สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การควบคุมคุณภาพและระบบควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH / SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF, IMDS)

จำนวนคนดู 645 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การควบคุมคุณภาพและระบบควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH / SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF, IMDS)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          ในโลกแห่งการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวันทุกๆ องค์กรต่างพัฒนายกระดับคุณภาพของสินค้าของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ตรงกับความต้องการและสามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า การควบคุมคุณภาพจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ในการที่จะทำให้องค์กรบรรลุถึงความต้องการดังกล่าวข้างต้น การควบคุมคุณภาพจะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจำเป็นต้องมีการเรียนรู้ขั้นตอนที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานตั้งแต่การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบระหว่างกระบวนการผลิต และสินค้าสำเร็จรูป รวมทั้งการนำเทคนิคทางสถิติเข้ามาประยุกต์ใช้ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจะต้องสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงในการทำงาน 

          เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้ว นอกจากเราต้องดำเนินการ Set up ระบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้สามารถทำการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการแล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่ทุกบริษัทฯ จะมองข้ามไม่ได้ คือ สินค้าต้องปราศจากสารปนเปื้อนที่เป็นพิษและส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ นั่นก็คือสารเคมีที่จัดอยู่ในจำพวกสารโลหะหนักนั่นเอง อาทิ เช่น โครเมียม แคดเมียม ปรอท ตะกั่ว และอื่นๆ ซึ่งเป็นเรื่องยากถ้าผู้ประกอบการไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอ เพราะนอกจากผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ว่าด้วยเรื่องการควบคุมสารปนเปื้อน คือ ELV, ROHS, REACH, SVHC, 76/769/EEC, PFOS, DMF, WEEE, ตลอดจนข้อกำหนดสารเคมีชนิดอื่นๆ ที่ทาง OEM และหน่วยงานที่ทำการควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย ได้ประกาศฯ ควบคุม หรือห้ามใช้ ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ทุกบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตลอดจนต่อไปในอนาคต IMDS : International Material Data System หรือระบบข้อมูลวัสดุสากล ซึ่งเป็นระบบที่สำคัญมากที่เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้า

           ดังนั้นทุกโรงงาน / บริษัท ไม่ว่าจะเป็นเทรดดิ้ง จำเป็นต้องดำเนินการทำข้อมูลในระบบนี้เพื่อ Support ให้กับคู่ค้าของตน หากบริษัทฯ ใดไม่ดำเนินการจะถูกสั่งห้ามไม่ให้ทำการผลิต ห้ามส่งออกและซื้อขายสินค้าโดยเด็ดขาด

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

    1. เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายและแนวคิดพื้นฐานของการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์

    2. เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนและวิธีการดำเนินการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมยานยนต์

    3. เพื่อให้เข้าใจถึงเครื่องมือที่นำมาใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์

    4. เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์

    5. เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานการควบคุมสารปนเปื้อนได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อกฎหมายและมาตรฐานสากล

    6. เพื่อให้ทราบถึงการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารอันตรายที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ในผลิตภัณฑ์และให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร : การควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ (RoHS, REACH, ELV, IMDS)

* การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

   - ความหมายและแนวคิดพื้นฐานของการควบคุมคุณภาพ 

   - ความรู้เบื้องต้นในการควบคุมคุณภาพ 

   - ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมยานยนต์ 

   - บทบาทหน้าที่ของแต่ละแผนก 

   - ฝึกปฏิบัติ (Workshop) 

   - การควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต 

   - เทคนิคการนำเครื่องมือมาใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมยานยนต์ 

   - การนำเทคนิคทางสถิติมาใช้ในการควบคุมคุณภาพตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมยานยนต์ 

   - ฝึกปฏิบัติ (Workshop) 

* ระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ (RoHS, REACH, ELV, IMDS)

   - ความรู้เบื้องต้นการตรวจและทดสอบสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ 

   - บทบาทหน้าที่ของแต่ละแผนก 

    - หน่วยงานตรวจและทดสอบสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ 

   - ความหมายของ SOC, RoHS, ELV, IMDS 

   - ข้อกำหนดและกฎระเบียบของประเทศ Norway 

   - ข้อกำหนดและกฎระเบียบของ REACH/SVHC 

   - ข้อกำหนดและกฎระเบียบการควบคุมสารปนเปื้อนทั้งหมดในอุตสาหกรรมยานยนต์ 

   - ขั้นตอนการควบคุมสารปนเปื้อนทั้งหมดในอุตสาหกรรมยานยนต์ 

   - การจัดทำรายงานสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมยานยนต์ 

   - ฝึกปฏิบัติ (Workshop) 


ลักษณะการอบรม :

1. การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 40 % ปฏิบัติ 60 % 

2. ทำ Workshop กิจกรรมกลุ่ม 


ผู้ควรเข้ารับการอบรม  

Ø ฝ่าย New Model, R&D , Engineering

Ø ฝ่าย การตลาด

Ø ฝ่าย จัดซื้อ

Ø ฝ่าย QC/QA Ø บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

Sponsored
วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์พิทักษ์ บุญชม

บริหารการผลิต อุตสาหกรรม คุณภาพ มาตราฐานต่างๆ

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter
หลักสูตร TPM การบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อการเพิ่มผลผลิต
3900บาท
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) เป็นระบบการบำรุงรักษาที่ต้องการให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม ช่วยเหลือ ผลักดัน ให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตที่สูงที่สุด โดยที่คุณลักษณะอย่างหนึ่งของ TPM คือการที่ฝ่ายผลิตและบุคลากรของฝ่ายผลิตสามารถปกป้องและดูแลรักษาเคร
เทคนิคการประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล
3500บาท
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมในแต่ละรูปแบบ 2. มีทักษะในการจัดและดำเนินการประชุมที่มีประสิทธิภาพ ครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่เรื่องการเตรียมการ การประสานงาน การควบคุมการประชุม การจัดการงานเอกสารต่างๆ ตลอดจนการทำรายงานและการติดตามผลการดำเนินงาน ห
การจัดส่ง – ขนส่ง สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
3800บาท
การจัดส่งสินค้าในปัจจุบันถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งในธุรกิจ logistic และทุกๆองค์กรที่มีการส่งสินค้าให้กับลูกค้า ในการจัดส่ง-ขนส่งนอกจากระบบในการจัดส่งที่ดีแล้ว พนักงานจะต้องรักษาผลิตภัณฑ์สินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สินค้าถูกต้องไม่สูญหายและปล
หลักสูตร TRAIN THE TRAINER
3900บาท
หลักสูตรสร้างวิทยากรมืออาชีพนี้ เป็นหลักสูตรในการสร้างวิทยากรในองค์กร ให้สามารถถ่ายทอดงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานโดนเน้นหลักการในการนำเสนอ และศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน จนถึงการพัฒนาบุคลิกภาพในระหว่างการพูด และเทคนิคการเขียนหลักสูตร จนสามารถก่อใ
Basic & Advance International Material Data System : IMDS
26000บาท
เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ สามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อกฎหมายและมาตรฐานสากล
เทคนิคการปรับปรุงการทำงาน
3800บาท
ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีการแข่งขั้นทางธุรกิจกันสูงมาก และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงการช่วงชิงและรักษาฐานลูกค้าไว้เพื่อให้องค์กรอยู่รอดรวมถึงความเป็นหนึ่งเดียวของธุรกิจนั้นๆ จึงทำให้ทุกองค์กรต้องมีการปรับปรุงวิธีการทำงานและกระบว
MS.Excel เพื่อการบริหารต้นทุนและคลังสินค้า (MS.Excel for cost management & inventory control)
4300บาท
หลักสูตรนี้นำแนวคิดบริหารจัดการต้นทุนและคลังสินค้า มานำเสนอในรูปแบบการเรียน Excel ได้ทั้งความรู้ด้านการบริหาร และ ความรู้ Excel ** หลักสูตรนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติ CPD จากสภาวิชาชีพบัญชี **