Super Secretary

รหัสหลักสูตร: 57259

จำนวนคนดู 883 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
            บทบาท และศักยภาพ จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไป บทบาทของท่านควรจะมุ่งสู่การให้ความสนับสนุนต่อผู้บริหาร ตลอดจนผู้ร่วมงานของท่าน และขยายผลไปถึงภายนอกองค์กรให้มากที่สุด เพื่อประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีม
หัวข้ออบรมสัมมนา
การเสริมสร้างความเข้าใจ “ความสำคัญ” และ “บทบาทหน้าที่”

- “เลขานุการบริหาร 4.0” คือใคร

- ความสำคัญของตำแหน่ง

- การเสริมสร้างทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดี

- จรรยาบรรณ

- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

- แนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าสายอาชีพ

การพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศ “ทักษะ” และ “ประสบการณ์”

- การขับเคลื่อนสู่ความเป็นมืออาชีพ

  การใช้จิตวิทยาในการบริหารงาน เพื่อบริหารความเครียด

  การสร้างความมั่นใจในตนเอง ด้วยบุคลิกภาพอย่างมีระดับ

  การสร้างสมประสบการณ์สู่ความเป็นเลิศเพื่อความคิดสร้างสรรค์

  การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่เกิดผล

  การเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม

  สรุปทฤษฎี : สัญลักษณ์ศักยภาพ 4.0

กลยุทธ์การบริหารงานอย่างมีระบบ

- การวางแผนและบริหารเวลางาน

- การบริหารระบบเอกสาร

- การบริหารการนัดหมาย

- การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: เลขานุการ, ผู้ช่วยผู้บริหารยุค4.0, อาจารย์ประภาภรณ์, สัมมนาเลขานุการ, การบริหารเลขานุการยุคใหม่, อบรมเลขานุการ