จัดทำแผนกลยุทธ์ HR อย่างไร ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร (สัมมนาเชิงปฏิบัติการ)

จำนวนคนดู 683 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
จัดทำแผนกลยุทธ์ HR อย่างไร ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร (สัมมนาเชิงปฏิบัติการ)
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
การจัดทำแผนกลยุทธ์ด้าน HR เป็นบททดสอบอย่างหนึ่งที่จะทำให้ทราบว่า นักบริหาร HR ท่านนั้น สามารถปฏิบัติหน้าที่ในระดับ HR Strategic ในฐานะ Business Partnership ได้หรือไม่? โดยส่วนใหญ่แล้ว HR มักจะจัดทำแผน HR ในระดับ Functional ซึ่งตอบสนองงานภายในหน่วยงาน HR เท่านั้น แต่แผนกลยุทธ์ HR ที่มีประสิทธิภาพที่แท้จริงจะต้อง “แปลงกลยุทธ์องค์กร สู่แผนกลยุทธ์และปฏิบัติการ HR” ได้ เพื่อให้แผนปฏิบัติการ HR หรือ Action Plan สามารถเชื่อมโยงและสนับสนุนแผนกลยุทธ์ขององค์กร สอดคล้องทั้งเชิงมิติกลยุทธ์ และมิติกาลเวลา เพื่อให้ทุกหน่วยงาน พร้อมขับเคลื่อนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ปัญหามักเกิดจากหลายคนรู้จัก Action plan แต่เข้าใจไม่เท่ากัน ไม่ทราบว่าเขาทำกันอย่างไร จะตรวจสอบอย่างไรว่าเราทำถูกต้องหรือไม่ และยังมีปัญหาอุปสรรคอีกหลายอย่างที่ทำให้การวางแผนขาดประสิทธิภาพและไม่เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติที่แท้จริง ด้วยหลักสูตร How to…Effective HR Strategy จะเปิดแนวคิด ความรู้ และเทคนิคในการจัดทำแผนกลยุทธ์ HR ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงหลักการ และกระบวนการจัดทำแผนธุรกิจขององค์กร 

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบแนวคิดหลักการจัดทำแผนกลยุทธ์ HR ในเชิงยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร 

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน (Action Plan) และเทคนิคการคำนวณงบประมาณ (Budget) ตลอดจนการออกแบบตัวชี้วัดอย่างเป็นระบบ 

4. เพื่อให้ผู้อบรมได้ฝึกทักษะผ่านกรณีศึกษาและตัวอย่างการจัดทำแผนกลยุทธ์และงบประมาณ HR ประจำปี

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

· หลักการและกระบวนการจัดทำแผนธุรกิจขององค์กร 

· แนวคิดหลักการและกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ HR 

· การเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ขององค์กรสู่ฝ่ายงาน HR เพื่อกำหนดกลยุทธ์ระดับฝ่าย ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

- กรณีองค์กรมีกลยุทธ์ขยายตัว (Growth Strategy) 

- กรณีองค์กรมีกลยุทธ์คงตัว (Stability Strategy) 

- กรณีองค์กรมีกลยุทธ์หดตัว (Retrenchment Strategy)     

· องค์ประกอบและข้อมูลที่ต้องใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ HR 

- การวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนจัดทำ HR Strategy 

- การวิเคราะห์ HR SWOT Analysis 

- การวิเคราะห์ข้อมูล HR ทั้งภายนอกและภายใน      

· การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ HR แผนงาน(Action Plan) งบประมาณ และการออกแบบตัวชี้วัดอย่างเป็นระบบ 

- แผนกลยุทธ์ HR จากกรณีศึกษาของบริษัทต่าง ๆ 

- เทคนิคที่จะทำให้ Line Manager ให้ความสำคัญและมองว่า HR Planning เป็นแผนงานของตนเอง 

- เทคนิคการจัดทำ HR Action Plan ตลอดจนการออกแบบตัวชี้วัด 

· การจัดทำงบประมาณ HR 

- แนวคิดและหลักการจัดทำงบประมาณ HR 

- การแปลงงบประมาณอัตรากำลังคน เป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายด้าน HR 

- เทคนิคการคำนวณงบประมาณค่าใช้จ่าย HR ในหมวดต่าง ๆ 

Workshop – ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์ HR

วิธีการฝึกอบรม :

      • บรรยาย

      • แลกเปลี่ยนประสบการณ์

      • Workshop ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนกลยุทธ์และงบประมาณ HR

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม :

      • ผู้จัดการ หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

      • เจ้าของกิจการ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด