สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

หลักสูตร - ประเด็นปัญหาและผลกระทบ กฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับการจ้างเหมาแรงงานแบบ Outsourcing ตามมาตรา 11/1 โทร 0897737091

จำนวนคนดู 135 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร - ประเด็นปัญหาและผลกระทบ กฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับการจ้างเหมาแรงงานแบบ Outsourcing ตามมาตรา 11/1 โทร 0897737091
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)หลักสูตร

ประเด็นปัญหาและผลกระทบ

กฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับการจ้างเหมาแรงงานแบบ Outsourcing ตามมาตรา 11/1

อบรมในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00-16:00 น.

ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ใกล้ MRT สถานีรัชดาภิเษก **สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

Promotion!! สมัครเข้าอบรมครบ 3 ท่าน / ลดราคาเหลือเพียงท่านละ 3,300 บาทเท่านั้น

วิทยากร ดร.ชยุตพงศ์ นิลอ่อนหัวข้ออบรมสัมมนาหัวข้อการอบรมสัมมนา

1. หลักเกณฑ์ที่สําคัญ กฎหมายแรงงาน มาตรา 11/1 ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างเหมางาน แบบ Outsourcing

    • ความหมายของการจ้างงานด้วยวิธีการเหมาค่าแรง

    • การตีความ ข้อกําหนดที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน

    • ความรับผิดชอบของนายจ้างที่ใช้วิธีการเหมาค่าแรง

    • ความรับผิดชอบของนายจ้างผู้ให้บริการแรงงานภายนอก (Labor Supplier)

2. สัญญาจ้างแรงงาน หัวใจสำคัญของการจ้างงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

    • องค์ประกอบของการทําสัญญาจ้างแรงงาน

    • หลักการในการทําสัญญาจ้างแรงงานอย่างรัดกุมและถูกต้อง

3. ข้อแตกต่างและผลกระทบเกี่ยวกับการทําสัญญาแต่ละประเภทในการจ้างงาน

    • สัญญาจ้างแรงงาน

    • สัญญาจ้างทําของ

    • ตัวแทน

4. ประเภทของสัญญาจ้าง ที่ฝ่าย HR ต้องทําความเข้าใจอย่างถูกต้อง

    • สัญญาจ้างที่มีกําหนดเวลา

    • สัญญาจ้างที่ไม่มีกําหนดเวลา

5. ตีแตกประเด็นปัญหาและข อกฎหมายที่นายจ้าง ฝ่ าย HR ผู้บริหารจะต องพิจารณาให้รัดกุม ก่อนดําเนินการจ้างงาน

    • มาตรา 11/1 การจ้างเหมาแบบ Outsource

    • มาตรา 12 การจ้างแบบเหมาช่วงงาน แตกต่างกันอย่างไร

    • เปรียบเทียบการจ้างเหมาแรงงาน (Supply of Labor) กับการจ้างเหมางาน

6. บุคคลใดบ้าง? ที่ต้องรับผิดร่วมกับนายจ้าง ตามมาตรา 11/1 การจ้างเหมาแรงงานแบบ Outsourcing , มาตรา 12

การจ้างงานแบบเหมาช่วง

    • ความหมายและความรับผิดของผู้รับเหมาชั้นต้น

    • ความหมายและความรับผิดของผู้รับเหมาช่วง

    • สิทธิไล่เบี้ยของผู้รับเหมาชั้นต้น และ ผู้รับเหมาช่วง

7. ประเด็นสําคัญ..เกี่ยวกับความรับผิดของ นายจ้าง องค์กรที่ใช้แรงงานภายนอก บริษัท Outsource ผู้รับจ้างเหมา

แรงงาน กรณีเกิดการฟ้องร้องคดี และจะต้องรับผิดชอบอย่างไร

     • กรณีองค์กรใช้แรงงานภายนอก จะต้องรับผิดชอบอย่างไร? และสามารถดําเนินการไล่เบี้ยกับ บริษัท

Outsource ได ้หรือไม่

     • กรณีบริษัท Outsource จะต้องรับผิดชอบสวนต่างหรือไม่

8. ข้อควรระวัง..การฟ้องร้องคดี ย้อนหลังของลูกจ้างตามมาตรา 11/1 กรณี การจัดสทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็น

ธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ จะต้องดําเนินการอย่างไร

9. เตรียมความพร้อม..สําหรับการตรวจสอบของสํานักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กรณีของนายจ้างที่มีการจ้างงาน

แบบ Outsourcing จะต้องเตรียมตัวอย่างไร อายุความฟ้องร้องได ้ภายในกี่ปี?

10. ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง คืออะไร หากนายจ้างต้องการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงสภาพการจ้าง จะต้องปฏิบัติ

อย่างไร? ให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน ทําสัญญาจ้างกับลูกจ้างขัดแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผล

หรือไม่อย่างไร

11. การปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ ภายใต ้กฎหมายแรงงานต้องทําอย่างไร

12. กรณีพ้นสภาพการจ้างของลูกจ้างตามมาตรา 11/1 กรณีปลดออก เลิกจ้าง ใครจะเป็นผู้จ่ายค่าชดเชย

13. กรณีศึกษาคําพิพากษาศาลฎีกา คดีแรงงานที่เกิดขึ้นจริงและส่งผลกระทบกับนายจ้างและสร้างความเสียหายอย่างมหาศาล

14. ถาม-ตอบทุกประเด็นปัญหา

สำรองที่นั่ง ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่

คุณพลอย 089 773 7091

www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com

วิทยากร
วิทยากร ดร.ชยุตพงศ์ นิลอ่อน
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม,สัมมนา,หลักสูตรกฎหมายแรงงาน, กฎหมายแรงงาน,hrdzenter, การจ้างเหมาแรงงานแบบ Outsourcing ตามมาตรา 11/1, การจ้างเหมาแรงงานแบบ Outsourcing,hrdzenter
หลักสูตร เข้าใจบัญชี ชี้ช่องทาง
2500บาท
สัมมนาหลักสูตรพิเศษนี้ ไม่ยาก ไม่ง่าย เเละพบกับเทคนิคชี้ช่องทางการรวยอย่างไม่เคยรู้มาก่อน ที่นี่มีคำตอบ !!!