28 มิถุนายน 2561...แนวทางการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร 4.0 ด้วย “ทีมงาน” | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup
728x150 banner
search now

28 มิถุนายน 2561...แนวทางการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร 4.0 ด้วย “ทีมงาน”

จำนวนคนดู 97 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
28 มิถุนายน 2561...แนวทางการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร 4.0 ด้วย “ทีมงาน”
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
การปลูกฝังวัฒนธรรมใหม่ๆ ด้วยการสร้างบรรยากาศในการทำงานใหม่ ๆ เพื่อให้คนของเราพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทำงานใหม่นี้ ต้องเอื้อต่อการทำงานในโลกแห่งอนาคต

           ในขณะที่ technology ก้าวหน้าไปด้วย speed แบบกราฟ exponential เพราะฉะนั้น องค์กรต้องมีแนวทางการขับเคลื่อนยุคแข่งขันได้ คือยุค 4.0 ด้วยอุดมการณ์ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

           ดังนั้น การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร จำเป็นต้องอาศัยคุณค่าทรัพยากรบุคคล “ทีมงานที่เข้มแข็ง” ด้วยทักษะเป็นเลิศในการทำงานเป็นทีม ตลอดจนก่อให้เกิดจิตวิญญาณทีมงานและทัศนคติเชิงบวกในการทำงานร่วมกัน

มีความรัก ความสามัคคี ความรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน (WE ARE ONE) ซึ่งจะเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร ต่อลูกค้า และต่อคุณค่าทรัพยากรบุคคล “ความสุขใจ” ในที่สุด


วัตถุประสงค์การอบรม

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานร่วมกันและต่อองค์กร สร้างความผูกพันต่อองค์กรและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจหลักการทำงานเป็นทีมเพื่อนำไปใช้ในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและเพื่อความสำเร็จของเป้าหมายขององค์กร

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และประยุกต์ใช้แนวทางการขับเคลื่อน 4.0 ด้วยวิสัยทัศน์ “นักคิด” และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เห็นความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร “ทีมงาน” และร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรยุค 4.0 ได้อย่างยั่งยืน

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

- กิจกรรม “ละลายพฤติกรรม” (รู้เขา – รู้เรา)

(Knowing yourself and people’s game)

- มาตรฐานองค์กรยุคการแข่งขัน

(Organizational competitive Standardization)

- วัฒนธรรมองค์กรยุคใหม่

(Modern Culture)

- ศักยภาพบุคลากรยุคใหม่

(Modern Competencies)

- การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ (แบบทดสอบ)

(Excellency Development by Case Study)

- “การรู้จักตนเอง” (การพัฒนาตนเอง)

(Self-assessment - Person)

- “เคล็ดลับความสำเร็จ”(การพัฒนางาน)

(Competencies - Workplace)

- การบริหารความขัดแย้ง

(Conflict Management)

- ร่วมการวิเคราะห์กิจกรรมกลุ่ม และ นำเสนอผล”

(Group Case Study and presentation)

- ความหมาย (Definition)

- ผลเสียหาย และ สาเหตุ (Affect & Cause)

- แนวทางแก้ไขสู่ความสำเร็จ (Successful keys for a way out)

o ด้านบุคคล (Person)

o ด้านวิธีการ (Methodology)

- การเสริมสร้างปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ

    การบริหารทีมงานแบบ Win-Win (To create high engagement for win- win Teamwork)

- กิจกรรมกรณีศึกษากลุ่ม “Team Work”

    (Group Case Study “Teamwork”)

- การนำเสนอกิจกรรมแต่ละกลุ่ม Group Presentation)

- การประเมินผล (Evaluation)

- สรุป และ คำถาม-คำตอบ (Conclusion & Q&A)


วิธีการฝึกอบรม บรรยายสรุป อภิปราย กรณีศึกษา แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ และ Learning Games การนำเสนอผลงานหน้าห้องฝึกอบรม

วิทยากร
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
การเสริมสร้างศักยภาพ HR สู่อนาคต
3900บาท
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะต้องปรับกระบวนทัศน์และกระบวนการทำงาน ตลอดจนศักยภาพของตนเองก่อนเป็นลำดับแรก
การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบันอย่างมืออาชีพ
3800บาท
ปัจจุบันงานHR (บริหารทรัพยากรบุคคล) เป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่งในทุกองค์กร ในสายงาน HR เองนั้นก็มีการพัฒนา เปลี่ยนแปลง วิธีการต่างๆอยู่ตลอดเวลา การทำงานด้านบริหารบุคลากรนั้น สิ่งที่สำคัญในการทำงานคือ ความเข้าใจในงานเชิงปฏิบัติ เพราะการมีความรู้ในงาน HR นั
การพัฒนาความสัมพันธ์ของทีมเพื่อความสำเร็จในการทำงาน
1,000.00บาท
ทีม หรือสมาชิกของหน่วยงาน จะต้องมีความรัก สามัคคี และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จึงจะสามารถทำงานที่ยาก ซับซ้อน หรือ รับผิดชอบดูแลเป้าหมายงานที่มีมูลค่าสูงๆ ได้ จนเป็นที่ไว้วางใจ เชื่อมั่นจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
การบริหารเวลาและการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3500บาท
คนทำงานที่ขาดระเบียบ จะเปลี่ยนตัวเองไปเป็นคนที่มีระเบียบได้อย่างไร ? สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดก็คือ การวางแผน ซึ่งหลายคนก็อาจจะบอกว่ารู้ทฤษฎีนี้ดีอยู่แล้ว แต่ไม่มีเวลาที่จะวางแผน (Failing to Plan is planning to Fail…)
 หลักสูตร 6 Managerial Skills for Top Manager
15943บาท
คัดสรร 6 ทักษะ สำหรับการเข้าสู่สุดยอด Top Manager หลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเป็นผู้จัดการ หัวหน้างานหรือผู้บริหารที่เปี่ยมพร้อมด้วยทักษะที่สำคัญอย่างรอบด้าน
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล
3500บาท
เพื่อให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถขจัดข้อขัดข้อง – อุปสรรคต่างๆได้อย่างถูกจุด ตรงประเด็น การสนับสนุนให้มีหลักในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และจัดหาทางเลือก จะทำให้เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาและการดำเนินงาน
เทคนิคการประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล
3500บาท
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมในแต่ละรูปแบบ 2. มีทักษะในการจัดและดำเนินการประชุมที่มีประสิทธิภาพ ครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่เรื่องการเตรียมการ การประสานงาน การควบคุมการประชุม การจัดการงานเอกสารต่างๆ ตลอดจนการทำรายงานและการติดตามผลการดำเนินงาน ห
เทคนิค 10 เก่งสู่สุดยอดหัวหน้างาน (10 Techniques for success supervisor)
2,500บาท
ในสถานการณ์การทำงาน ที่ต้องปฏิบัติจริง เมื่อพบเจอกับปัญหา อุปสรรค หรือมีข้อจำกัด ผู้นำที่แท้จริง ที่จะช่วยชี้ นำทีมเดินทางไปในเส้นทางที่ถูกต้อง จนถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างปลอดภัย ไม่เกิดความสูญเสีย เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรแสวงหาอย่างมาก
เทคนิคการสัมภาษณ์โดยใช้ Resume และ JD อย่างมีประสิทธิผลสำหรับหัวหน้างาน
3400บาท
หลักสูตรที่จะช่วยให้ท่านค้นหาคนที่ "ใช่" โดยการดูจาก Resume และ JD ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว