สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

Strategic Center : จัดอบรม หลักสูตร The New Way of Marketing Communication (วิถีและเครื่องมือใหม่ของการสื่อสารทางการตลาด Key Contents)

จำนวนคนดู 92 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Strategic Center : จัดอบรม หลักสูตร The New Way of Marketing Communication (วิถีและเครื่องมือใหม่ของการสื่อสารทางการตลาด Key Contents)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 3 เมษายน 2562

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 9 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

1.เพื่อเรียนรู้ถึงแนวคิด แนวทางการสื่อสารการตลาดยุคใหม่ ทั้งแนวคิด Marketing 5.0 พฤติกรรมของลูกค้าไปสู่การซื้อแบรนด์ และการสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล

2.เพื่อเรียนรู้รูปแบบของสื่อยุคใหม่ Consumer Media และ Online Community การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรในยุคดิจิทัล เพื่อเพิ่มคุณค่าหรือมูลค่าให้กับธุรกิจ

3.เพื่อเรียนรู้การสร้าง Content Marketing วิเคราะห์ Influencer และ Social Network รวมถึงการออกแบบและการลงมือทำการสื่อสารการตลาดด้วยวิถีใหม่ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายสูงสุด

4.เพื่อสามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้ในการลงมือปฏิบัติในการทำธุรกิจ และการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. แนวคิดและการประยุกต์ใช้จากการตลาดดั้งเดิมสู่ Marketing 5.0

          ท่านจะได้เรียนรู้ถึงแนวคิด พฤติกรรมของผู้บริโภค (Media Consumption) ในแง่มุมต่างๆ ผ่านกระบวนการกิจกรรม Exercise Process ความหมายของการตลาดแบบดั้งเดิมสู่ยุคการตลาด 5.0 มุมมองของนักการตลาดที่มองคนเป็ศูนย์กลาง (Human Centric) รวมถึงการเลือกสื่อทางการตลาดให้ตอบโจทย์เป้าหมายขององค์กร

          Media Consumption

          Exercise Process

          Interview Guideline

          The Concept and Implication from Traditional Marketing to Marketing 5.0

                    - Marketing 1.0 to 5.0

                    - Human Centric

                    - Media

2. วิวัฒนาการแห่งอำนาจของลูกค้าด้วย AIDA Model สู่ 5A Model

         ท่านจะได้เรียนรู้ถึง AIDA Model สู่ Customer Journey ทั้งแบบ Online และ Offline โดยใช้หลัก 5A Model(Aware,Appeal,Ask,Act,Advocate) เพื่อมัดใจลูกค้าให้จดจำ ซื้อซ้ำ บอกต่อเกิดความประทับใจอย่างยั่งยืน

          AIDA Model (Attention,Interest,Desire,Action)

          5A Model (Aware,Appeal,Ask,Act,Advocate)

          Customer Journey Guideline (Online/Offline)

3 การสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล

          ท่านจะได้เข้าใจถึงพลังแห่งวิสัยทัศน์ การสร้างแบรนด์ในยุค 5.0 รูปลักษณ์ของแบรนด์ และการสร้างแบรนด์ดิจิทัลโดยคำนึงถึงโลกปัจจุบันและอนาคตเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าให้เป็นที่ยอมรับ

          The Power of Vision

          Brand 5.0

          Brand Personality

          Digital Branding

4 กลยุทธ์ของสื่อยุคใหม่

          ท่านจะเข้าใจถึงสื่อยุคใหม่ และประเภทของสื่อ 3 ประเภท ได้แก่ Paid Media (สื่อที่ใช้เงินสื่อ) Earned Media (สื่อที่ได้มฟรี) Owned Media (สื่อของเราเอง) ซึ่งสามารถนำสื่อต่างๆมาวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจและผลิตภัณฑ์ขององค์กรเพื่อประโยชน์ทางการตลาด รวมถึงสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวอีกด้วย

          Type of Media

                    - Paid Media (สื่อที่ใช้เงินสื่อ)

                    - Earned Media (สื่อที่ได้มาฟรี)

                    - Owned Media (สื่อของเราเอง)

5 เคล็ดลับของการเข้าถึง Consumer Media และ Online Community

          ท่านจะได้เรียนรู้ถึงอิทธิพลของสื่อผู้บริโภคในแง่มุมต่างๆ กระบวนการสื่อสารแบบดั้งเดิมสู่กระบวนการสื่อสารแบบใหม่ที่ไฉไลกว่เดิมผ่านชุมชนออนไลน์

          Traditional Communication Process Consumer Media & Online Community Guideline

                    - Consumer Media

                    - Online Community

6 Content Marketing Approach

          หัวใจทางการตลาดที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความสนใจและประทับใจในสินค้า ท่านควรมีกลยุทธ์สร้าง Content Marketing ไมว่าจะเป็นเครื่องมือยุคใหม่ในการสร้าง Content Marketing ด้วยหลัก 3 W (Work,Wow,Wise) แนวทางการสร้างContentMarketing 10 รูปแบบ เช่น การสร้างเนื้อหาโดยใช้คาแรกเตอร์เป็นหลัก การสร้างเนื้อหาแนวรีวิวผลิตภัณฑ์หรือบริการและการสร้าง Content Marketing ให้ทันต่อเหตุการณ์ที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ เป็นต้น รวมถึง การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเพื่อการผสผสานสื่อทางการตลาด การตลาดแบบไวรัสที่กระจายเนื้อหาอย่างรวดเร็ว และวิธีการออกแบบ Content Marketing เพื่อสร้างควาเป็นเอกลักษณ์ให้กับสินค้า

          3W (Work,Wow,Wise)

          10 Content Marketing Approach

                    - Character Content

                    - Review Content

                    - Seeding Content

                    - Real-Time Content

                    - Co-Creation Content

                    - Sexy Content

                    - Funny Content

                    - Meme Content

                    - Drama Content

                    - Knowledge Content

          Content, Influencer & Digital Media Mix

          Viral Marketing

          Content Marketing Guideline

7 การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรในยุคดิจิทัล

          ท่านจะได้เรียนรู้ถึง IMC 5.0 การเดินทางของลูกค้า (Customer Journey) และทำการ Mapping เครื่องมือ สื่อสารการตลาต่างๆ ที่เข้าถึงลูกค้าได้ทั้งแบบ Push Media และ Pull Media รวมถึงการวิเคราะห์

          IMC ผ่านกรณีศึกษา เพื่อการพัฒนาธุรกิจ

          IMC 5.0

                    - Push Media (Facebook,Line,Instagram,Youtube)

                    - Pull Media (Google)

8 ค้นหา Influencer และ Social Network ที่ตอบสนองลูกค้ายุคใหม่

          ท่านจะได้เรียนรู้ถึงสื่อ Social Network ที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคหรือลูกค้า การแบ่งปัน Content ผ่านทางสื่อยุคใหม่ต่างๆ ที่ใหบริการ Social Network ในรูปแบบ Offline และ Online รวมถึงการค้นหาความต้องการของผู้บริโภค ความแตกต่างระหว่าง SEO และSEM เพื่อทำการตลาดให้ประสบความสำเร็จมากที่สุด

          Social Media & Social Network

          Search Marketing

          SEO & SEM > Keyword

9 การออกแบบการสื่อสารทางการตลาดด้วยวิถีและเครื่องมือใหม่

          ท่านจะได้รู้วิธีการออกแบบ กำหนดกรอบความคิด กระบวนการคิดที่สำคัญสำหรับการสื่อการทางการตลาดด้วยวิถีใหม่ ผ่านกรณีศึกษาและแง่มุมต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีที่สุด

          Key Thinking Framework (Think,Feel,Do)

          Design Thinking

          Key Thinking Process

10 แนวทางการปฏิบัติเพื่อสื่อสารทางการตลาดด้วยวิถีและเครื่องมือใหม่

          ท่านจะได้รับเครื่องมือยุคใหม่มาปรับใช้ในการตั้งโจทย์ โดยมีแหล่งที่มา มีข้อมูล มีเหตุผล จากนั้นใช้ความคิดสร้างสรรค์มออกแบบสร้าง Content Marketing และเลือกสื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงลงมือปฏิบัติตามแผนงานให้เกิดคุณค่าสำหรับกาสื่อสารทางการตลาดอย่างแท้จริง

          Logical Thinking

          Creative Thinking

          Operational Thinkin

วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์วิกรานต์ มงคลจันทร์

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

สถานที่จัดงาน

โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ (Swiss Hotel Le Concorde, Bangkok)

เขตห้วยขวาง | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 6,800.00 บาท 6800 (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:ชญานิน (แนน)
เบอร์โทรศัพท์ :02-5592146 ต่อ 109

หากท่านต้องการสมัคร Strategic Center : จัดอบรม หลักสูตร The New Way of Marketing Communication (วิถีและเครื่องมือใหม่ของการสื่อสารทางการตลาด Key Contents)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: การตลาด, การตลาด 5.0, สื่อสารการตลาด, Consumer Media, Content Marketing, นักการตลาด
จ่ายค่าจ้าง-ค่าตอบแทน อย่างไรให้ถูกต้องและถูกกฎหมาย
4000บาท
เงินที่นายจ้างต้องจ้างต้องจ่ายตามกฎหมายแรงงาน มีหลากหลายประเภท ทั้งที่ได้จากการทำงาน ได้เมื่อออกจากงาน ได้ตามกฎหมายและได้ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ซึ่งแต่ละประเภทมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการได้ จำนวน วิธีคำนวณ วิธีจ่าย และผลทางกฎหมายแตกต่างกัน
เปิดอบรม การทำ APQP เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
3900บาท
ในสภาวะแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงของอุตสาหกรรมยานยนต์ / ภาคการผลิตองค์กรต่างๆ จะถูกท้าทายด้วยเป้าหมายทั้ง 3 อย่างพร้อมกันและเท่าเทียมกัน คือ การดำเนินการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงหรือเกินความคาดหวังของลูกค้ามีการผลิตสินค้าที่ยั่งยืน ส่งมอบตรงเวลา เพื่อให้การ
KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
3900บาท
จะสร้างความปลอดภัยในการทำงานที่ถูกต้องเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยกับตัวของผู้ปฏิบัติงานเองและผู้ร่วมปฏิบัติงาน รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือทรัพย์สินบริษัท
หลักสูตร จิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)
3900บาท
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
หลักสูตร เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
2900บาท
อบรมให้ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นธุรการ admin หรือเลขานุการในที่ประชุม ได้เข้าใจบทบาท หน้าที่ วิธีการจด และสรุปรายงานการประชุม
The Professional Trainer – การเป็นวิทยากรมืออาชีพ
6600บาท
1. ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอน (trainer) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. สามารถวางแผนการสอน , ถ่ายทอดความรู้ พร้อมทั้งมีวิธีการติดตามผลการสอนได้อย่างเหมาะสม
หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Communication and Crisis Management)
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อนอบรม 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
หลักสูตร การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน Finance for Non-Finance
3900บาท
หลักสูตรด้านการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน โดยวิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจด้านการพัฒนาองค์กร และ บรรยายด้านภาษีอากร