สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การจัดทำเอกสารเพื่อการบริหารงานบุคคล และป้องกันปัญหากฎหมายแรงงาน (ปฏิบัติได้จริง)

จำนวนคนดู 166 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การจัดทำเอกสารเพื่อการบริหารงานบุคคล และป้องกันปัญหากฎหมายแรงงาน (ปฏิบัติได้จริง)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
การจัดทำเอกสารบริหารงานบุคคล เช่น สัญญาจ้างแรงงาน ระเบียบสวัสดิการพนักงาน มีผลผูกพันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้าง และบางเรื่องยังมีผลผูกพันแม้พ้นสภาพลูกจ้างแล้ว และโดยที่สัญญาจ้างแรงงานและเอกสารบริหารงานบุคคลทั้งหลายนั้นเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ การคัดลอกสัญญาจากอินเตอร์เน็ตหรือแหล่งใดๆ มาใช้โดยไม่เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น อาจมีผลให้เอกสารนั้นมีปัญหาต่อการบริหารงานบุคคลหรือขัดต่อกฎหมาย ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงควรเข้าใจหลักการจัดทำเอกสารงานบุคคลที่สำคัญๆ เพื่อ“รู้เท่าไว้กัน รู้ทันไว้แก้” ปัญหากฎหมายแรงงาน
หัวข้ออบรมสัมมนา
1. การจัดทำสัญญาจ้างแรงงาน ตามแนวคำพิพากษาศาลฏีกา

     1.1 สัญญาจ้างแบบทั่วไป

     1.2 สัญญาจ้างแบบมีกำหนดระยะเวลา เขียน

     อย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้สัญญานั้นเป็นสัญญาจ้าง

     ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา

     1.3 ควรระบุอย่างไรในสัญญาจ้างพนักงานที่

     พนักงานที่เป็นลูกหนี้กยศ. ต้องแจ้งให้นายจ้าง

     ทราบและยินยอมให้หักเงินนำส่งเพื่อป้องกัน

     ความรับผิดชอบของนายจ้าง

     1.4 ลิขสิทธิ์งานสร้างสรรค์ในระหว่างการจ้าง

     แรงงาน เขียนอย่างไรตกเป็นของนายจ้าง

     1.5 การเขียนสัญญาห้ามนำงานอันมีลิขสิทธิ์ของ

     บุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือละเมิดลิขสิทธิ์

     มาใช้ทำงาน

     1.6 การเขียนสัญญาจ้างเพื่อป้องกันความลับ

     ทางการค้าของนายจ้าง ในระหว่างการจ้างและ

     หลังพ้นสภาพลูกจ้าง

     1.7 การกำหนดข้อห้ามเมื่อพนักงานพ้นสภาพแล้ว

     เช่น ห้ามอยู่กับคู่แข่ง ห้ามรับพนักงานของบริษัท

2. การจัดทำระเบียบสวัสดิการ

     2.1 เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นค่าจ้าง เช่น ค่าคอม

     มิสชั่น Intensive ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าเช่าบ้าน

     เบี้ยขยัน ตามแนวคำพิพากษา

     2.2 เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นรายจ่ายต้องห้ามตาม

     ประมวลรัษฏากร

3. การจัดทำสัญญาใช้ทุนเพื่อการศึกษา/ฝึกอบรมที่สามารถใช้บังคับได้เมื่อพนักงานผิดสัญญา

4. หลักการเขียนหนังสือเตือนที่เป็นเอกสารกระดาษ กับอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้มีความชอบด้วยกฎหมายตามแนวคำพิพากษาศาลฏีกา

5. การเขียนหนังสือเลิกจ้างพนักงาน

     5.1 กรณีมีความผิดไม่ต้องจ่ายเงินใดๆ

     5.2 กรณีไม่มีความผิด

6. พร้อมวิธีการคำนวณเงินค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย

7. แนวทางการป้องกันการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

8. ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.สมชาย หัตถ์สุวรรณ

การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมาย

ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายแรงงาน การบริหารงานบุคคล ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: กฎหมายแรงงาน, สัญญาจ้าง, แรงงาน, ็HR, เอกสารงานบุคคล, กฎหมาย
การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานภาคปฏิบัติ (Succession Plan in Practice) รุ่นที่ 7
4000บาท
ออกแบบพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านเตรียมความพร้อมของบุคลากรในเชิงรุก ด้วยการวางแผนหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อป้องกันปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรในตำแหน่งงานหลักที่สำคัญๆ
หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
3900บาท
การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสม หลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความ สำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขันได้ และถือเป็นเคล็ดลับองค
หลักสูตร เทคนิคการพูดเพื่อการสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
3900บาท
การสื่อสารเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะช่วยให้คนทำงานในองค์กรเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันในการทำงาน โดยการสารที่ดีนั้นนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงซึ่งจะนำมาเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย ซึงองค์กรที่มีการเจริญเติบโตได้ดีนั้น จะต้องมีพัฒนาระบบการสื่อสารให้มีประ
เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ
3500บาท
สำหรับ …บุคลากรทุกท่านในองค์กร เพื่อการทำงานและการประสานงานที่ดี การฝึกอบรมมุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารทุกทิศทาง
HRD for New HRD Staff
3800บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดการเรียนรู้ ดังนี้ 1. ตระหนักถึงความสำคัญของการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมถึง เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ภาพรวมของระบบงาน HR โดยมุ่งเน้นเรื่องงาน HRD เป็นสำคัญ 2. สามารถนำเทคนิคและเคร
ครบเครื่องเรื่องควรรู้ก่อนส่งมอบสินค้า นำเข้า+ส่งออก เงื่อนไขการชำระเงิน
3900บาท
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา เนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั
Modern HR Professional ในยุค Thailand 4.0 รุ่นที่ 13
4000บาท
การมุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ (Modern HRM and HRD)ให้กับทีมงาน HR ในองค์กรยุค Thailand 4.0 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
เทคนิคการสรรหา สัมภาษณ์ และคัดเลือกพนักงานยุคใหม่ (Modern Recruitment, Interview & Selection Techniques) รุ่นที่ 7
4000บาท
เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะในการสรรหา สัมภาษณ์ และคัดเลือกให้ได้พนักงานใหม่ที่มีความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสมกับองค์กร
การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
3500บาท
… เพื่อให้การทำงานภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน บรรลุผลสำเร็จ ตามเป้าหมายรวมขององค์กร ด้วยการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ