สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

28 มิถุนายน 2561...แนวทางการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร 4.0 ด้วย “ทีมงาน”

จำนวนคนดู 210 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
28 มิถุนายน 2561...แนวทางการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร 4.0 ด้วย “ทีมงาน”
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
การปลูกฝังวัฒนธรรมใหม่ๆ ด้วยการสร้างบรรยากาศในการทำงานใหม่ ๆ เพื่อให้คนของเราพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทำงานใหม่นี้ ต้องเอื้อต่อการทำงานในโลกแห่งอนาคต

           ในขณะที่ technology ก้าวหน้าไปด้วย speed แบบกราฟ exponential เพราะฉะนั้น องค์กรต้องมีแนวทางการขับเคลื่อนยุคแข่งขันได้ คือยุค 4.0 ด้วยอุดมการณ์ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

           ดังนั้น การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร จำเป็นต้องอาศัยคุณค่าทรัพยากรบุคคล “ทีมงานที่เข้มแข็ง” ด้วยทักษะเป็นเลิศในการทำงานเป็นทีม ตลอดจนก่อให้เกิดจิตวิญญาณทีมงานและทัศนคติเชิงบวกในการทำงานร่วมกัน

มีความรัก ความสามัคคี ความรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน (WE ARE ONE) ซึ่งจะเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร ต่อลูกค้า และต่อคุณค่าทรัพยากรบุคคล “ความสุขใจ” ในที่สุด


วัตถุประสงค์การอบรม

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานร่วมกันและต่อองค์กร สร้างความผูกพันต่อองค์กรและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจหลักการทำงานเป็นทีมเพื่อนำไปใช้ในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและเพื่อความสำเร็จของเป้าหมายขององค์กร

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และประยุกต์ใช้แนวทางการขับเคลื่อน 4.0 ด้วยวิสัยทัศน์ “นักคิด” และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เห็นความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร “ทีมงาน” และร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรยุค 4.0 ได้อย่างยั่งยืน

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

- กิจกรรม “ละลายพฤติกรรม” (รู้เขา – รู้เรา)

(Knowing yourself and people’s game)

- มาตรฐานองค์กรยุคการแข่งขัน

(Organizational competitive Standardization)

- วัฒนธรรมองค์กรยุคใหม่

(Modern Culture)

- ศักยภาพบุคลากรยุคใหม่

(Modern Competencies)

- การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ (แบบทดสอบ)

(Excellency Development by Case Study)

- “การรู้จักตนเอง” (การพัฒนาตนเอง)

(Self-assessment - Person)

- “เคล็ดลับความสำเร็จ”(การพัฒนางาน)

(Competencies - Workplace)

- การบริหารความขัดแย้ง

(Conflict Management)

- ร่วมการวิเคราะห์กิจกรรมกลุ่ม และ นำเสนอผล”

(Group Case Study and presentation)

- ความหมาย (Definition)

- ผลเสียหาย และ สาเหตุ (Affect & Cause)

- แนวทางแก้ไขสู่ความสำเร็จ (Successful keys for a way out)

o ด้านบุคคล (Person)

o ด้านวิธีการ (Methodology)

- การเสริมสร้างปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ

    การบริหารทีมงานแบบ Win-Win (To create high engagement for win- win Teamwork)

- กิจกรรมกรณีศึกษากลุ่ม “Team Work”

    (Group Case Study “Teamwork”)

- การนำเสนอกิจกรรมแต่ละกลุ่ม Group Presentation)

- การประเมินผล (Evaluation)

- สรุป และ คำถาม-คำตอบ (Conclusion & Q&A)


วิธีการฝึกอบรม บรรยายสรุป อภิปราย กรณีศึกษา แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ และ Learning Games การนำเสนอผลงานหน้าห้องฝึกอบรม

วิทยากร
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
จิตสำนึกรักองค์กร&สร้างแรงจูงใจการทำงาน
2500บาท
การทำงานที่มีความสุขเป็นอย่างไร เข้าใจตนเอง เข้าใจเพื่อนร่วมงาน เข้าใจหัวหน้า-ลูกน้อง เข้าใจองค์กร องค์กรสำคัญอย่างไรต่อเรา
การบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ CALL CENTER CONFIRM!
3000บาท
ทุกวันนี้โทรศัพท์ นอกจากเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้ให้บริการทางธุรกิจแล้ว ยังพัฒนาไปสู่การเป็นเครื่องมือทางการตลาดอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการให้บริการแก่ลูกค้าในธุรกิจบริการที่มีจำนวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้น และการบริการมีความหลากหลาย เจ้าหน้าที่ Call Center/พนง.ส่
หลักสูตร การนำเสนอเบื้องต้น (BASIC POWERPOINT) INW Promotion
3900บาท
ทำความรู้จักกับ Powerpoint ว่าทำะไรได้บ้าง เทคนิคต่างๆในการทำ Powerpoint อย่างไรให้สวยงาม ปุ่มต่างๆของโปรแกรมมีอะไรบ้างและใช้อย่างไร Template ที่สวยงามเป็นอย่างไร