สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การจัดทำเอกสารเพื่อการบริหารงานบุคคล และป้องกันปัญหากฎหมายแรงงาน (ปฏิบัติได้จริง)

จำนวนคนดู 274 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การจัดทำเอกสารเพื่อการบริหารงานบุคคล และป้องกันปัญหากฎหมายแรงงาน (ปฏิบัติได้จริง)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
การจัดทำเอกสารบริหารงานบุคคล เช่น สัญญาจ้างแรงงาน ระเบียบสวัสดิการพนักงาน มีผลผูกพันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้าง และบางเรื่องยังมีผลผูกพันแม้พ้นสภาพลูกจ้างแล้ว และโดยที่สัญญาจ้างแรงงานและเอกสารบริหารงานบุคคลทั้งหลายนั้นเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ การคัดลอกสัญญาจากอินเตอร์เน็ตหรือแหล่งใดๆ มาใช้โดยไม่เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น อาจมีผลให้เอกสารนั้นมีปัญหาต่อการบริหารงานบุคคลหรือขัดต่อกฎหมาย ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงควรเข้าใจหลักการจัดทำเอกสารงานบุคคลที่สำคัญๆ เพื่อ“รู้เท่าไว้กัน รู้ทันไว้แก้” ปัญหากฎหมายแรงงาน
หัวข้ออบรมสัมมนา
1. การจัดทำสัญญาจ้างแรงงาน ตามแนวคำพิพากษาศาลฏีกา

     1.1 สัญญาจ้างแบบทั่วไป

     1.2 สัญญาจ้างแบบมีกำหนดระยะเวลา เขียน

     อย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้สัญญานั้นเป็นสัญญาจ้าง

     ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา

     1.3 ควรระบุอย่างไรในสัญญาจ้างพนักงานที่

     พนักงานที่เป็นลูกหนี้กยศ. ต้องแจ้งให้นายจ้าง

     ทราบและยินยอมให้หักเงินนำส่งเพื่อป้องกัน

     ความรับผิดชอบของนายจ้าง

     1.4 ลิขสิทธิ์งานสร้างสรรค์ในระหว่างการจ้าง

     แรงงาน เขียนอย่างไรตกเป็นของนายจ้าง

     1.5 การเขียนสัญญาห้ามนำงานอันมีลิขสิทธิ์ของ

     บุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือละเมิดลิขสิทธิ์

     มาใช้ทำงาน

     1.6 การเขียนสัญญาจ้างเพื่อป้องกันความลับ

     ทางการค้าของนายจ้าง ในระหว่างการจ้างและ

     หลังพ้นสภาพลูกจ้าง

     1.7 การกำหนดข้อห้ามเมื่อพนักงานพ้นสภาพแล้ว

     เช่น ห้ามอยู่กับคู่แข่ง ห้ามรับพนักงานของบริษัท

2. การจัดทำระเบียบสวัสดิการ

     2.1 เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นค่าจ้าง เช่น ค่าคอม

     มิสชั่น Intensive ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าเช่าบ้าน

     เบี้ยขยัน ตามแนวคำพิพากษา

     2.2 เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นรายจ่ายต้องห้ามตาม

     ประมวลรัษฏากร

3. การจัดทำสัญญาใช้ทุนเพื่อการศึกษา/ฝึกอบรมที่สามารถใช้บังคับได้เมื่อพนักงานผิดสัญญา

4. หลักการเขียนหนังสือเตือนที่เป็นเอกสารกระดาษ กับอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้มีความชอบด้วยกฎหมายตามแนวคำพิพากษาศาลฏีกา

5. การเขียนหนังสือเลิกจ้างพนักงาน

     5.1 กรณีมีความผิดไม่ต้องจ่ายเงินใดๆ

     5.2 กรณีไม่มีความผิด

6. พร้อมวิธีการคำนวณเงินค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย

7. แนวทางการป้องกันการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

8. ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.สมชาย หัตถ์สุวรรณ

การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมาย

ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายแรงงาน การบริหารงานบุคคล ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: กฎหมายแรงงาน, สัญญาจ้าง, แรงงาน, ็HR, เอกสารงานบุคคล, กฎหมาย
Update การปรับปรุง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับที่ 2 -  7  ล่าสุดที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ที่องค์กรและ HR ต้องทราบ
4000บาท
ด้วยสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 อันเป็นการขยายความคุ้มครองลูกจ้างมากขึ้น ประกอบกับที่ผ่านมามีการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน ถึง 6 ครั้ง ซึ่งสถานประกอบกิจการจะต้องมีการปรับตัวเพื่อป
ยืนยัน International Material Data System : IMDS
15000บาท
เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อกฎหมายและมาตรฐานสากล เพื่อให้ทราบถึงการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารอันตรายที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ในผลิตภัณฑ์และให้สอดค
สัมมนา
ไม่มีค่าใช้จ่าย
แนวทางการจัดการปัญหาด้วยกลยุทธ์ เจาะตลาด ทำกำไร
อบรมหลักสูตร การบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน
3900บาท
โลกของการทำงานในปัจจุบันนั้น เป็นการทำงานที่ต้องอาศัยความสามัคคีในการทำงาน รวมไปจนถึง จิตใจที่พร้อมจะปฏิบัติงานของพนักงานเหล่านั้น หัวใจสำคัญที่จะหล่อหลอมให้พนักงานเดินทางสู่เป้าหมายด้วยหัวใจที่เข้มแข็งต้องตามนโยบายของบริษัทนั้น หัวหน้างานมีส่วนร่วมกำหนด
จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน :  Safety Awareness
3800บาท
อุบัติเหตุมันไม่เกิดขึ้นง่ายๆหรอก ทำแบบนี้มาตั้งนานแล้วไม่เห็นจะเคยเกิดอุบัติเหตุสักครั้ง คนอื่นที่บาดเจ็บก็เพราะไม่ระวังกันเอง แผนกเรา โรงงานเรา เครื่องมือพร้อมอยู่แล้ว ไม่มีทางเกิดอุบัติเหตุแน่ๆ เราอยู่ออฟฟิศจะเกิดอุบัติเหตุอะไรกันได้ ... ไม่มีทาง
หลักสูตร การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Analysis)
3900บาท
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และความกดดันจากการแข่งขันที่เข้มข้นเป็นเหตุให้งานต่างๆขององค์กรกลายเป็นงานในลักษณะเดิมที่ปฏิบัติกันในสายงานปกติขององค์กรมาเป็นงานในลักษณะโครงการมากขึ้นเรื่อยๆ
THE SMART HR 4.0, Digital HR revolution  and transformation for more successes
5,200บาท
โลกของการทำงานกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดด มนุษย์และเทคโนโลยีต้องทำงานอย่างสอดประสานควบคู่กันไป พฤติกรรมของตลาดแรงงานจะเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายและทักษะใหม่ๆจะมีความจำเป็นต่อโลกการทำงานแบบดิจิทัล หน่วยงานด้านทรัพยากรมนุษย์ของทุกองค์กรจึงมีงานที่ท้าทาย
พื้นฐานการสรรหาผู้ขาย ผู้ให้บริการ
3900บาท
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มวิชาชีพด้านจัดซื้อ หรือผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ให้เข้าใจความหมาย และกระบวนการสรรหาผู้ขาย ผู้ให้บริการ โดยอ้างอิงจากกระบวนการ ERP ระดับโลก
การจัดทำตัวชี้วัด KPI ที่ได้ผล...และใช้ได้จริง
3800บาท
KPI สำคัญต่อการบริหารจัดการงานการประเมินผลงาน และการบริหารธุรกิจ ซึ่งทุกคนที่ปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจถึงหลักการและวิธีการในการจัดทำ KPI และการจัดปรับ KPI ให้สอดคล้อง เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ