planning and SMART KPI)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: SWOT Analysis, Action Plan, Balanced Scorecard, Objective & KPI, SMART KPI

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร ขั้นตอน เทคนิค และกระบวนการนำเข้า-ส่งออก และพิธีการศุลกากร สำหรับผู้ประ...

กระบวนการส่งออกนำเข้า และพิธีการศุลกากร ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกต้องศึกษาก่อนว่าของนั้นเป็นของต้องห้ามหรือของต้องจำกัดหรือไม่ รวมถึงการชำระค่าภาษีอากร ของบางชนิดอาจต้องเสียภาษีสรรพสามิต ค่าธรรมเนียมพิเศษหรือชำระเงินกองทุนต่าง ๆ